Uitspraak Nº 186053. Rechtbank Noord-Nederland, 2022-10-18

ECLIECLI:NL:RBNNE:2022:3966
Docket Number186053
Date18 Octubre 2022
CourtRechtbank Noord-Nederland (Neederland)
RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling Privaatrecht

Locatie: Leeuwarden

Zaak-/rekestnr.: C/17/186053 / FA RK 22-1671

Machtiging tot het verlenen van verplichte zorg

Tussenbeschikking van 18 oktober 2022 naar aanleiding van het door de officier van justitie ingediende verzoek tot het verlenen van een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 6:4 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), ten aanzien van:

[naam] ,

geboren op [geboortedatum] ,

wonende te [woonplaats] ,

hierna te noemen: betrokkene,

advocaat: mr. G.J.P.M. Grijmans, kantoorhoudende te Bolsward.

1 Het procesverloop
1.1.

De rechtbank heeft kennisgenomen van het verzoekschrift van de officier van justitie, ingekomen bij de griffie op 29 september 2022, en van de volgende bijlagen:

 • -

  de medische verklaring d.d. 23 september 2022;

 • -

  de zorgkaart met bijlagen d.d. 24 augustus 2022;

 • -

  het zorgplan met bijlagen d.d. 12 september 2022;

 • -

  de bevindingen van de geneesheer-directeur als bedoeld in artikel 5:15 Wvggz en het door de geneesheer-directeur opgestelde voorstel voor een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 5:17 lid 4 Wvggz d.d. 23 september 2022;

 • -

  gegevens over een eerder voor betrokkene afgegeven rechterlijke machtiging op grond van de Wet Bopz;

 • -

  gegevens over een eerder afgegeven crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging;

 • -

  een verklaring van de griffie dat het curatele- en bewindregister ten aanzien van betrokkene geen gegevens bevat;

 • -

  signaleringsplan d.d. 13 juli 2021.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 18 oktober 2022, in het gebouw van GGZ Friesland, [locatie] . Daarbij zijn de volgende personen gehoord:

 • -

  betrokkene, bijgestaan door mr. G.J.P.M. Grijmans;

 • -

  [naam] , GGZ-arts, namens de zorgverantwoordelijke;

 • -

  [naam] , ambulant verpleegkundige.

De officier van justitie is niet ter zitting verschenen, omdat hij een nadere toelichting op of motivering van het verzoek niet nodig achtte.

2 De beoordeling
2.1.

De rechter kan op verzoek van de officier van justitie een zorgmachtiging verlenen ten aanzien van de betrokkene wanneer wordt voldaan aan de criteria en de doelen van verplichte zorg als bedoeld in artikel 3:3 en 3:4 Wvggz. Verplichte zorg is zorg die ondanks verzet kan worden verleend.

Wanneer het gedrag van de betrokkene als gevolg van een psychische stoornis leidt tot ernstig nadeel, kan als uiterste middel verplichte zorg worden verleend, mits er geen mogelijkheden voor zorg op basis van vrijwilligheid zijn, er geen minder bezwarende alternatieven zijn, het verlenen van verplichte zorg evenredig is en redelijkerwijs te verwachten is dat het verlenen van verplichte zorg effectief is.

Verplichte zorg kan worden verleend om ernstig nadeel af te wenden, de geestelijke gezondheid van betrokkene te stabiliseren of te herstellen of de door een psychische stoornis bedreigde of aangetaste fysieke gezondheid van betrokkene te stabiliseren of te herstellen.

2.2.

Door en namens betrokkene is afwijzing van het verzoek bepleit. Betrokkene wil graag verder zonder zorgmachtiging. Dat de intrinsieke bereidheid zou ontbreken bij betrokkene, wordt door de advocaat in twijfel getrokken. Betrokkene heeft immers te kennen gegeven dat zij op de huidige voet verder wil gaan. Hoewel betrokkene suf wordt van de mediatie, vindt ze het wel leefbaar op deze manier. De advocaat meent daarom dat betrokkene de kans moet krijgen om zonder zorgmachtiging verder te kunnen.

Subsidiair pleit de advocaat van betrokkene voor bekorting van de termijn, inhoudende dat de zorgmachtiging wordt verleend voor de duur van één jaar in plaats van de verzochte duur van twee jaar. Primair omdat de advocaat meent dat er de afgelopen vijf jaar geen aaneengesloten verplichte zorg is geweest en daarmee niet is voldaan aan de wet in samenhang met de jurisprudentie. Subsidiair vanwege het feit dat betrokkene op...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT