Uitspraak Nº 20-003871-18. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2022-10-31

ECLIECLI:NL:GHSHE:2022:3744
Docket Number20-003871-18
Date31 Octubre 2022
CourtGerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)

Parketnummer : 20-003871-18

Uitspraak : 31 oktober 2022

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof 's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Middelburg, van 3 december 2018, in de strafzaak met parketnummer 12-996250-13 tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1986,

wonende te [adres 1] .

Hoger beroep

Van de zijde van de verdachte is tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Ontvankelijkheid en omvang van het hoger beroep

Het hoger beroep is blijkens de akte instellen hoger beroep onbeperkt ingesteld en daardoor ook gericht tegen de vrijspraak door de rechtbank van het onder 1 sub g tenlastegelegde feit. Aangezien een verdachte geen hoger beroep kan instellen tegen een vrijspraak, moet hij in zoverre niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn hoger beroep.

Al hetgeen hierna wordt overwogen en beslist heeft uitsluitend betrekking op dat gedeelte van het beroepen vonnis dat aan het oordeel van het hof is onderworpen.

Na het vonnis, waarvan beroep, is tussen verdachte en een groot aantal benadeelde partijen een vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Naar aanleiding daarvan hebben 26 benadeelde partijen hun vordering ingetrokken. Die vorderingen zijn in hoger beroep dan ook niet meer aan de orde. Dit betreffen de vorderingen van de volgende benadeelde partijen: [benadeelde 1] , [benadeelde 2] , [benadeelde 3] , [benadeelde 4] , [benadeelde 5] , [benadeelde 6] , [benadeelde 7] , [benadeelde 8] , [benadeelde 9] , [benadeelde 10] , [benadeelde 11] , [benadeelde 12] , [benadeelde 13] , [benadeelde 14] , [benadeelde 15] , [benadeelde 16] , [benadeelde 17] , [benadeelde 18] , [benadeelde 19] , [benadeelde 20] , [benadeelde 21] , [benadeelde 22] , [benadeelde 23] , [benadeelde 24] , [benadeelde 25] en [benadeelde 26] .

De vordering van de benadeelde partij de erven van [betrokkene 1] is in eerste aanleg niet-ontvankelijk verklaard en de vordering is in hoger beroep niet gehandhaafd, zodat deze vordering reeds om die reden niet meer aan de orde is. Ten overvloede merkt het hof op dat tussen de verdachte en de erven van [betrokkene 1] wel een vaststellingsovereenkomst overeen is gekomen.

Voor zover de benadeelde partijen met wie een vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen hun vordering niet hebben ingetrokken zal het hof over die vorderingen oordelen als na te melden. Dit betreffen de vorderingen van de volgende benadeelde partijen: [benadeelde 27] , [benadeelde 28] , [benadeelde 29] , [benadeelde 30] en [benadeelde 31] .

De vorderingen van de benadeelde partijen met wie geen vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen, zijn in hoger beroep aan de orde zoals na te melden. In dit verband geldt dat de vorderingen van de volgende benadeelde partijen in volle omvang aan de orde zijn: de erven van [benadeelde 32] , [benadeelde 33] , [benadeelde 34] , [benadeelde 35] , [benadeelde 36] , [benadeelde 37] en [benadeelde 38] , [benadeelde 39] en [benadeelde 40] , [benadeelde 41] , [benadeelde 42] , [benadeelde 46] , [benadeelde 35] en [benadeelde 44] namens [bedrijf 1] .

De vordering van de benadeelde partij [benadeelde 42] is bij vonnis waarvan beroep toegewezen tot een gedeelte van € 7.787,30, met toewijzing van de kosten ten bedrage van € 615,18 en de vordering van [benadeelde 46] is bij vonnis waarvan beroep is toegewezen tot een bedrag van € 10.150,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 4 augustus 2010.

Nu deze vorderingen (derhalve: van [benadeelde 42] en [benadeelde 46] ) in hoger beroep niet zijn gehandhaafd, duurt de voeging voor zover de vorderingen zijn toegewezen van rechtswege voort in hoger beroep.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep en in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bevestigen met uitzondering van de opgelegde straf en de beslissing op de vordering van de benadeelde partijen voor zover nog aan de orde in hoger beroep. Gevorderd is dat het hof de verdachte ter zake van het onder 1 en 2 tenlastegelegde zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Ten aanzien van de vorderingen van de benadeelde partijen heeft de advocaat-generaal zich op het standpunt gesteld dat de vorderingen van de benadeelde partijen met wie een schikking is getroffen en die hun vordering hebben ingetrokken, in hoger beroep niet meer aan de orde zijn.

Met een aantal personen is nadien nog een schikking getroffen: [benadeelde 27] , [benadeelde 28] , [benadeelde 29] , [benadeelde 30] en [benadeelde 31] . Deze benadeelde partijen dienen in hun vordering niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Ten aanzien van de vorderingen die in hoger beroep nog aan de orde zijn is het volgende gevorderd:

 • -

  erven van [benadeelde 32] : vordering toewijzen (€ 71.050,-) met wettelijke rente

 • -

  [benadeelde 33] : toewijzen (€ 5.075,-) met wettelijke rente

 • -

  [benadeelde 34] : toewijzen (€ 50.750,-) met wettelijke rente en proceskosten (€ 50,01)

 • -

  [benadeelde 35] : toewijzen (€ 5.000,-) met wettelijke rente en proceskosten (€ 400,-)

 • -

  [benadeelde 36] : toewijzen tot € 20.300, met wettelijke rente

 • -

  [benadeelde 37] en [benadeelde 38] : toewijzen (€ 5.075,-) met proceskosten (€ 50,00)

 • -

  [benadeelde 39] en [benadeelde 40] : toewijzen tot € 15.000,- met wettelijke rente

 • -

  [benadeelde 41] : toewijzen (€ 35.000) met wettelijke rente en proceskosten (€ 50,01)

 • -

  [benadeelde 42] : toewijzen tot € 7.787,30 met proceskosten (€ 615,18)

 • -

  [benadeelde 46] : toewijzen tot € 10.150,- met wettelijke rente

 • -

  [benadeelde 35] en [benadeelde 44] VOF: € 15.000,- per vennoot toewijzen, dus € 30.000,- in totaal met wettelijke rente vanaf 1 februari 2014 en proceskosten (€ 400,-).

De advocaat-generaal heeft telkens gevorderd dat het hof de schadevergoedingsmaatregel zal opleggen en daarbij zal bepalen dat gijzeling wordt toegepast indien de verdachte de vorderingen van de benadeelde partijen niet zal voldoen.

Door en namens verdachte is primair betoogd dat de vervolging van de verdachte in strijd is met het ne bis in idem-beginsel, zodat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging.

Subsidiair is een bewijsverweer gevoerd ten aanzien van het onder 1 onder sub g tenlastegelegde, voor zover dit in hoger beroep nog aan de orde is.

Daarnaast is een straftoemetingsverweer gevoerd en zijn opmerkingen gemaakt over de vorderingen van de benadeelde partijen.

Vonnis waarvan beroep

Het hof kan zich op onderdelen niet met het beroepen vonnis verenigen. Het beroepen vonnis zal worden vernietigd om redenen van efficiency, onder andere omdat het Openbaar Ministerie, zoals het hof hierna zal overwegen, gedeeltelijk niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging van de verdachte.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is, voor zover nu nog aan de orde – en na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg – tenlastegelegd dat:

1.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 11 februari 2010 tot en met 29 juli 2011 te Tholen en/of Sint Philipsland, althans in Nederland, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) geschrift(en) als ware het echt en onvervalst, te weten

(een) e-mailbericht(en) (D-046, D-048, D-049, D-049a, D-050, D-52, D-052a en/of D-053) en/of een document Processing Passport Content (D-002e) en/of een of meer transactieoverzichten van [bank] bank met bankrekening [rekeningnummer 1] ten name van [naam 2] (D-007),

zijnde (telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, bestaande die valsheid en dat gebruikmaken hierin dat hij, verdachte,

a. a) een e-mail (D-046), gedateerd 25 juni 2010, heeft gestuurd aan [bedrijf 1] , althans aan [benadeelde 35] , waarin was gevoegd een e-mail met als afzender " [getuige 1] " en waarin een korte berekening met betrekking tot activa en enige vragen over een hypotheekportefeuille en inventaris waren opgenomen, terwijl deze e-mail niet afkomstig was van deze [getuige 1] ; en/of

b) een e-mail (D-048), gedateerd 30 juni 2010, heeft gestuurd aan [bedrijf 1] , althans aan [benadeelde 35] , waarin was gevoegd een e-mail met als afzender " [getuige 1] " en waarin door [getuige 1] aan verdachte wordt gemeld dat hij contact zou hebben gehad met [bedrijf 3] te Rotterdam en voorts enkele relevante vragen en opmerkingen maakt die zien op de overname door verdachte van het Financieel adviesbureau [bedrijf 1] , terwijl deze e-mail niet afkomstig was van deze [getuige 1] ; en/of

c) een e-mail (D-049, D-049a), gedateerd 2 juli 2010, heeft gestuurd aan [bedrijf 1] , althans aan [benadeelde 35] , waarbij was gevoegd een bijlage die volgens verdachte afkomstig was van zijn accountant, terwijl deze bijlage niet van een accountant afkomstig bleek te zijn; en/of

d) een e-mail (D-050), gedateerd 6 juli 2010, heeft gestuurd aan [bedrijf 1] , althans aan [benadeelde 35] , waarbij een e-mail was gevoegd van [getuige 2] van [bedrijf 3] , waarin [getuige 2] zou hebben gereageerd op vragen van verdachte, terwijl deze mail niet afkomstig was van voornoemde [getuige 2] ; en/of

e) een e-mail (D-052, D-052a), gedateerd 13 juli 2010, heeft gestuurd aan [bedrijf 1] , althans aan [benadeelde 35] , waarin een mail was gevoegd van [getuige 2] van [bedrijf 3] , waarbij gevoegd is een overeenkomst en wordt aangegeven dat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT