Uitspraak Nº 20/1187. College van Beroep voor het bedrijfsleven, 2022-10-25

ECLIECLI:NL:CBB:2022:729
Docket Number20/1187
Date25 Octubre 2022
CourtCollege van Beroep voor het bedrijfsleven (Nederland)

uitspraak

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

zaaknummer: 20/1187

uitspraak van de meervoudige kamer van 25 oktober 2022 op het hoger beroep van: [naam] , te [plaats] , appellant

tegen de uitspraak van de accountantskamer van 20 november 2020, gegeven op een klacht, door de Koninklijke Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (Nba) ingediend tegen appellant

(gemachtigde van de Nba: mr. A. Sukkel).

Procesverloop in hoger beroep

Appellant heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de accountantskamer van 20 november 2020 met nummer 20/1321 Wtra PE (niet gepubliceerd).

De Nba heeft een schriftelijke reactie op het hogerberoepschrift gegeven.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 7 september 2022.

Appellant is verschenen. De Nba is vertegenwoordigd door haar gemachtigde.

Grondslag van het geschil
1.1

Voor een uitgebreide weergave van het verloop van de procedure en de in dit geding van belang zijnde feiten en omstandigheden, voor zover niet bestreden, wordt verwezen naar de inhoud van de bestreden uitspraak van de accountantskamer, die als hier ingelast wordt beschouwd. Het College volstaat met het volgende.

1.2

Appellant stond sinds 17 september 2013 als openbaar accountant ingeschreven in het accountantsregister van de Nba. Appellant heeft in 2015 zijn inschrijving gewijzigd naar accountant in business en is in de jaren 2016, 2017 en 2018 als zodanig aangemerkt. De inschrijving van appellant is op zijn eigen verzoek per 31 juli 2020 doorgehaald.

1.3

Bij brief van 19 juli 2019 heeft de Nba appellant laten weten dat hij voor de driejaarscyclus 2016-2018 onvoldoende PE-activiteiten heeft geregistreerd. Aan appellant is een (inhaal)termijn gegund tot en met 21 oktober 2019 om het tekort aan PE-activiteiten in te halen en alle verrichte PE-activiteiten te registreren.

1.4

Bij brief van 23 september 2019 heeft de Nba appellant erop gewezen dat zijn
PE-registratie nog niet op orde is en dat de termijn op 21 oktober 2019 verstrijkt.

1.5

Bij brief van 16 december 2019 heeft de Nba appellant laten weten dat hij niet heeft voldaan aan de PE-verplichtingen. Appellant is in de gelegenheid gesteld om uiterlijk
10 januari 2020 de verrichte PE-activiteiten alsnog te registreren.

Uitspraak van de accountantskamer
2.1

De klacht, zoals weergegeven in de uitspraak van de accountantskamer, welke weergave door partijen niet wordt bestreden, houdt in dat:

a. appellant minder dan 120 uur aan PE-activiteiten heeft besteed in de driejaarscyclus
2016-2018,

b. en dat - als zou blijken dat appellant wél voldoende uren aan PE-activiteiten heeft besteed - hij niet heeft voldaan aan de registratieplicht.

2.2

Bij de bestreden uitspraak heeft de accountantskamer klachtonderdeel a gegrond verklaard en is zij niet toegekomen aan de behandeling van klachtonderdeel b, omdat niet is voldaan aan de voorwaarde dat appellant voldoende uren aan...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT