Uitspraak Nº 200.220.046 + 200.221.026 + 200.221.119. Gerechtshof Den Haag, 2019-02-19

CourtGerechtshof Den Haag (Nederland)
Docket Number200.220.046 + 200.221.026 + 200.221.119
ECLIECLI:NL:GHDHA:2019:682
GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummers : 200.221.119/01, 200.220.046/01 en 200.221.026/01

Zaaknummer rechtbank : C/10/460479 / HA ZA 14-995

arrest van 19 februari 2019

inzake

1 [naam 1] ,

wonende te [woonplaats 1] ,

advocaat: mr. J.G.M. Roijers te Rotterdam ,

hierna: [appellant sub 1] ,

2. [naam 2],

wonende te [woonplaats 2] ,

hierna: [appellant sub 2] ,

3. [naam 3],

wonende te [woonplaats 3] ,

hierna: [appellant sub 3] ,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CRB Services B.V.,

gevestigd te Curaçao,

hierna: CRB,

hierna appellanten sub 2 t/m 4 samen ook: [appellanten sub 2 t/m 4] ,

advocaat: mr. J. Veninga te Koog a/d Zaan,

5. de vennootschap naar buitenlands recht

Treston Insurance Company (Aruba) N.V.,

gevestigd te Oranjestad, Aruba,

advocaat: mr. G.P. Lobé te Rotterdam,

hierna: Treston,

appellanten in principaal hoger beroep,

geïntimeerden in incidenteel hoger beroep,

tegen

de naamloze vennootschap

HDI-Gerling Verzekeringen N.V. ,

gevestigd te Rotterdam,

geïntimeerde in principaal hoger beroep,

hierna te noemen: HDI,

advocaat: mr. G.J.R. Kalsbeek te Rotterdam.

1 Het verloop van het geding in hoger beroep

Zaaknummer 200.220.046 ( [appellanten sub 2 t/m 4] /HDI)

Het verloop van het geding blijkt uit:

- de appeldagvaarding d.d. 17 mei 2017,

- de memorie van grieven, met producties,

- de memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel hoger beroep, met producties,

- de memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep, met producties,

- de pleidooien overeenkomstig de pleitnotities d.d. 9 oktober 2018.

- de stukken (producties H31 en H32) die door mr. Veninga namens [appellanten sub 2 t/m 4] bij brief van 21 september 2018 zijn overgelegd,

- de door mr. Veninga namens [appellanten sub 2 t/m 4] bij brief van 2 oktober 2018 ingezonden productie H33,

Zaaknummer 200.221.026 (Treston/HDI)

Het verloop van het geding blijkt uit:

- de appeldagvaarding d.d. 11 mei 2017,

- de memorie van grieven,

- de memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel hoger beroep, met producties,

- de memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep,

- de pleidooien overeenkomstig de pleitnotities d.d. 9 oktober 2018,

- de stukken (producties 9 tot en met 13) die bij brief, ingekomen op 24 september 2018, door mr. Lobé namens Treston zijn overgelegd,

Zaaknummer 200.221.119 ( [appellant sub 1] /HDI)

Het verloop van het geding blijkt uit:

- de appeldagvaarding d.d. 19 mei 2017,

- de memorie van grieven, met productie,

- de memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel hoger beroep, met producties,

- de memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep, met productie

- de pleidooien overeenkomstig de pleitnotities d.d. 9 oktober 2018.

Mr. Kalsbeek heeft namens HDI op 17 september 2018 ten behoeve van het pleidooi in alle drie zaken stukken (producties 223 tot en met 225) overgelegd, waartegen bezwaar is gemaakt. Nu deze stukken niet aan de beslissing van het hof ten grondslag zijn gelegd, behoeven die bezwaren geen bespreking.

Vervolgens zijn (in alle drie zaken) de stukken overgelegd voor arrest en heeft het hof arrest bepaald.

2 De vaststaande feiten
2.1

De door de rechtbank in het tussenvonnis van 25 mei 2016 (4.1 t/m 4.50) en het eindvonnis van 22 februari 2017 (onder 4.1 t/m 4.3) in alle zaken vastgestelde feiten zijn als zodanig niet in geschil. Treston heeft onder grief 1 onweersproken aangevoerd dat naast [directeur 1 van Treston] ook [directeur 2 van Treston] directeur van Treston was, zodat ook het hof daarvan in de zaak tussen Treston en HDI zal uitgaan. Hetgeen door [appellanten sub 2 t/m 4] onder grief 1 sub i tot en met v omtrent de feiten is aangevoerd, is deels betwist. Het hof zal daarop, voor zover van belang, bij de beoordeling (onder 3) ingaan.

Aldus gaat het hof uit van de volgende – onder de verschillende deelonderwerpen samengenomen – feiten.

2.2

HDI is een verzekeraar die zich specialiseert in het aanbieden van schadeverzekeringen voor bedrijven. Waar in het navolgende HDI wordt genoemd, zijn daaronder mede begrepen haar rechtsvoorganger(s). Haar moedermaatschappij is Talanx AG (hierna: Talanx) in Duitsland.

2.3

[appellant sub 2] is van 1992 tot 31 december 2005 voorzitter geweest van de Raad van Bestuur van HDI (statutair bestuurder). Nadien is hij commissaris geworden bij HDI. Op 18 maart 2013 is hij uit functie getreden bij HDI.

2.4

[appellant sub 1] is op 1 juni 1986 in dienst getreden van (de rechtsvoorganger van) HDI. Per 1 januari 2000 was [appellant sub 1] statutair bestuurder van HDI en hij is dat tot 2012 geweest. Vanaf 1 januari 2006 was [appellant sub 1] voorzitter van de Raad van Bestuur van HDI. Op 1 maart 2013 is [appellant sub 1] ontslagen wegens dringende redenen, kort gezegd bestaande uit het wegvallen van het vertrouwen dat [appellant sub 1] de belangen van HDI voorstond.

2.5

[appellant sub 3] is de zoon van [appellant sub 2] . [appellant sub 3] was vanaf 1 juni 2005 lid van de Raad van Bestuur van HDI (alleen/zelfstandig bevoegd). Op 1 januari 2012 is [appellant sub 3] uit functie getreden bij HDI.

Arubaanse verzekeringsportefeuille

2.6

Op 31 oktober 2003 is op Aruba Consecas N.V. opgericht door [appellant sub 1] , [appellant sub 3] en [appellant sub 2] . Het doel van Consecas N.V. is volgens artikel 2 van haar akte van oprichting:

“a. het verlenen van adviezen op financieel-, economisch, beleggings-, beveiligings- en

verzekeringstechnisch gebied, alles in de ruimste zin des woords (…)”

2.7

Tot 7 april 2008 bood HDI via de gevolmachtigd agent “ [X Assurantiën N.V.] ” brand- en bedrijfsschadeverzekeringen en motorrijtuigverzekeringen aan op Aruba. [X Assurantiën N.V.] werd bestuurd door [directeur 1 van Treston] (hierna: [directeur 1 van Treston] ). De Centrale Bank van Aruba heeft HDI hiertoe conform haar verzoek op 25 juni 2002 een vergunning verleend. [directeur 1 van Treston] is al sinds in ieder geval 1982 actief op Aruba in de verzekeringsbranche.

2.8

In een mail van 5 augustus 2007 van [appellant sub 3] aan G. [appellant sub 1] staat onder meer:

“Hierbij even een update met betrekking tot de met [directeur 1 van Treston] gevoerde besprekingen ten aanzien van een lokale verzekeringsmaatschappij.

De tot nu toe geaccordeerde parameters - zoals door ons besproken - zijn door [directeur 1 van Treston] geaccordeerd onder voorbehoud van de verdere haalbaarheid met het vergunningsstelsel.

Er is voor woensdag a.s. een gesprek met een adviseur om de haalbaarheid te toetsen alvorens een gesprek met de Centrale Bank van Aruba en de Centrale Bank van Curaçao wordt gesproken.

De parameters tot nu toe:

- vervanging van de huidige structuur naar een herverzekeringsstructuur met een lokale ( [directeur 1 van Treston] ) maatschappij als fronter.

- Deze front het HDI aandeel van 72,5% (eigen behoud 27,5%)

- De vergoedingen van HDI zijn:

o 25% courtage

o 5% engineering fee

o 2,5% management fee

- De herverzekering van zijn eigen behoud wordt met een stop loss constructie op AWG 1.250.000,-- (incluis CAT) afgekapt.

- De premie hiervoor bedraagt AWG 1.453.500 op jaarbasis.

- De gegarandeerde looptijd is in overeenstemming met de huidige structuur 31/12/2011

- De winstcommissieregeling komt met ingang van de datum van oprichting indien na 1/1/2008 anders per 1/1/2008 te vervallen,

- De vreemd aandeelhouder krijgt maximaal een aandeel van 15%

- De werkzaamheden blijven voor het merendeel "as-is" (acceptatie/audit etc.).

- Er komen een tweetal separate bedrijven los van de huidige [directeur 1 van Treston] constructie

o Aruba vestiging (met inbreng huidige portfolio)

o Curaçao vestiging (nieuw)

- Deze maatschappij is tevens toegestaan verzekeringen te accepteren welke niet bij HDI zijn ondergebracht, echter is HDI preferred carrier en zullen in principe alle polissen worden aangeboden. Uiteraard geldt de herverzekering niet voor deze buiten HDI geplaatste polissen.

- Daarnaast is er een inspanningsverplichting om de portfolio's van de overige carriers zoveel mogelijk naar HDI over te sluiten.

- Ten aanzien van de producten, deze blijven in principe HDI voorwaarden en premies (logo's - tenaamstelling etc. t.b.a)

- Als bezetting van de commissarissen (minimaal 3) ziet hij graag [naam 4] en [appellant sub 2] (surprise!)”

[appellant sub 1] reageert hierop per mail van 7 augustus 2007. Hij schrijft onder meer:

“De verwoording in de mail lijkt mij duidelijk.

De cijfers kan ik niet controleren, maar komen mij niet onbekend voor.

Ik ga ervan uit dat deze aansluiten bij je reken-sheets resp. bij onze afspraken. Ik heb nog de volgende opmerkingen:

- Ik had niet begrepen dat we Aruba zouden gaan omstructureren van volmacht naar lokale verzekeraar. Attentie voor de eventuele gevolgen!!! (…)”

2.9

Als bijlage bij een mail van 31 augustus 2007 stuurt [appellant sub 3] aan [appellant sub 1] een “laatste update met betrekking tot de lokale verzekeringsmaatschappij van [directeur 1 van Treston] .” In dit document staat onder meer:

“Momentele status:

- Arubaanse entiteit wordt opgericht (verdeling als besproken 85/15)

- Brief overdracht portefeuille van HDI naar nieuwe entiteit wordt opgesteld

- Brief levering herverzekering door HDI wordt opgesteld (…)”

2.10

In een mail van [appellant sub 3] aan [appellant sub 2] van 23 oktober 2007 staat onder meer:

“Naar aanleiding van het gesprek met [de fiscaal adviseur] [ [de fiscaal adviseur] , fiscaal adviseur, toevoeging hof] en alle scenario's geanalyseerd te hebben...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT