Uitspraak Nº 200.281.613_01 en 200.281.613_04. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2022-10-27

ECLIECLI:NL:GHSHE:2022:3709
Docket Number200.281.613_01 en 200.281.613_04
Date27 Octubre 2022
CourtGerechtshof 's-Hertogenbosch (Nederland)

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Team familie- en jeugdrecht

Uitspraak: 27 oktober 2022

Zaaknummers: 200.281.613/01 en 200.281.613/04

Zaaknummer eerste aanleg: C/02/349709 / FA RK 18-5011

in de zaken in hoger beroep van:

[de vader] ,

wonende te [woonplaats],

verzoeker in hoger beroep,

hierna te noemen: de vader,

advocaat: mr. J. Nederlof,

tegen

[de moeder] ,

wonende te [woonplaats],

verweerster in hoger beroep,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat: mr. G. Demir.

Deze zaak gaat over de minderjarige [minderjarige], geboren op [geboortedatum] 2016 te [geboorteplaats].

In zijn hoedanigheid als omschreven in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is in de procedure gekend:

de Raad voor de Kinderbescherming,

regio Zuidwest Nederland,

hierna te noemen: de raad.

9 De beschikking d.d. 15 juli 2021

Bij die beschikking heeft het hof de moeder en de vader ten behoeve van [minderjarige], onder verwijzing naar hetgeen onder rechtsoverweging 7.5. is aangegeven, verwezen voor een traject omgangsbegeleiding / coaching naar [instantie] te [plaats] ([adres], [postcode] [plaats]). Het hof heeft iedere verdere beslissing aangehouden tot pro forma 18 november 2021, in afwachting van het verloop van het traject bij [instantie]. Het hof heeft [instantie] verzocht tijdig vóór bovenstaande pro forma datum schriftelijk te informeren omtrent de resultaten van voornoemd traject.

10 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep
10.1.

De voortzetting van de mondelinge behandeling in de zaak met zaaknummer 200.281.613/01 heeft plaatsgevonden op 31 januari 2022.

Bij die gelegenheid zijn gehoord:

- de vader, bijgestaan door mr. Nederlof;

-de moeder, bijgestaan door mr. R.G.J. Kerkhof namens mr. Demir;

- de raad, vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger van de raad];

- Fivoor, vertegenwoordigd door [betrokkene 1].

10.1.1.

Tijdens deze voortzetting van de mondelinge behandeling is onder meer besproken dat de vader en [minderjarige] onder supervisie van mevrouw [betrokkene 2], op kosten van de vader, eenmaal per week tweeënhalf uur omgang zullen hebben. Bijkomende afspraken zullen in overleg en in samenspraak met mevrouw [betrokkene 2] en Fivoor gebeuren.

10.2.

De nadere voortzetting van de mondelinge behandeling, waarbij tevens een provisioneel verzoek met zaaknummer 200.281.613/04 is behandeld, heeft plaatsgevonden op 19 september 2022.

Bij die gelegenheid zijn gehoord:

 • -

  de vader, bijgestaan door mr. Nederlof;

 • -

  de moeder, bijgestaan door mr. Van Kerkhof;

 • -

  de raad vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger van de raad];

 • -

  Fivoor vertegenwoordigd door [betrokkene 1].

10.3.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van de inhoud van:

 • -

  het V6-formulier met bijlage van de advocaat van de moeder d.d. 2 september 2022;

 • -

  het V6-formulier met bijlagen van de advocaat van de vader d.d. 9 september 2022;

 • -

  het V6-formulier met bijlagen van de advocaat van de moeder d.d. 13 september 2022;

 • -

  het V6-formulier met bijlage van de advocaat van de vader d.d. 15 september 2022;

 • -

  het tijdens de mondelinge behandeling door Fivoor overgelegde rapportage over de laatste de stand van zaken (gedateerd 8 maart 2022).

11 De verdere beoordeling
11.1.

Bij verzoekschrift met producties, ingekomen ter griffie op 30 maart 2022, dat nadien is gewijzigd op 9 september 2022, heeft de vader het hof verzocht te bepalen:

in het kader van de hoofdzaak: 200.281.613/01

Primair:

a. dat de voortgezette mondelinge behandeling met zaaknummer 200.281.613/01 zal plaatsvinden op een nog nader te bepalen datum en tijdstip in maart 2023;

Subsidiair:

a. dat inzake de verdeling van de zorg - en opvoedingstaken de vader en [minderjarige] (voorlopig) gerechtigd zijn tot het hebben van contact met elkaar:

I op woensdagmiddag na school tot 19:00 uur bij de grootouders vaderszijde thuis, waarbij de vader en mevrouw [betrokkene 2] [minderjarige] van school ophalen, waarna mevrouw [betrokkene 2] tot 16:30 uur de zorgregeling begeleidt en waarna de vader in het bijzijn van zijn moeder en/of vader [minderjarige] na het eten om 19:00 uur weer terugbrengt naar de moeder;

II op zaterdag in elk weekend van 10:00 uur tot 19:00 uur, waarbij de vrouw [minderjarige]...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT