Uitspraak Nº 200.290.945. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2022-10-27

CourtGerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)
ECLIECLI:NL:GHARL:2022:9210
Date27 Octubre 2022
Docket Number200.290.945
GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem

zaaknummer W200.290.945/02

beslissing van de wrakingskamer van 27 oktober 2022

inzake het verzoek tot wraking, gedaan door

1. de stichting

Stichting [verzoekster1] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

hierna ook: Stichting [verzoekster1]

2. [verzoekster2],

wonende te [woonplaats] ,

verzoeksters

advocaat: mr. D. Fasseur.

1 De procedure
1.1

Bij dit hof is onder zaaknummer 200.290.945/01 een procedure aanhangig tussen verzoeksters en de stichting [naam1] . Deze stichting wordt in die procedure bijgestaan door mr. O.M.B.J. Volgenant.

1.2

Op 10 februari 2022 heeft in die procedure een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Op die mondelinge behandeling heeft mr. Fasseur namens verzoeksters de leden van de behandelende combinatie, te weten mrs. S.M. Evers, H.C. Frankena en H. Wammes gewraakt. Van die mondelinge behandeling is proces-verbaal opgemaakt met daaraan gehecht de spreekaantekeningen van mr. Fasseur, in welke spreekaantekeningen de wrakingsgronden zijn opgenomen. De mondelinge handeling is geschorst en de zaak is verwezen naar de wrakingskamer.

1.3

Op 21 juni 2022 heeft de mondelinge behandeling van het wrakingsverzoek plaatsgevonden. Daar bleek dat verzoeksters niet beschikten over de reactie van de gewraakte raadsheren dat zij niet in de wraking berusten en dat zij niet zouden verschijnen op de mondelinge behandeling van de wrakingskamer. De mondelinge behandeling is daarop aangehouden en die stukken zijn alsnog aan verzoeksters gezonden.

1.4

In een emailbericht van 7 juli 2022 van mr. Fasseur staat vermeld dat de behandelend raadsheren van de wrakingskamer op de zitting van 21 juni 2022 worden gewraakt met als reden dat zij in het roljournaal vermeld hebben of doen vermelden dat er geen reactie/verweerschrift van de gewraakte raadsheren is ingediend. Dat verzoek is door de wrakingskamer niet in behandeling genomen en dit is bij brief van 22 juli 2022 aan mr. Fasseur medegedeeld.

1.5

Op 13 oktober 2022 is de mondelinge behandeling van het wrakingsverzoek voortgezet. Op die mondelinge behandeling waren via een Teamsverbinding aanwezig mevrouw [verzoekster2] (zonder beeld, enkel via geluidsverbinding), mr. Fasseur en mr. Volgenant.

1.6

Op die mondelinge behandeling heeft zowel mr. Fasseur als mevrouw [verzoekster2] het wrakingsverzoek toegelicht aan de hand van toegezonden spreekaantekeningen.

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT