Uitspraak Nº 200.303.843/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2022-10-27

CourtGerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)
ECLIECLI:NL:GHARL:2022:9243
Date27 Octubre 2022
Docket Number200.303.843/01
GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.303.843/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland 134514)

beschikking van 27 oktober 2022

inzake

[verzoeker] (de vader),

wonende te [woonplaats1] ,

verzoeker in het principaal hoger beroep,

verweerder in het incidenteel hoger beroep,

advocaat mr. C.W. van Weert te Assen,

en


[verweerster] (de moeder),

wonende te [woonplaats2] ,

verweerster in het principaal hoger beroep,

verzoekster in het incidenteel hoger beroep,

advocaat mr. M. Alta te Hoogeveen.

In zijn toetsende en/of adviserende taak is gekend:
de raad voor de kinderbescherming (de raad),
regio Noord-Nederland, locatie Groningen.

1
1. Het geding in eerste aanleg

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, van 3 september 2021, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

2 Het geding in hoger beroep
2.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het beroepschrift met bijlage(n), ingekomen op 1 december 2021;

- een journaalbericht namens de vader van 21 december 2021 met bijlage(n);

- het verweerschrift tevens incidenteel hoger beroep met bijlage(n);

- het verweerschrift in het incidenteel hoger beroep met bijlage(n);

- een journaalbericht namens de vader van 15 augustus 2022 met bijlage(n);

- een e-mailbericht namens de vader van 23 augustus 2022 met bijlage(n);

- een e-mailbericht namens de moeder van 24 augustus 2022 met bijlage(n).

2.2

De mondelinge behandeling heeft op 30 augustus 2022 plaatsgevonden. De ouders zijn verschenen, bijgestaan door hun advocaten. [naam1] is verschenen namens de raad.

3 De feiten
2.1

Uit de inmiddels geëindigde relatie van de ouders is [in] 2018 geboren [de minderjarige] . De vader heeft [de minderjarige] erkend. [de minderjarige] woont bij de moeder.

2.2

Bij vonnis van 2 juli 2019 van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, is voor de duur van twaalf maanden een verbod opgelegd aan de vader om contact op te nemen met de moeder en een verbod om zich te begeven in het gebied rondom de woning van de moeder.

2.3

De ouders waren belast met het gezamenlijk ouderlijk gezag over [de minderjarige] . Bij beschikking van 2 oktober 2019 heeft de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, het gezamenlijk gezag beëindigd en bepaald dat het gezag alleen aan de moeder toekomt. Voorts heeft de rechtbank bij deze beschikking het verzoek van de vader tot vaststelling van een omgangsregeling afgewezen.

2.4

Bij arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 5 juli 2021 is de vader strafrechtelijk veroordeeld voor bedreiging met enig misdrijf tegen het leven (van de moeder) gericht en vernieling tot een gevangenisstraf voor de duur van 83 dagen. De strafrechter heeft in voornoemd vonnis bovendien een contact- en locatieverbod (voor een straal van 1800 meter rondom de woning van de moeder) aan de vader opgelegd voor een periode van twee jaar.

2.5

Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank het verzoek van de vader tot vaststelling van een omgangsregeling tussen hem en [de minderjarige] afgewezen en de proceskosten tussen de ouders gecompenseerd.

4 De omvang van het geschil
4.1

Tussen partijen is in geschil de (invulling van) het recht op omgang van de vader met [de minderjarige] .

4.2

De vader is met zes grieven in hoger beroep gekomen van de bestreden beschikking. Deze grieven beogen het geschil in hoger beroep in volle omvang aan de orde te stellen. De vader heeft het hof verzocht de bestreden beschikking te vernietigen en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT