Uitspraak Nº 200.315.176/01. Gerechtshof Den Haag, 2022-10-24

ECLIECLI:NL:GHDHA:2022:2225
Docket Number200.315.176/01
Date24 Octubre 2022
CourtGerechtshof Den Haag (Nederland)
GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.315.176/01

Rekestnummer rechtbank : C/09/629181/FT RK 22/358

arrest van 24 oktober 2022

inzake

[appellant], h.o.d.n. Moderne Barbershop,

wonende te [woonplaats],

appellant,

hierna te noemen: [appellant],

advocaat: mr. R.P.R. Nolten te Den Haag ,

tegen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf,

gevestigd te Woerden,

geïntimeerde,

hierna te noemen: BPF,

advocaat: mr. S.K. Tuithof te Haarlem.

Het geding

Bij beschikking van de rechtbank Den Haag van 19 juli 2022 is het verzoek van BPF om [appellant] in staat van faillissement te verklaren, afgewezen. Bij arrest van het hof van 23 augustus 2022 is [appellant] in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. D. de Loor tot rechter commissaris en met aanstelling van mr. L.M. in 't Veen, advocaat te Naaldwijk, als curator. Bij verzetschrift, ingekomen ter griffie van het hof op 30 augustus 2022, is [appellant] tegen voornoemd arrest in verzet gekomen en heeft hij het hof verzocht dat vonnis te vernietigen.

Bij email van 26 september 2022 heeft [appellant] het hof verzocht de zaak op de stukken af te doen. Op 27 september 2022 hebben BPF en de curator, eveneens per email, het hof laten weten hier geen bezwaar tegen te hebben.

De curator heeft bij brief van 27 september 2022 de laatste stand van zaken aan het hof bericht.

Beoordeling van het hoger beroep

1. In het bestreden arrest heeft het hof overwogen dat summierlijk is gebleken van het vorderingsrecht van BPF en van het bestaan van feiten en omstandigheden welke aantonen dat [appellant] in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen.

2. De curator heeft het hof bij brief van 27 september 2022 laten weten dat tussen [appellant] en BPF een regeling is getroffen en dat BPF onder voorwaarden heeft ingestemd met vernietiging van het faillissement. Bij e-mailbericht van 27 september 2022 heeft de advocaat van BPF bevestigd dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

De bedrijfsactiviteiten van [appellant] zijn hangende de behandeling van het verzet, met machtiging van de rechter-commissaris, voortgezet. Als gevolg van de baten die voor de boedel zijn gegenereerd met de tijdelijke voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, bevindt zich op de boedelrekening een bedrag waarmee de faillissementskosten integraal kunnen worden voldaan.

3. Op basis van de aan...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT