Uitspraak Nº 200.317.231/01. Gerechtshof Den Haag, 2022-10-17

ECLIECLI:NL:GHDHA:2022:2078
Docket Number200.317.231/01
Date17 Octubre 2022
CourtGerechtshof Den Haag (Nederland)
GERECHTSHOF DEN HAAG

Civiel recht

Zaaknummer hof : 200.317.231/01

Zaaknummer rechtbank : C/09/633760 / KG ZA 22-733

Publicatienummer vonnis : (ECLI:NL:RBDHA:2022:10210)

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak in het incident van artikel 351 Rv van 17 oktober 2022

in de zaak van

1 de Staat der Nederlanden (Ministerie van Justitie en Veiligheid),

zetelend te Den Haag,

2. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers,

gevestigd te Den Haag,

appellanten in de hoofdzaak,

eisers in het incident,

advocaten: mrs. E.C. Pietermaat en M.M. van Asperen te Den Haag,

tegen:

Stichting Vluchtelingenwerk Nederland,

gevestigd te Amsterdam,

verweerster in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaten: mrs. T. de Boer en T. van der Sommen te Amsterdam.

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als ‘de Staat’, ‘het COA’ en ‘VWN’.

1 De procedure
1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  Het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 6 oktober 2022 (hierna: het bestreden vonnis), met de stukken van de eerste aanleg;

 • -

  Het exploot van dagvaarding in hoger beroep (na verlof turbospoedappel), betekend op 12 oktober 2022 om 9.30 uur, waarin de Staat en het COA hebben gevorderd om

(i) in de hoofdzaak: het bestreden vonnis te vernietigen en de vordering alsnog af te wijzen, en

(ii) in het incident op grond van artikel 351 Rv: de tenuitvoerlegging van de verboden/bevelen van de onderdelen 7.1 (f), 7.2, 7.4 (i), 7,4 (ii), 7.5 en 7.6 van het dictum van het bestreden vonnis te schorsen totdat het hof (eind)arrest heeft gewezen in de hoofdzaak, dan wel aan voormelde verboden/bevelen een langere termijn voor nakoming te verbinden voor het geval het hof niet tot schorsing overgaat.

 • -

  De conclusie van antwoord in het incident ex artikel 351 Rv, met bijlagen.

 • -

  De mondelinge behandeling in het incident op 17 oktober 2022 om 13.30 uur. Partijen zijn verschenen, bijgestaan door hun advocaten. Van het verhandelde ter zitting wordt afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt.

1.2

Na afloop van de mondelinge behandeling heeft het hof met toepassing van artikel 30p Rv (na beraadslaging) dezelfde dag ter zitting mondeling uitspraak gedaan.

2 Beoordeling van de vordering tot schorsing
2.1

Deze zaak gaat over de vraag of de Staat (daaronder begrepen het COA) bepaalde maatregelen moet treffen om de opvang van asielzoekers met...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT