Uitspraak Nº 201801359/1/A2. Raad van State, 2019-06-12

CourtCouncil of State (Netherlands)
ECLIECLI:NL:RVS:2019:1885
Docket Number201801359/1/A2
Date12 Junio 2019

201801359/1/A2.

Datum uitspraak: 12 juni 2019

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant A] (hierna: [appellant A]), mede voor zijn minderjarige kind [appellant B], beiden wonend te [woonplaats],

appellanten,

tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 4 januari 2018 in

zaak nr. 17/1097 in het geding tussen:

[appellant A]

en

Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (hierna: de Stichting).

Procesverloop

Bij besluit van 3 oktober 2016 heeft de locatiedirecteur van [school A] een verzoek van [appellant A], inhoudende toestemming voor zijn zoon [appellant B] om een kirpan (een religieuze dolk) te dragen op school, afgewezen.

Bij besluit van 10 januari 2017 heeft de Stichting het door [appellant A] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 4 januari 2018 heeft de rechtbank het door [appellant A] daartegen ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [appellant A] hoger beroep ingesteld.

De Stichting heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 14 januari 2019, waar [appellant A], bijgestaan door mr. S. Meijers, werkzaam bij SRK Rechtsbijstand, vergezeld van [appellant B], en de Stichting, vertegenwoordigd door mr. S. Ouwens, advocaat te Baarn, bijgestaan door [directeur-bestuurder] van de Stichting, zijn verschenen.

Overwegingen

Feiten en omstandigheden en standpunt Stichting

1. [appellant B] was tot aan het schooljaar 2017-2018 leerling van de openbare middelbare school "[school A]" te Vlaardingen, één van de scholen van de Stichting.

Op 5 september 2016 heeft [appellant A] een verzoek ingediend, inhoudende toestemming voor [appellant B] om een kirpan op school te dragen. Bij besluit van 3 oktober 2016 heeft de locatiedirecteur dit verzoek afgewezen, omdat volgens het door de Stichting op dit punt gevoerde beleid het dragen van een wapen of een voorwerp dat als zodanig kan worden gebruikt, zoals een kirpan, niet is toegestaan en de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op school zwaarder weegt dan het belang van [appellant B] bij het dragen van een kirpan.

Bij het besluit op bezwaar heeft de Stichting het besluit van 3 oktober 2016 gehandhaafd. De Stichting heeft in het besluit op bezwaar te kennen gegeven dat [appellant B] niet welkom is op [school A] zolang hij de kirpan draagt. Dat geldt ook ingeval [appellant B] het door [appellant A] in bezwaar voorgestelde, kleinere alternatief, draagt.

2. [appellant A] heeft [appellant B] vervolgens met ingang van 24 augustus 2017 ingeschreven bij [school B]. Vanaf het schooljaar 2017-2018 volgt hij daar onderwijs. Wegens zijn goede schoolresultaten is hij, bij wijze van proef, overgestapt naar onderwijs op havo-niveau.

Uitspraak rechtbank

3. De rechtbank heeft geoordeeld dat [appellant A] geen reëel en actueel belang heeft bij een oordeel over het door hem ingestelde beroep. Zij heeft daartoe overwogen dat nu [appellant B] is ingeschreven bij [school B] en hem daar wel is toegestaan om een kirpan te dragen, een beoordeling van het verzoek feitelijk geen betekenis meer heeft. De gestelde intentie om [appellant B] na het schooljaar van 2017-2018 opnieuw in te schrijven bij [school A] maakt dit niet anders, omdat dit een onzekere toekomstige gebeurtenis is. Dit geldt temeer nu tijdens de zitting is gebleken dat de mogelijkheid om [appellant B] in te schrijven afhankelijk is van de resultaten die hij in het huidige schooljaar aan [school B] zal behalen.

Hoger beroep

4. [appellant A] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat hij door zijn inschrijving bij [school B] geen procesbelang meer heeft. Hij voert aan dat de inschrijving bij [school B] een tijdelijke oplossing is voor het niet mogen dragen van een kirpan door [appellant B] op [school A].

[appellant B] heeft de intentie om bij deze school onderwijs te volgen op mavo-niveau, of om bij één van de andere scholen van de Stichting onderwijs te volgen op havo-niveau en vervolgens op vwo-niveau, zodra duidelijk wordt dat hij de kirpan mag dragen. [appellant A] heeft er verder op gewezen dat [school B] een particuliere school is en dat het lesgeld van deze school meer dan € 20.000,00 per jaar bedraagt en dat hij niet de financiële middelen heeft om dit meer schooljaren achtereen te betalen.

4.1. Gelet op hetgeen [appellant A] heeft aangevoerd is het aannemelijk dat [appellant B] opnieuw zou worden ingeschreven bij [school A] of één van de andere scholen van de Stichting zodra duidelijk wordt dat hij daar een kirpan mag dragen. Daardoor is het opnieuw inschrijven afhankelijk van de uitkomst van deze procedure en heeft de beoordeling van het (hoger) beroep tegen de in bezwaar gehandhaafde afwijzing van het verzoek van [appellant A] om toestemming voor [appellant B] voor het dragen van een kirpan, ondanks de inschrijving bij [school B], wel feitelijke betekenis. Dat de intentie om [appellant B] opnieuw in te schrijven met name afhankelijk is van de resultaten bij [school B] en die inschrijving daarom een onzekere toekomstige gebeurtenis is, zoals door de rechtbank is overwogen, is niet gebleken. De Stichting heeft haar stelling, dat de inschrijving bij [school B] was ingegeven door slechte schoolresultaten, waardoor [appellant B] zijn opleiding bij [school A] niet mocht afmaken, niet aannemelijk gemaakt. Gelet hierop heeft de rechtbank ten onrechte geoordeeld dat [appellant A] geen reëel en actueel belang meer heeft bij de beoordeling van zijn beroep.

Het betoog slaagt.

Oordeel over het hoger beroep

5. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd.

Beroep

6. Ambtshalve overweegt de Afdeling dat de afwijzing van 3 oktober 2016 van het verzoek van [appellant A] geen beslissing betreft met een zuiver intern karakter. In zoverre wijkt het besluit af van de beslissing in de uitspraak van 21 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3785. De Stichting heeft [appellant B] in het besluit op bezwaar te kennen gegeven dat [appellant B] het schoolgebouw niet mag betreden zolang hij een kirpan draagt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT