Uitspraak Nº 202103664/1/R1. Raad van State, 2022-02-09

ECLIECLI:NL:RVS:2022:417
Docket Number202103664/1/R1
Date09 Febrero 2022
CourtCouncil of State (Netherlands)

202103664/1/R1.

Datum uitspraak: 9 februari 2022

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te Zeewolde,

appellant,

en

de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: de ministers),

verweerders.

Procesverloop

Bij besluit van 6 mei 2021 hebben de ministers een partiële herziening van het rijksinpassingsplan "Windpark Zeewolde" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [appellant] beroep ingesteld.

De ministers hebben een verweerschrift ingediend.

Windpark Zeewolde B.V. heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

[appellant] heeft nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 23 november 2021, waar [appellant] en de ministers, vertegenwoordigd door mr. J.H. Keinemans, zijn verschenen. Voorts is ter zitting Windpark Zeewolde B.V., vertegenwoordigd door [gemachtigde], als partij gehoord.

Overwegingen

Inleiding

1. Bij besluit van 14 augustus 2017, gewijzigd bij besluit van 2 maart 2018, hebben de ministers het rijksinpassingsplan "Windpark Zeewolde" vastgesteld ten behoeve van de bouw en aanleg van het windpark. Het rijksinpassingsplan voorziet in het vervangen van 221 bestaande windturbines door 91 nieuwe windturbines in het zuidelijk deel van Flevoland, meer specifiek in het buitengebied van de gemeenten Zeewolde en Almere. Het rijksinpassingsplan is onherroepelijk geworden als gevolg van de uitspraak van de Afdeling van 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4198.

Bij besluit van 6 mei 2021 hebben de ministers een partiële herziening van het rijksinpassingsplan vastgesteld. Het rijksinpassingsplan wordt door middel van deze partiële herziening aangevuld met een regeling die de raad van de gemeente Almere de bevoegdheid geeft de beslisboom slagschaduw uit het bestemmingsplan "Oosterwold" aan te passen. Dit omdat het rijksinpassingsplan onder meer voorziet in de plaatsing van 17 windturbines, parallel aan de rijksweg A27, naast het Almeerse deel van de toekomstige woningbouwontwikkeling Oosterwold, waar het bestemmingsplan "Oosterwold" van kracht is. [appellant] woont aan de [locatie] in Zeewolde en heeft tegen het besluit van 6 mei 2021 beroep ingesteld.

Achtergrond van het bestreden besluit

2. In het Almeerse deel van de toekomstige woningbouwontwikkeling Oosterwold geldt het bestemmingsplan "Oosterwold". Dit bestemmingsplan is op 29 september 2016 vastgesteld met toepassing van artikel 2.4, eerste lid...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT