Uitspraak Nº 21-004435-20. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2022-05-16

CourtGerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)
ECLIECLI:NL:GHARL:2022:3827
Date16 Mayo 2022
Docket Number21-004435-20

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-004435-20

Uitspraak d.d.: 16 mei 2022

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof ArnhemLeeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland van 13 november 2020 met parketnummer 18-850108-17 in de strafzaak tegen

[verdachte 1] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

thans ingeschreven en verblijvende in de [PI] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 14, 17 en 21 maart 2022 en 16 mei 2022 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv), het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot vernietiging van het vonnis van de rechtbank, bewezenverklaring van de feiten 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4A primair en 4B, 5 primair (afpersing), 6, 7A en 7B (diefstal met geweld), 8, 9 primair, 10 primair (A en B), 11 primair en 12 en veroordeling van verdachte tot een gevangenisstraf van 12 jaren, met aftrek van de tijd die door de verdachte in voorlopige hechtenis is doorgebracht. Daarnaast heeft de advocaat-generaal met betrekking tot de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [naam 2] gevorderd deze de vordering hoofdelijk toe te wijzen tot een bedrag van € 7.650,-, vermeerderd met de wettelijke rente en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. Ten aanzien van de benadeelde partij [naam 3] heeft de advocaat-generaal gevorderd de schadevergoedingsmaatregel op te leggen ten aanzien van een bedrag van € 700,-. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door de verdachte en zijn raadsman mr. R.J.H. van der Wal en zijn raadsvrouw mr. N. Tanoğlu naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank heeft bij vonnis van 13 november 2020, waartegen het hoger beroep is gericht, verdachte ter zake van de feiten 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4A, 4B, 5 primair, 6, 7A, 7B, 8, 9, 10 primair (A en B), 11 primair en 12 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaren, met aftrek van de tijd die door verdachte in voorlopige hechtenis is doorgebracht. Daarnaast heeft de rechtbank de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [naam 2] hoofdelijk toegewezen tot een bedrag van € 7.650,-, vermeerderd met de wettelijke rente en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen en opnieuw rechtdoen.

Het hof kan zich in veel beslissingen en motiveringen van de rechtbank vinden. Het hof heeft daarom in zoverre in zijn overwegingen in dit arrest zo veel als mogelijk aansluiting gezocht bij de overwegingen van de rechtbank.

De tenlastelegging

Aan verdachte is – na nadere omschrijving ter terechtzitting in eerste aanleg en wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in hoger beroep – tenlastegelegd dat:

Feit 1 (onderzoek Akepa zaak 3.4)

Primair

hij in of omstreeks de periode van 6 tot en met 7 mei 2014, althans in of omstreeks mei 2014, te [plaats 1] en/of [plaats 2] en/of [plaats 3] en/of [plaats 4] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijke bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een of meer persoon/ personen, te weten [naam 1] en/of het bedrijf [bedrijf 1] of [bedrijf 1] of een ander, heeft gedwongen tot het aangaan van een schuld en/of het teniet doen van een inschuld, te weten

- het ontbinden van een contract met [bedrijf 2] en/of verdachte [medeverdachte 1] of een ander, en/of

- (door) het stoppen/opgeven en/of terugdraaien van het door of namens die [naam 1] en/of het [bedrijf 1] of [bedrijf 1] of een ander genomen en/of verder te nemen juridische stappen en/of procedures tot nakoming van een/die overeenkomst, en/of

- het sturen van een of meer creditnota’s aan verdachte [medeverdachte 1] of een ander, en/of

- (aldus) het komen tot een regeling of het beëindigen van een zakelijk/financieel geschil met verdachte [medeverdachte 1] of diens bedrijf of een ander, conform de eisen van verdachte [medeverdachte 1] ,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen,

- op of omstreeks 6 mei 2014 (telefonisch) tegen die [naam 1] heeft gezegd dat verdachte [verdachte 1] verdachte [medeverdachte 1] vertegenwoordigde en als mediator optrad in verband met het zakelijke geschil tussen verdachte [medeverdachte 1] / [bedrijf 2] en die [naam 1] / [bedrijf 1] of [bedrijf 1] of een ander, en/of

- tegen die [naam 1] gezegd dat verdachte [verdachte 1] “van [medeverdachte 2] van [motorclub 1] was” en/of dat verdachte een afspraak wil maken voor een ontmoeting met die [naam 1] en/of “Wanneer gaan we zitten. Ik neem [medeverdachte 2] even mee” en/of dat verdachte [verdachte 1] het (zakelijke) probleem/geschil tussen verdachte [medeverdachte 1] en [naam 1] even uit de wereld wilde helpen en/of “Ik kom met [medeverdachte 2] of met een andere jongens van de club van ons”, en/of

- (later) die [naam 1] een sms-bericht heeft gestuurd met de tekst: “Los dat morgen ff netjes op conform de echte afspraak met [medeverdachte 1] gr [verdachte 1] ” en/of “Wat een kankerklootzakken he in de wereld he kleine jongens proberen kapot te maken met fake facturen”, en/of

- op of omstreeks 7 mei 2014 (opnieuw) (telefonisch) contact heeft gezocht/opgenomen met en/of heeft gesmst naar die [naam 1] , terwijl die [naam 1] (al) in gesprek/overleg was met verdachte [medeverdachte 1] , en/of

- (aldus) door, in verband met een zakelijk conflict/geschil, tezamen en in vereniging met zijn medeverdachte(n), zich te presenteren als (bevriend met) de leider/een lid van [motorclub 1] en/of gebruik te maken van de (beruchte) reputatie van [motorclub 1] en/of door de (intimiderende en/of dreigende) houding en/of woorden toe te voegen van (gelijke) dreigende aard en/of strekking, en/of (aldus) (telkens) door de (stelselmatige/opdringerige en/of intimiderende/agressieve en/of beledigende en/of dreigende) manier van spreken (al dan niet tijdens (telefonisch) contact) en/of wijze van optreden en/of houding van verdachte(n) jegens die [naam 1] bij die [naam 1] de vrees heeft gewekt dat verdachte en/of zijn medeverdachte(n) of (een) ander(en) geweld zou(den) gaan toepassen indien die [naam 1] niet zou toegeven aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte(n);

Subsidiair

A)

hij in of omstreeks de periode van 6 tot en met 7 mei 2014, althans in of omstreeks mei 2014 te [plaats 1] en/of [plaats 2] en/of [plaats 3] en/of [plaats 4] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [naam 1] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, door

- die [naam 1] dreigend de woorden te zeggen/toe te voegen dat verdachte [verdachte 1] “van [medeverdachte 2] van [motorclub 1] was” en/of dat verdachte [verdachte 1] een afspraak wilde maken voor een ontmoeting met die [naam 1] en/of “Wanneer gaan we zitten. Ik neem [medeverdachte 2] even mee” en/of dat verdachte [verdachte 1] het (zakelijke) probleem/geschil tussen verdachte [medeverdachte 1] en [naam 1] even uit de wereld wilde helpen en/of “Ik kom met [medeverdachte 2] of met een andere jongens van de club van ons”, en/of

- (later) die [naam 1] een sms-bericht te sturen met de tekst: “Los dat morgen ff netjes op conform de echte afspraak met [medeverdachte 1] gr [verdachte 1] ” en/of “Wat een kankerklootzakken he in de wereld he kleine jongens proberen kapot te maken met fake facturen”, en/of

- op of omstreeks 7 mei 2014 (opnieuw) (telefonisch) contact heeft gezocht/opgenomen met en/of heeft gesmst naar die [naam 1] , terwijl die [naam 1] (al) in gesprek/overleg was met verdachte [medeverdachte 1] , en/of

- (aldus) door, in verband met een zakelijk conflict/geschil, tezamen en in vereniging met zijn medeverdachte(n), zich te presenteren als (bevriend met) de leider/een lid van [motorclub 1] en/of gebruik te maken van de (beruchte) reputatie van [motorclub 1] en/of door de (intimiderende en/of dreigende) houding en/of woorden toe te voegen van (gelijke) dreigende aard en/of strekking, en/of (aldus) (telkens) door de (stelselmatige/opdringerige en/of intimiderende/agressieve en/of beledigende en/of dreigende) manier van spreken (al dan niet tijdens (telefonisch) contact) en/of wijze van optreden en/of houding van verdachte(n) jegens die [naam 1] bij die [naam 1] de vrees heeft gewekt dat verdachte en/of zijn medeverdachte(n) of (een) ander(en) geweld zou(den) gaan toepassen indien die [naam 1] niet zou toegeven aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte(n);

EN/OF

B)

hij in of omstreeks de periode van 6 tot en met 7 mei 2014, althans in of omstreeks mei 2014, te [plaats 1] en/of [plaats 2] en/of [plaats 3] en/of [plaats 4] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een ander, te weten [naam 1] , door geweld of enige andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid gericht tegen die ander en/of derde, te weten die [naam 1] of een ander, wederrechtelijk heeft gedwongen iets te doen, niet te doen en/of te dulden, te weten

- om een contract met [bedrijf 2] en/of verdachte [medeverdachte 1] of een ander te

ontbinden/beëindigen, en/of

- het stoppen en/of terugdraaien van het door of namens die [naam 1] en/of het bedrijf [bedrijf 1] of [bedrijf 1] of een ander genomen en/of verder te nemen juridische...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT