Uitspraak Nº 21-004874-19. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2022-05-16

ECLIECLI:NL:GHARL:2022:3739
Docket Number21-004874-19
Date16 Mayo 2022
CourtGerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Nederland)

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-004874-19

Uitspraak d.d.: 16 mei 2022

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden,

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland van 10 september 2019 met parketnummer 18-930032-18 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

wonende te [woonplaats] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Verdachte heeft hoger beroep ingesteld tegen het gehele vonnis van de rechtbank, dus ook tegen de vrijspraak van feit 3A. Verdachte is door de rechtbank veroordeeld voor feit 3B. Feit 3B is na de woorden “EN/OF” tenlastegelegd onder feit 3A.

Blijkens de inhoud van de tenlastelegging heeft feit 3A betrekking op het wegnemen van een horloge en een hesje van aangever [benadeelde 1] . Feit 3B heeft betrekking op een ander feitencomplex, te weten op het dwingen tot de afgifte van een geldbedrag van 5000 euro van aangever [benadeelde 1] . Feiten 3A en 3B zijn naar het oordeel van het hof derhalve cumulatief en geen alternatief tenlastegelegde feiten.

Tegen deze vrijspraak van feit 3A kan volgens de wet door de verdachte geen hoger beroep worden ingesteld. Daarom zal het hof het hoger beroep van verdachte niet-ontvankelijk verklaren voor zover dat betrekking heeft op feit 3A.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 7 december 2020, 17 november 2021, 13 december 2021 en 5 april 2022 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal strekkende tot:

 vrijspraak van het onder 4 primair en 4 subsidiair tenlastegelegde;

 veroordeling ter zake het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van 38 maanden, met aftrek van het voorarrest, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren;

 oplegging van de maatregel ex artikel 38v van het Wetboek van Strafrecht, inhoudende het bevel aan verdachte zich te onthouden van contact met de slachtoffers [benadeelde 2] , [benadeelde 3] en [benadeelde 1] , met een vervangende hechtenis van 1 week voor iedere keer dat niet aan de maatregel wordt voldaan;

 de toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2] tot een bedrag van € 2.750,00 (€ 250,00 materiële schade en € 2.500,00 immateriële schade) met rente en oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman,

mr. J. Michels, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

De rechtbank heeft verdachte vrijgesproken van het onder 2A, onder 3A en onder 4B tenlastegelegde en veroordeeld ter zake het onder 1, 2B, 3B en 4A tenlastegelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren, met aftrek van het voorarrest, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en de volgende bijzondere voorwaarden:

 een continuerende meldplicht bij de reclassering;

 een behandelverplichting bij de Tender of een soortgelijke instantie;

 zich laten begeleiden door Cura XL of een soortgelijke organisatie en meewerken aan een begeleid wonen/intensief ambulant wonen traject en een in dat kader wenselijk geachte therapie;

 een contactverbod met medeverdachten, (ex-)leden van [club] en aangevers/slachtoffers.

De vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2] is door de rechtbank toegewezen tot een bedrag van € 750,00, bestaande uit € 250,00 materiële schade en € 500,00 immateriële schade, met wettelijke rente en oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. In het meer gevorderde is de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank.

Het hof zal het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen vernietigen omdat het tot een andere bewijsbeslissing komt en zal opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is – voor zover in hoger beroep aan de orde - tenlastegelegd dat:

1.
(zaak 3.42) hij (op verschillende tijdstippen) in of omstreeks de periode van 9 februari 2016 tot en met 1 juni 2016, althans van 1 januari 2016 tot en met 1 juni 2016, te [plaats 1] en/of [plaats 2] en/of [plaats 3] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [benadeelde 2] (onder meer) heeft gedwongen tot afgifte van 1500 euro en/of 250 euro en/of 1000 euro, althans (meermalen) een hoeveelheid geld, geheel of ten dele toebehorende aan die [benadeelde 2] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n),

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, (onder meer)

- op of omstreeks 9 februari 2016 te [plaats 1] en/of te [plaats 2] , althans in Nederland, die [benadeelde 2] heeft/hebben gevraagd om mee naar buiten te gaan, en/of (vervolgens)

- aldaar (dreigend) tegen die [benadeelde 2] heeft/hebben geschreeuwd dat die [benadeelde 2] buiten zijn boekje was gegaan, en/of (vervolgens)

- die [benadeelde 2] heeft/hebben gestompt en/of geslagen, waardoor die [benadeelde 2] meerdere gebroken ribben en/of een beschadigd gebit heeft bekomen, en/of (vervolgens)

- ( dreigend) tegen die [benadeelde 2] heeft/hebben gezegd dat [benadeelde 2] binnen 7 dagen, althans op korte termijn, 5000 euro, althans geld, diende te betalen of anders zouden er sancties volgen, en/of

- die [benadeelde 2] in de daaropvolgende periode thuis heeft/hebben opgezocht, en/of

- mede gelet op voornoemde eerdere mishandeling en/of (in samenhang met) de (agressieve of intimiderende) houding en/of wijze van optreden van verdachte en/of zijn medeverdachten jegens die [benadeelde 2] bij die [benadeelde 2] de vrees heeft/hebben opgewekt dat verdachte en/of zijn medeverdachte(n) (ernstiger) geweld zou gaan toepassen en/of door anderen zou doen/laten toepassen indien die [benadeelde 2] in de daaropvolgende periode niet zou toegeven aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte(n);

2.
(zaak 3.18)

A)

hij op of omstreeks 29 januari 2015, althans in of omstreeks januari 2015, te [plaats 2] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen (onder meer) een telefoon en/of een ring, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde 3] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [benadeelde 3] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn medeverdachte(n) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld (onder meer) hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

- die [benadeelde 3] een of meermalen heeft/hebben geschopt en/of gestompt en/of geslagen, althans mishandeld, althans heeft/hebben geprobeerd die [benadeelde 3] te schoppen en/of stompen en/of te slaan, waarbij die [benadeelde 3] is geschampt, en/of

- door de (intimiderende en/of dreigende en/of agressieve) houding en/of wijze van optreden van verdachte en/of zijn medeverdachte(n) jegens die [benadeelde 3] bij die [benadeelde 3] de vrees heeft gewekt dat verdachte en/of zijn medeverdachte(n) (ernstiger) geweld zou(den) gaan toepassen indien die [benadeelde 3] niet zou toegeven aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte(n);

EN/OF

B)

hij op of omstreeks 29 januari 2015, althans in of omstreeks januari 2015, te [plaats 2] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [benadeelde 3] heeft gedwongen tot afgifte van (onder meer) een telefoon en/of een ring, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [benadeelde 3] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn medeverdachte(n),

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld (onder meer) hierin bestond(en) dat verdachte tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

- die [benadeelde 3] een of meermalen heeft/hebben geschopt en/of gestompt en/of geslagen, althans mishandeld, althans heeft/hebben geprobeerd die [benadeelde 3] te schoppen en/of te stompen en/of te slaan, waarbij die [benadeelde 3] is geschampt, en/of

- door de (intimiderende en/of dreigende en/of agressieve) houding en/of wijze van optreden van verdachte en/of zijn medeverdachte(n) jegens die [benadeelde 3] bij die [benadeelde 3] de vrees heeft gewekt dat verdachte en/of zijn medeverdachte(n) (ernstiger) geweld zou(den) gaan toepassen indien die [benadeelde 3] niet zou toegeven aan de eisen van verdachte en/of zijn medeverdachte(n);

3.
(zaak 3.03)

B)

hij op of omstreeks de periode van 8 mei 2014 tot en met 7 juni 2014, althans in mei 2014 en/of juni 2014 te [plaats 2] en/of te [plaats 4] en/of te [plaats 5] en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn medeverdachte(n)...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT