Uitspraak Nº 21/1985. Rechtbank Limburg, 2022-10-26

ECLIECLI:NL:RBLIM:2022:8364
Docket Number21/1985
Date26 Octubre 2022
RECHTBANK LIMBURG

Inloopteam Bestuursrecht

zaaknummer: ROE 21/1985

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen [eiseres] , uit [woonplaats] , eiseres

(gemachtigde: mr. E.H.J.M. Dohmen),

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (het UWV), verweerder

(gemachtigde: K.P.A. Canters).

Procesverloop

Met het besluit van 11 december 2020 (het primaire besluit) heeft het UWV de uitkering van eiseres op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) beëindigd.

Met het besluit van 14 juni 2021 (het bestreden besluit) heeft het UWV het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Het UWV heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is bij de rechtbank behandeld op de online zitting van 12 oktober 2022. Eiseres was aanwezig samen met haar gemachtigde. Het UWV heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Wat er aan deze procedure voorafging

1. Eiseres werkte als administratief medewerker. Zij heeft zich op 7 februari 2014 wegens psychische klachten ziekgemeld voor dit werk.

2. Op 10 mei 2016 heeft het UWV eiseres een zwangerschaps- en bevallingsuitkering op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) toegekend. Met het besluit van 19 mei 2016 is aan eiseres medegedeeld dat de zwangerschaps- en bevallingsuitkering tijdelijk in de plaats komt van haar loongerelateerde WGA-uitkering.

3. Met het besluit van 22 augustus 2017 heeft het UWV de loongerelateerde WGA-uitkering van eiseres beëindigd. De mate van arbeidsongeschiktheid is bepaald op 13,69%.

4. Op 29 mei 2018 heeft eiseres zich opnieuw ziekgemeld bij het UWV vanwege gezondheidsklachten als gevolg van een auto-ongeval en fybromyalgie. Eiseres heeft hierbij aangegeven op 21 juni 2018 te beginnen aan een multidisciplinair traject om haar gezondheid te verbeteren. Met het besluit van 13 augustus 2018 is eiseres door het UWV volledig arbeidsongeschikt bevonden en heeft zij opnieuw een loongerelateerde WGA-uitkering gekregen.

5. Het UWV heeft een herbeoordeling gedaan van de arbeidsongeschiktheid van eiseres. Een verzekeringsarts van het UWV heeft eiseres onderzocht en beoordeeld wat de arbeidsbeperkingen van eiseres zijn per 9 december 2020. Deze beperkingen heeft de verzekeringsarts opgenomen in een functionele mogelijkhedenlijst (FML). Vervolgens heeft een arbeidsdeskundige van het UWV vastgesteld dat er drie functies zijn die eiseres, met haar beperkingen, nog zou kunnen doen. De arbeidsdeskundige heeft berekend dat eiseres met de middelste van deze functies 76,11% kan verdienen van het loon dat zij verdiende voordat zij zich ziekmeldde. De mate van arbeidsongeschiktheid is gelet hierop bepaald op 23,89%. Omdat dit betekent dat eiseres minder dan 35% arbeidsongeschikt is, kan eiseres volgens het UWV geen WIA-uitkering krijgen. Met het besluit van 11 december 2020 heeft het UWV de WIA-uitkering van eisers per 12 februari 2021 stopgezet.

6. Eiseres heeft bezwaar gemaakt. Een verzekeringsarts bezwaar en beroep en een arbeidsdeskundige bezwaar en beroep hebben opnieuw naar de zaak van eiseres gekeken. Volgens de verzekeringsarts bezwaar en beroep zijn de beperkingen juist vastgesteld. De arbeidsdeskundige bezwaar en beroep kon zich ook vinden in de beoordeling van de arbeidsdeskundige. Hierop heeft het UWV het bestreden besluit genomen.

Wat eiseres vindt

7. Eiseres is het niet met het UWV eens. Eiseres voert aan dat zij ten onrechte niet als volledig arbeidsongeschikt is aangemerkt. Daarnaast vindt eiseres dat zij ten aanzien van staan en zitten meer beperkt is dan in de FML is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT