Uitspraak Nº 23-000583-22. Gerechtshof Amsterdam, 2022-10-27

ECLIECLI:NL:GHAMS:2022:3047
Docket Number23-000583-22
Date27 Octubre 2022
CourtGerechtshof Amsterdam (Nederland)

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-000583-22

datum uitspraak: 27 oktober 2022

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 24 februari 2022 in de strafzaak onder parketnummer 13-246289-20 tegen

[verdachte01] ,

geboren te [geboorteplaats01] op [geboortedatum01] 1997,

adres: [adres01] .

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 13 oktober 2022 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Namens de verdachte is hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen de verdachte en de raadsman naar voren hebben gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het onder 1 primair en 2 tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een werkstraf van 75 uur subsidiair 37 dagen hechtenis.

Vonnis waarvan beroep

Het hof verenigt zich met het vonnis waarvan beroep en zal dit derhalve bevestigen met dien verstande dat het hof:

 • -

  de negende volzin van de vierde alinea van paragraaf 3.4 op pagina 3 van het vonnis " Daar komt bij dat verdachte en [naam01] met haar verdovende middelen hebben gebruikt als xtc en lachgas. " uit de bewijsoverweging van de rechtbank schrapt;

 • -

  rekening houdt met het bepaalde in artikel 77ma van het Wetboek van Strafrecht en de toepasselijke wettelijke voorschriften daarmee aanvult;

 • -

  de gehanteerde bewijsmiddelen zal vervangen door de bewijsmiddelen die, na het eventueel instellen van beroep in cassatie, zullen worden opgenomen in de op te maken aanvulling op dit arrest;

 • -

  de strafmotivering van de rechtbank aanvult en tot een andere strafoplegging komt; in zoverre zal het vonnis worden vernietigd.

Aanvulling van de strafmotivering en aanpassing van de straf

In aanvulling op de strafmotivering in het vonnis overweegt het hof het volgende.

Naar de persoon van de verdachte is in hoger beroep onderzoek gedaan door de psycholoog [naam02] . Uit dit psychologisch onderzoek van 16 september 2022 volgt – samengevat en voor zover hier van belang – dat bij de verdachte sprake is van een verstandelijke beperking, die volgens de psycholoog ‘zonder twijfel’ een rol speelde in het functioneren...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT