Uitspraak Nº 285606. Rechtbank Gelderland, 2016-08-31

Court:Rechtbank Gelderland (Neederland)
Docket Number:285606
ECLI:ECLI:NL:RBGEL:2016:4944

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/285606 / HA ZA 15-376 172\357\115\547

Vonnis van 31 augustus 2016

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TAXON GROEP B.V.,

gevestigd te Ede,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TAXON EVENTS B.V.,

gevestigd te Ede,

eiseressen,

advocaat mr. C.H.J.M. Abeln te Amsterdam,

tegen

de coöperatie

COÖPERATIEVE RABOBANK U.A.,

gevestigd te Amsterdam,

rechtsopvolgster onder algemene titel van de beide gedagvaarde partijen

Coöperatieve Rabobank Vallei en Rijn U.A. en Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.,

gedaagde,

advocaat mr. K.M. Kole te Arnhem.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk Taxon c.s. en afzonderlijk Taxon Groep en Taxon Events worden genoemd. Gedaagde zal hierna Rabobank worden genoemd. De oorspronkelijke gedaagden zullen hierna waar nodig afzonderlijk worden aangeduid als Rabobank Vallei en Rijn en Rabobank Nederland.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het verkort proces-verbaal van comparitie van 14 december 2015

 • -

  de conclusie van repliek

 • -

  de conclusie van dupliek

 • -

  de akte uitlating producties van Taxon c.s.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

Taxon Groep was de moedermaatschappij van CineMec B.V. en CineMec Parkeervoorziening B.V. en is nog steeds de moedermaatschappij van Taxon Events. CineMec B.V. en CineMec Parkeervoorziening B.V. zijn in het kader van een interne herstructurering door middel van een juridische fusie opgegaan in Taxon Groep. Taxon c.s. maakt deel uit van een groep van vennootschappen die onder de naam CineMec een film-, event- en congrescentrum exploiteren aan de A12 in Ede.

2.2.

Rabobank Vallei en Rijn was sinds 2002 de financier van Taxon c.s. Rabobank Vallei en Rijn maakte evenals Rabobank Nederland tot 1 januari 2016 als zelfstandige bank deel uit van de Rabobank-groep. Op genoemde datum zijn Rabobank Nederland en alle lokale Rabobanken gefuseerd. Rabobank is als nieuwe rechtspersoon rechtsopvolgster onder algemene titel.

2.3.

Tussen 2005 en 2007 heeft Taxon c.s. samen met een ontwikkelaar en de gemeente Ede uitvoering gegeven aan de ontwikkeling op de terreinen rond het door haar geëxploiteerde bioscoopcomplex en congrescentrum. Ten behoeve hiervan heeft Taxon c.s. diverse investeringen verricht en afspraken gemaakt om het complex rond de bioscoop uit te breiden met een evenementenhal en een parkeergarage waarvan de kosten ongeveer € 12.500.000,00 bedroegen.

2.4.

In 2007 heeft Taxon c.s. een financieringsaanvraag ingediend bij Rabobank Vallei en Rijn.

2.5.

Bij brief van 17 juli 2007 (productie 3 bij dagvaarding) hebben de heren [naam 1] en [naam 2] namens Rabobank aan de heer [naam 3] , directeur van Taxon Groep (hierna: [naam 3] ), onder meer geschreven:

In deze brief doen wij u voorstellen om het (toekomstige) renterisico adequaat af te dekken.

(…)

De afdekkingsstrategieën

(…)

In ons gesprek heeft u aangegeven geen renterisico te willen lopen U wilt derhalve de rente fixeren.

Renteswap:

Door middel van een (forward) renteswap fixeert u nu reeds de rente. (…)

Het voordeel van de renteswap is de zekerheid van de rente. Het mogelijke nadeel kan zijn dat de renteswap daadwerkelijk ingaat, ook indien de bouw niet plaatsvindt. In het laatste geval betaalt u een negatieve waarde (‘boeterente’) indien de dan geldende rente lager noteert dan de afgesproken contractrente én indien u de renteswap wilt beëindigen. Als de dan geldende rente op een hoger niveau staat ontvangt u de positieve waarde contant op uw rekening. Zoals met u besproken wordt op dat moment gekeken naar het verschil tussen de contractrente en de rente behorend bij de resterende looptijd.

(…)

Wij adviseren een renteswap pas af te sluiten indien u een hoge mate van zekerheid heeft dat de financieringsbehoefte daadwerkelijk zal ontstaan.

(…)

Swaption:

Aangezien u nog geen 100% zekerheid heeft inzake de doorgang van de bouw zou u kunnen overwegen om het renterisico af te dekken middels het kopen van een optie op de rente.

Door het kopen van een optie op een (toekomstige) vaste rente verzekert u zich van een vaste rente, terwijl u tevens de mogelijkheid open houdt om te profiteren van lagere renteniveaus. Voor het afdekken van het renterisico middels een swaption betaalt u een premie.

(…)

Met het kopen van een swaption koopt u een recht. U bent niet verplicht om van uw recht gebruik te maken. Gaat de beoogde financiering niet door dan heeft u geen verplichtingen.

(…)

Rentecap:

Door middel van een rentecap kunt u het opwaartse risico van stijgingen van euribor afschermen. U spreekt een maximaal euriborniveau af voor een bepaalde periode en betaalt hiervoor een premie.

(…)

Conclusie

Wij denken u met eerder genoemde afdekkingsstrategieën goede oplossingen voor het beheer van het renterisico te hebben geschetst. Gezien de omvang van de totale financiering en de impact van rentestijgingen vinden wij het verstandig om het renterisico af te dekken.

Aangezien het niet zeker is of en wanneer de bouw plaatsvindt adviseren wij u de aankoop van een swaption te overwegen om daarmee het toekomstige renterisico af te dekken. Het kopen van een swaption geeft u 100% flexibiliteit en het profijt van mogelijke lagere renteniveaus.

Indien u toch het renterisico met een renteswap wilt afdekken attenderen wij u op de risico’s zoals vermeld onder de renteswap. In de bevestiging van de renteswap zullen wij alsdan opnemen dat u het rentecontract tegen sluit indien de investering, en daarmee de financiering, onverhoopt niet doorgaat. Zowel het tegensluiten- als het verschuiven van de renteswap kan een positieve- of een negatieve waarde voor u met zich meebrengen.

(…)

2.6.

In de bijlage van bovengenoemde brief van 17 juli 2007 wordt nadere uitleg gegeven over de genoemde producten, waarbij ten aanzien van de ‘Uitgestelde Renteruil CineMec’ op de eerste pagina in een kader de kenmerken op een rijtje worden gezet, zijnde:

Kenmerken van de renteruil:

• U heeft uw rente vastgelegd en ondervindt geen nadeel van een opgaande rente.

• Er wordt geen premie betaald.

• De transactie wordt los van een lening(portefeuille) afgesloten.
Alle karakteristieken kunnen exact op uw wensen worden afgestemd.

• Het is een bindende overeenkomst met de bank. Hiervoor kunnen zekerheden worden
gevraagd.

• Bij volledige aflossing van de onderliggende financiering resteert een verplichting uit
hoofde van de renteruil.

Op de volgende pagina staat onder meer de volgende schematische weergave van de renteswap:

Aan de voet van iedere pagina van de bijlage staat voorgedrukt dat Rabobank de klant erop wijst dat zij in deze niet optreedt als zijn adviseur of bemiddelaar en dat het voorstel derhalve niet mag worden aangemerkt als een advies om de daarin beschreven transactie aan te gaan. De klant dient zich zelfstandig een oordeel te vormen over de transactie en de daaraan verbonden risico’s en de klant wordt aangeraden om zich zo nodig ter zake te laten bijstaan door zijn adviseurs.

2.7.

Op 27 juli 2007 respectievelijk 4 december 2007 hebben CineMec B.V. en CineMec Parkeervoorziening B.V. renteswaps met Rabobank Vallei en Rijn gesloten. De renteswap van CineMec B.V. (zie productie 7 bij dagvaarding), met ingangsdatum 1 juli 2008 en een looptijd van tien jaar, had een nominale waarde van (in aanvang) € 10.000.000,00. Daarbij gold een door CineMec te betalen vaste rente van 4,825% tegen ontvangst van Rabobank Vallei en Rijn van de variabele Euribor. De renteswap van CineMec Parkeervoorziening B.V. (zie productie 10 bij dagvaarding), met ingangsdatum 1 april 2008 en een looptijd van vijf jaar, had een nominale waarde van (in aanvang) € 5.500.000,00. CineMec Parkeervoorziening B.V. betaalde een rente van 4,34% tegenover de ontvangst van de Euribor van Rabobank Vallei en Rijn.

2.8.

In de beide bevestigingsbrieven van Rabobank Vallei en Rijn van 27 juli 2007 (productie 7 bij dagvaarding) respectievelijk 4 december 2007 (productie 10 bij dagvaarding) met betrekking tot de bovengenoemde renteswaps staat onder meer het volgende vermeld:

Werking van de Transactie

Door middel van deze Transactie wordt, op de hierin nader aangegeven wijze, het renteprofiel met betrekking tot het Nominaal Bedrag gewijzigd van een vaste rente naar een variabele rente (of omgekeerd, al naar gelang u de Betaler Vaste Rente of de Betaler Variabele Rente bent). Indien u de Betaler Vaste Rente bent loopt u het risico dat de Vaste Rente lager is dan de Variabele Rente en indien u de Betaler Variabele Rente bent loopt u het risico dat de Vaste Rente lager is dan de Variabele Rente. Indien dit risico zich manifesteert ontvangt u minder uit deze Transactie dan u moet betalen. Dit risico loopt u op ieder van de Herzieningsdata Variabele Rente en over de periode gelegen tussen de Ingangsdatum en de Einddatum. De hoogte van het Nominaal Bedrag is eveneens van belang voor uw risico; hoe hoger het Nominaal Bedrag des te groter de omvang van uw mogelijke verlies. Het Nominaal Bedrag wordt niet uitgewisseld, maar wordt alleen gebruikt voor de berekening van het Vaste Rente Bedrag en het Variabele Rente Bedrag.

(…)

Risico’s

De Klant bevestigt dat:

1. hij door de Bank uitdrukkelijk is gewezen op de risico’s en gevolgen van het aangaan van (transacties soortgelijk aan) deze Transactie;

2. hij zich derhalve bewust is van de risico’s en de gevolgen waaronder, doch daartoe niet beperkt,...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT