Uitspraak Nº 8177578. Rechtbank Noord-Holland, 2020-07-29

Datum uitspraak:29 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Noord-Holland
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel, Kanton en Bewind

locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 8177578 \ CV EXPL 19-8901 TB

Uitspraakdatum: 29 juli 2020

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

[eiseres]

wonende te [woonplaats]

eiseres

verder te noemen: [eiseres]

gemachtigde: mr. D.H. Guldemond

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Helder Vastgoed B.V.

gevestigd te Den Helder

gedaagde

verder te noemen: Helder Vastgoed

gemachtigde: mr. J. de Beurs

1 Het procesverloop
1.1.

[eiseres] heeft bij dagvaarding van 12 november 2019 een vordering tegen Helder Vastgoed ingesteld. Helder Vastgoed heeft schriftelijk geantwoord en daarbij een tegenvordering ingediend.

1.2.

Op 15 juni 2020 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht.

2 De feiten
2.1.

Helder Vastgoed heeft het Prins Hendrik Kwartier in Den Helder ontwikkeld. Het betreft een nieuwbouwcomplex bestaande uit twee herenhuizen in combinatie met zes appartementen.

2.2.

Op of omstreeks 8 mei 2018 heeft [eiseres] de verkoopbrochure van voornoemd project ontvangen van Coltof Makelaardij, de makelaar van Helder Vastgoed. [eiseres] heeft vervolgens een optie genomen op het appartementsrecht met bouwnummer 7.

2.3.

[eiseres] heeft op 30 mei 2018 per e-mail Helder Vastgoed verzocht om toezending van bouwtekeningen van het appartement met bouwnummer 7. Op 7 juni 2018 heeft Helder Vastgoed per e-mail bouwtekeningen aan [eiseres] toegezonden. In de e-mail staat onder meer:

‘Bijgaand de tekeningen en de kleur- en materiaalstaat van de appartementen van het Prins Hendrik Kwartier zoals afgesproken. Wij gaan er van uit dat dit u meer inzicht geeft in opbouw en materialisering van het appartementsgebouw maar wijzen er op dat Helder Vastgoed zich het recht voorbehoud wijzigingen in materialisering en maatvoering door te voeren wanneer dit vanuit bouwkundig, constructief of kwalitatief oogpunt noodzakelijk dan wel wenselijk is. Aan deze tekeningen zijn dan ook geen rechten te ontlenen. Alleen wijzigingen op de bij de koopovereenkomst behorende documenten zullen worden vastgelegd in een addendum. (…)’

2.4.

[eiseres] heeft bij koop-/aannemingsovereenkomst van 22 juni 2018 (hierna te noemen: de overeenkomst) van Helder Vastgoed gekocht het in aanbouw zijnde appartementsrecht (bouwnummer [nummer] ), omvattend het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping, dakterras op de derde verdieping en berging op de begane grond van het complex, plaatselijk bekend als [adres] Den Helder, hierna te noemen: de woning.

In de overeenkomst staat onder meer:

I (…)

Bij deze aanvaardt de Verkrijger uitdrukkelijk de lasten en beperkingen omschreven in een bij deze overeenkomst behorende en aan deze akte gehechte door partijen ondertekende bijlage.

(…)

De Verkrijger verklaart een afschrift te hebben ontvangen van de navolgende documenten welke een onverbrekelijk geheel vormen met deze overeenkomst:
(…)
5. Brochure plan “Prins Hendrik Kwartier”
(…)’

2.5.

In de verkoopbrochure (hierna de brochure), die als bijlage bij de overeenkomst is gevoegd, staat onder meer:

Maatvoering en materiaalkeuze
Kleine wijzigingen in maatvoering en materiaalkeuze, die tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk of gewenst blijken, evenals wijzigingen ter voldoening aan de overheidseisen en voorschriften, worden uitdrukkelijk voorbehouden. De verkoper heeft het recht af te wijken van het in de technische omschrijving gestelde, indien dit architectonisch of technisch gewenst is, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in de brochure opgenomen artist impressions van de betreffende woningen. (…)
Disclaimer
De verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, welke onder andere zijn verstrek door de architect en de adviseurs van dit plan alsmede gemeentelijke instanties. Ondanks het bovenstaande moeten we een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Helder Vastgoed is gerechtigd tijdens de ontwikkeling en (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de woning. Deze wijzigingen geven geen recht tot het vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten.
(…)
De op de tekeningen aangegeven maten zijn “circa maten”. (…)

(…)

Kozijnen, ramen en deuren
(…)
Deuren
de voor- en/of achterdeuren en binnendeuren van de woningen worden uitgevoerd in hardhout (…). (…) De binnendeuren van de woningen worden uitgevoerd als opdekdeur, (…).

Voorbehoud
Deze sfeerbrochure is samengesteld aan de hand van de laatste gegevens en afbeeldingen. Samen met de artist impressions geven zij een indruk van de toekomstige situatie. Zij pretenderen niet een exacte weergave te zijn van het uiteindelijke product. Rechten kunnen dan ook niet aan deze brochure ontleend worden. Genoemde maten zijn indicatief.’

2.6.

Op 16 april 2019 is de woning door Helder Vastgoed aan [eiseres] opgeleverd. De...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT