Uitspraak Nº 8586479 \ CV EXPL 20-2957. Rechtbank Overijssel, 2020-07-29

Datum uitspraak:29 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Overijssel
 
GRATIS UITTREKSEL
kRECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Enschede

Zaaknummer : 8586479 \ CV EXPL 20-2957

Vonnis in kort geding van 29 juli 2020

in de zaak van

de stichting WONINGSTICHTING DOMIJN,

gevestigd en kantoorhoudende te Enschede,

eisende partij, hierna te noemen Domijn,

gemachtigde: mr. S. Goriya,

tegen

[gedaagde] ,
wonende te [woonplaats] ,

gedaagde partij, hierna te noemen [gedaagde] ,

gemachtigde: mr. W. Kolmans.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 23 juni 2020 met producties,

- de mondelinge behandeling via skype op 15 juli 2020,
- de aantekeningen van de griffier.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

[gedaagde] huurt met ingang van 13 februari 2015 voor onbepaalde tijd een woning met aanhorigheden aan [het adres] in [woonplaats] (hierna: de woning) van Domijn.

2.2.

Op de huurovereenkomst zijn de Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte d.d. 15 juli 2011 van Domijn van toepassing (hierna: AV). In de AV staat onder meer het volgende:

‘(…)

Artikel 8

1. Huurder zal het gehuurde gebruiken zoals het een goed huurder betaamt. Hieronder wordt onder meer verstaan dat huurder:
(…)


* verboden is om in het gehuurde hennep of aanverwante producten voor handen te hebben, anders dan in kleine hoeveelheid voor eigen gebruik, te kweken, te bewerken en te verhandelen of derden daartoe de gelegenheid te bieden dan wel in of vanuit het gehuurde enige andere activiteit te verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar is gesteld. Evenmin is het huurder toegestaan apparatuur te gebruiken, dan wel voorhanden te hebben, waarmee (dergelijke) kweek- en/of verwerkingsprocessen kunnen worden bevorderd. Het handelen in strijd met de verboden van dit artikel is dermate ernstig dat dit leidt tot ontbinding van de huurovereenkomst op de kortst mogelijke termijn en tot uitzetting uit het gehuurde zo nodig middels een kort gedingprocedure;
* niet is toegestaan bedrijfsmatige activiteiten in (delen van) het gehuurde te ontplooien, tenzij verhuurder daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven;
(…)’.

2.3.

Op [datum] heeft de politie in de woning van [gedaagde] een professioneel ingerichte hennepkwekerij aangetroffen. Uit het als productie 2 overgelegde hennepbericht volgt onder meer dat er twee kweekruimtes zijn aangetroffen, welke waren ingericht voor het telen van hennepplanten. In de kweekruimte stonden geen hennepplanten meer. Gezien de afmetingen van de kweekruimtes alsmede de afdrukken en doorsnede van de bloempotten hebben in de twee kweekruimtes minimaal 310 hennepplanten gestaan. Er waren in de beide kweekruimtes attributen en goederen aangebracht, gebruikt voor het telen van hennep. Het gaat om assimilatielampen, koolstoffilters, kachels, aan- en afzuiginstallatie en bloempotten. Ook is er sprake van minimaal een (1) eerdere oogst van hennepplanten.

2.4.

[gedaagde] is aangehouden en zit in detentie.

2.5.

Domijn heeft [gedaagde] bij brieven van 24 en 30 januari 2020 aangeschreven om over de gevolgen van de aangetroffen hennepkwekerij te praten.

2.6.

Bij e-mail van 26 maart 2020 heeft de gemachtigde van Domijn (de gemachtigde van) [gedaagde] in de gelegenheid gesteld de huurovereenkomst zelf op te zeggen en de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT