Uitspraak Nº AWB - 17 _ 1266. Rechtbank Noord-Nederland, 2017-04-21

Datum uitspraak:2017/04/21
Uitgevende instantie::Rechtbank Noord-Nederland
 
GRATIS UITTREKSEL
RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Zittingsplaats Groningen

Bestuursrecht

zaaknummer: LEE 17/1266

uitspraak van de voorzieningenrechter van 21 april 2017 op het verzoek om een voorlopige voorziening in de zaak tussen

[bedrijf] en [bedrijf] te [plaats], verzoekers,

(gemachtigde: mr. J.M. Koeveringe-van Dekker),

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland, verweerder,

(gemachtigden: P. de Jong en W.P. Bakema).

Procesverloop

Bij besluit van 23 februari 2017 (het primaire besluit) heeft verweerder [bedrijf] en [bedrijf] een bouwstop opgelegd. De bouwstop houdt in dat niet verder mag worden gegaan met afgraven van grond ten behoeve van het plaatsen van bouwwerken op het perceel [adres] te [plaats] en dat op deze locaties geen bouwwerken worden geplaatst.

Verzoekers hebben tegen het primaire besluit bezwaar gemaakt. Zij hebben de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 19 april 2017. Voor verzoekers zijn verschenen [naam], bijgestaan door mr. Koeveringe-van Dekker. Voor verweerder zijn verschenen P. de Jong en W.P. Bakema.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.

1.1

Op 17 februari 2017 heeft verweerder een controle verricht op het perceel [adres] te [plaats]. Tijdens de controle heeft verweerder geconstateerd dat verzoeker omgevingsvergunningplichtige werkzaamheden verrichtte waarvoor geen omgevingsvergunning was verleend. Geconstateerd is dat op vijf locaties een afgraving heeft plaatsgevonden waardoor vijf bouwputten zijn gerealiseerd met afmetingen van ongeveer 5 m breed, 11 meter lang en 0,60 m diep. In de bouwputten zijn betonnen platen aangebracht met als doel te fungeren als fundering voor naderhand te plaatsen prefab bouwwerken. Verzoekers is een bouwstop opgelegd, in die zin dat niet verder mag worden gegaan met het afgraven van grond alsmede dat geen bouwwerken mogen worden geplaatst.

1.2

Verweerder heeft verzoekers telefonisch op 17 februari 2017 en bij brief van 23 februari 2017 een bouwstop opgelegd.

1.3

Tegen dit besluit hebben verzoekers een bezwaarschrift ingediend.

1.4

Bij besluit van eveneens 23 februari 2017 heeft verweerder aangegeven dat indien verzoeker niet binnen een maand na verzending van het besluit de overtredingen ongedaan maakt, verweerder overgaat tot het opleggen van een last onder dwangsom.

1.5

Bij brief van 28 februari 2017 hebben verzoekers hun zienswijze naar voren gebracht.

1.6

Tegen het besluit tot opleggen van een bouwstop heeft verzoeker een bezwaarschrift ingediend. Voorts heeft verzoeker zich gewend tot de voorzieningenrechter met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen.

2. Spoedeisend belang

De voorzieningenrechter acht het spoedeisend belang voldoende gegeven. Verzoekers hebben de bouwwerken weliswaar verwijderd en elders opgeslagen, maar zij willen in verband met de nadere meivakantie de bouwwerken zo spoedig mogelijk terugplaatsen om deze te kunnen leveren aan de kopers en te verhuren aan eventuele huurders.

3.1

Verzoekers stellen zich op het standpunt dat plaatsing van de bouwwerken omgevingsvergunningvrij is op grond van artikel 3, tweede lid, bijlage II, Bor. Verder zijn de bouwwerken toegestaan op grond van het bestemmingsplan, nu zij voldoen aan de definitie van het begrip stacaravan zoals opgenomen in de planvoorschriften alsmede aan de voor stacaravans in de planvoorschriften neergelegde regels. In het bestemmingsplan zijn geen regels opgenomen over de verplichte aanwezigheid van wielen en een dissel. Voorts is in het bestemmingsplan niet bepaald dat een stacaravan niet ingegraven mag zijn en niet op een fundering mag staan. De bouwwerken voldoen tevens aan de in de beleidsregel voor stacaravans gestelde eisen. Overigens is de beleidsregel volgens verzoekers in strijd met het bestemmingsplan nu hierin voorschriften zijn opgenomen welke niet in de planvoorschriften zijn opgenomen. Daarbij was verweerder niet bevoegd tot het vaststellen van de beleidsregel nu de bevoegdheid tot het vaststellen van een bestemmingsplan een bevoegdheid van de raad is.

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT