Uitspraak Nº AWB - 19 _ 7929. Rechtbank Den Haag, 2022-01-13

ECLIECLI:NL:RBDHA:2022:377
Docket NumberAWB - 19 _ 7929
Date13 Enero 2022
CourtRechtbank Den Haag (Neederland)
RECHTBANK DEN HAAG

Bestuursrecht

zaaknummer: SGR 19/7929


uitspraak van de meervoudige kamer van 13 januari 2022 in de zaak tussen
[eiser] , te [woonplaats] , eiser

(gemachtigde: mr. T. de Beet),

en

de minister van Economische Zaken en Klimaat, verweerder

(gemachtigde: mr. M.A.G. Stolker).

Als derde-partij neemt aan het geding deel: Haagse Aardwarmte Leyweg B.V., te Den Haag, vergunninghoudster

(gemachtigde: mr. C.E. Barnhoorn).

Procesverloop

In het besluit van 6 november 2019 (bestreden besluit I) heeft verweerder aan vergunninghoudster een omgevingsvergunning verleend ter actualisering van haar geldende omgevingsvergunning en voor de oprichting van installaties voor de exploitatie van een geothermiebron.

Eiser heeft tegen bestreden besluit I beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

In het besluit van 2 juli 2021 (bestreden besluit II) heeft verweerder de in bestreden besluit I opgenomen voorschriften E1 en E3 gewijzigd.

Vergunninghoudster heeft een zienswijze ingediend.

Eiser heeft aanvullende stukken ingediend.

De rechtbank heeft het beroep op 23 november 2021 op zitting behandeld. Eiser is verschenen, vergezeld van zijn echtgenote. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde, vergezeld van [A] . Namens vergunninghoudster is verschenen [B] , bijgestaan door haar gemachtigde en vergezeld van ing. [C] van Wematech Milieu Adviseurs B.V. en mr. [D 2] .

Overwegingen

1. De rechtbank gaat bij de beoordeling uit van de volgende feiten en omstandigheden.

2. Op 18 maart 2019 heeft vergunninghoudster een omgevingsvergunning aangevraagd voor de oprichting van installaties voor de exploitatie van een geothermiebron ten behoeve van stadsverwarming in Den Haag. Het betreft een uitbreiding van de inrichting Aardwarmtecentrale Den Haag aan de Zuidwoldestraat 1k te Den Haag. Bij de aanvraag is onder meer een rapport van Wematech Milieu Adviseurs B.V. (Wematech) van 12 maart 2019 over de gevolgen van de exploitatie voor verschillende milieuaspecten gevoegd.

3. Verweerder heeft op 1 augustus 2019 een ontwerpbesluit ter inzage gelegd dat strekt tot inwilliging van de aanvraag. Aan het ontwerpbesluit liggen adviezen van het Hoogheemraadschap van Delfland, de Omgevingsdienst Haaglanden, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ten grondslag. Eiser heeft een zienswijze op het ontwerpbesluit ingediend.

4. In bestreden besluit I heeft verweerder de gevraagde omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd verleend voor de volgende activiteiten: het bouwen van een bouwwerk, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en het veranderen en in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, c en e, onder 2° en 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Verweerder is met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 2°, van de Wabo in samenhang met artikel 4, eerste lid, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht van het bestemmingsplan afgeweken voor de overschrijding van het bouwvlak en de maximale bouwhoogte. Verweerder heeft een aantal voorschriften aan de vergunning verbonden.

5. Eiser is het niet eens met bestreden besluit I. Eiser voert aan dat onvoldoende blijkt dat de veiligheid voor de directe omgeving is gewaarborgd. Ook blijkt volgens hem onvoldoende dat aan de geluidnormen wordt voldaan en dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat waarbij de gezondheid van de omwonenden is gewaarborgd. Eiser heeft ter onderbouwing van zijn beroep een rapport van Kraaij Akoestisch Adviesbureau (Kraaij) van 14 september 2020 ingebracht.

6. Naar aanleiding van het rapport van Kraaij heeft verweerder op 2 juli 2021 bestreden besluit II genomen en de voorschriften E1 en E3 van bestreden besluit I gewijzigd. In het voorschrift E1 is de maximale etmaalwaarde van 50 dB(A) met het wijzigingsbesluit gekoppeld aan het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. In het voorschrift E3 is wat betreft de piekniveaus een maximale overschrijding van de piekbelasting opgenomen van 20 dB(A) in plaats van een maximale overschrijding van 10 dB(A). Aan dit besluit ligt een advies van het SodM van 20 mei 2021 ten grondslag. Verweerder heeft in bestreden besluit II toegelicht dat de vergunningvoorschriften per abuis anders waren geformuleerd dan de bedoeling was. Wat betreft voorschrift E1 heeft verweerder toegelicht dat de koppeling met het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau voortvloeit uit de aanvraag en meer duidelijkheid biedt. Ten aanzien van het voorschrift E3 heeft verweerder toegelicht dat het voorschrift afweek van de oprichtingsvergunning en dat de motivering daarvoor geen aanknopingspunt bood. Met een maximale overschrijding van 10 dB(A) zou de inrichting voorts niet in werking kunnen zijn; dat is uitdrukkelijk niet beoogd, aldus verweerder.

7. De rechtbank komt tot de volgende beoordeling.

Procedurele punten

7.1.

Eiser heeft ter zitting gesteld dat hij door de Vereniging van Huiseigenaren Florence Nightingale Park is gemachtigd namens haar op te treden. De rechtbank ziet hiervoor echter onvoldoende aanknopingspunten. Het beroep is door de gemachtigde van eiser enkel namens eiser ingesteld. Nergens is vermeld dat het beroep ook namens de Vereniging...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT