Uitspraak Nº AWB - 20 _ 10259. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2022-10-28

ECLIECLI:NL:RBZWB:2022:6184
Docket NumberAWB - 20 _ 10259
Date28 Octubre 2022
CourtRechtbank Zeeland-West-Brabant (Neederland)

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Zittingsplaats Breda

Belastingrecht

zaaknummer: BRE 20/10259


uitspraak van de enkelvoudige kamer van 28 oktober 2022 in de zaak tussen

[belanghebbende] , uit [plaats] , belanghebbende

(gemachtigde: [gemachtigde] ),

en

de heffingsambtenaar van de [gemeente] (de heffingsambtenaar).
Inleiding

In deze uitspraak beoordeelt de rechtbank het beroep van belanghebbende tegen de uitspraak op bezwaar van de heffingsambtenaar van 11 november 2020.

De heffingsambtenaar heeft aan belanghebbende een aanslag in de leges met aanslagnummer [aanslagnummer] ten bedrage van € 10.007,98 opgelegd, in verband met het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De heffingsambtenaar heeft het bezwaar van belanghebbende deels gegrond en deels ongegrond verklaard. De heffingsambtenaar heeft daarbij de aanslag leges verminderd tot € 9.250,63.

De heffingsambtenaar heeft op het beroep gereageerd met een verweerschrift.

De rechtbank heeft het beroep op 16 september 2022 op zitting behandeld. Hieraan hebben deelgenomen: belanghebbende, vergezeld van zijn echtgenote, de gemachtigde van belanghebbende, en [heffingsambtenaar] namens de heffingsambtenaar.

Feiten
1.1

Belanghebbende heeft op 25 juni 2019 een omgevingsvergunning aangevraagd op grond van de Wabo voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor een museum en een theetuin in en bij de woonboerderij aan de [adres 1] te [plaats] . Deze aanvraag is op 12 november 2019 aangevuld met de activiteit bouwen vanwege een in 1986 (gedeeltelijk) zonder vergunning uitgevoerde verbouwing/vergroting van de woonboerderij.

1.2

Aan belanghebbende is een tijdelijke omgevingsvergunning verleend (voor de duur van vijf jaar) overeenkomstig zijn aanvraag, met uitzondering van de aangevraagde functie “theetuin binnen” (100 m2) ter plaatse van [adres 2] (ook bekend als [adres 2] ). De omgevingsvergunning is gedateerd 23 juni 2020.

1.3

Ter zake van het in behandeling nemen van de aanvraag omgevingsvergunning heeft de heffingsambtenaar leges in rekening gebracht van € 10.007,98. Dit bedrag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Activiteit buitenplanse kleine afwijking € 487,00;

- Bouwactiviteiten € 9.520,98.

1.4

Bij uitspraak op bezwaar heeft de heffingsambtenaar de aanslag leges ten aanzien van het onderdeel bouwactiviteiten verminderd met € 757,35 tot € 8.763,63. De aanslag leges bedraagt in totaal (€ 487,00 + € 8.763,63 =) € 9.250,63.

Beoordeling door de rechtbank
2.1

De rechtbank beoordeelt of de aanslag leges niet te hoog is vastgesteld. Zij doet dat aan de hand van de argumenten die belanghebbende heeft aangevoerd, de beroepsgronden.

2.2

Belanghebbende betwist het onderdeel ‘Activiteit buitenplanse kleine afwijking’ in de aanslag leges niet. Dit onderdeel behoeft daarom geen bespreking en de aanslag blijft op dit onderdeel gehandhaafd. Het geschil spitst zich toe op de leges voor het onderdeel ‘Bouwactiviteiten’.

2.3

De voor de beoordeling van het beroep belangrijke wet- en regelgeving is te vinden in de bijlage bij deze uitspraak.

Zijn de leges tot een juist bedrag in rekening gebracht?

3.1

Niet in geschil is dat de woonboerderij in 1986 is verbouwd en dat het destijds vergunde deel van de verbouwing (1.067 m3) buiten de in geschil zijnde aanslag leges valt. De aanslag leges voor het onderdeel ‘Bouwactiviteiten’ ziet op het (tijdelijk) legaliseren van de in 1986 zonder vergunning gebouwde uitbreiding van de woonboerderij.

Tussen partijen is evenmin in geschil dat de Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2019 van de [gemeente] (de Verordening) van toepassing is op de door belanghebbende op 25 juni 2019 ingediende aanvraag.

3.2

Onder de naam leges worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten.1 Leges worden aangemerkt als gemeentelijke belastingen.2 Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst.3

3.3

Vast staat dat door belanghebbende in 2019 een aanvraag omgevingsvergunning is gedaan die door de gemeente in behandeling is genomen. Gelet hierop heeft het belastbaar feit in 2019 plaatsgevonden. De heffingsambtenaar mag een aanslag leges opleggen. Partijen verschillen van mening over de hoogte van de opgelegde aanslag op het onderdeel ‘Bouwactiviteiten’.

Tarief bouwkosten

3.4

De heffingsambtenaar heeft de hoogte van de aanslag leges bepaald aan de hand van de Verordening en de daarin opgenomen Tarieventabel. In de Tarieventabel is verwezen naar een bouwkostentabel, die is opgenomen als bijlage bij de Verordening. De bouwkostentabel betreft het Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets, vastgesteld in het overleg van 4 september 2018 van het Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht (ROEB; de zogenaamde ROEB-lijst).

3.5

Belanghebbende stelt dat sprake is van een willekeurige en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT