Uitspraak Nº AWB-22_380. Rechtbank Gelderland, 2022-10-21

CourtRechtbank Gelderland (Neederland)
ECLIECLI:NL:RBGEL:2022:5941
Date21 Octubre 2022
Docket NumberAWB-22_380

RECHTBANK GELDERLAND

Bestuursrecht

zaaknummer: AWB 22/380


uitspraak van de enkelvoudige kamer van

in de zaak tussen

[eiser] , uit [woonplaats] , eiser

(gemachtigde: [naam 1] en A.A.L. Traversari),

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn (het college)

(gemachtigde: mr. J. van der Pol).

Als derde-partij neemt aan de zaak deel: [derde-partij] ( [derde-partij] ) uit [woonplaats] (de vergunninghouder)

(gemachtigde: mr. J. Zweers).

Inleiding

In deze uitspraak beoordeelt de rechtbank het beroep van eiser tegen de door het college verleende omgevingsvergunning aan de vergunninghouder.

Het college heeft in het primaire besluit van 29 juli 2021 de omgevingsvergunning verleend. In het bestreden besluit van 15 december 2021 heeft het college het bezwaar van eisers niet-ontvankelijk verklaard.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

De vergunninghouder heeft een nadere reactie ingediend.

De rechtbank heeft het beroep op 14 september 2022 op zitting behandeld samen met de zaken Awb 22/350, 22/368, 22/381, 22/430 en 22/438. Hieraan hebben onder andere deelgenomen: de gemachtigden van eiser, namens het college de gemachtigde en [naam 2] en namens de vergunninghouder de gemachtigde, R.J. Wijnakker en V. Els.

Totstandkoming van het besluit

1. Vergunninghouder heeft op 7 april 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het veranderen van het gebouw De Linde in 30 zelfstandige woningen op het terrein van [locatie] , [locatie] in [woonplaats] (het gebouw De Linde).

2. Het perceel is in het bestemmingsplan ‘Zuidbroek’ (het bestemmingsplan) en op de plankaart bestemd als ‘Woondoeleinden – uit te werken’.

3. De verandering van gebouw De Linde is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingplan. Het college heeft daarom, met het primaire besluit, naast een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen van een bouwwerk’1, ook een omgevingsvergunning verleend voor ‘gebruik in strijd met het bestemmingsplan’2.

Het plan is volgens het college in strijd met het bestemmingsplan, omdat in artikel 3.2, derde lid van de bestemmingsplanvoorschriften een voorlopig bouwverbod is opgenomen. Het bouwen van bouwwerken dient te geschieden overeenkomstig een (concept) uitwerkingsplan. Maar op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2o van de Wabo wijkt het college af van het bestemmingsplan. De verandering van gebouw De Linde voldoet aan artikel 4, aanhef en onder 9, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarnaast wordt het stedenbouwkundig beeld niet aangetast.

Verder voldoet het plan aan de redelijke eisen van welstand en is het aannemelijk dat bij het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden wordt voldaan aan het Bouwbesluit 2012 en aan de Bouwverordening, aldus het college.

4. Bij het bestreden besluit heeft het college het bezwaar van eiser niet-ontvankelijk verklaard, omdat hij geen belanghebbende is.

Beoordeling door de rechtbank

Beroepstermijn

5. Voor het indienen van een beroepschrift geldt op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een termijn van zes weken. Deze termijn begint op grond van artikel 6:8, eerste lid, van de Awb op de dag na de dag waarop het besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

5.1.

Op 21 januari 2022 hebben gemachtigden beroep ingesteld namens 23 omwonenden, waar alleen de beslissing op bezwaar van [naam 1] van
15 december 2021 aan ten grondslag is gelegd. Na navraag bij [naam 1] hebben 22 omwonenden hun beroep ingetrokken en heeft alleen eiser zijn beroep doorgezet. Eiser heeft zijn eigen beslissing op bezwaar overgelegd, gronden ingediend en het beroep is op naam van eiser gezet.

De rechtbank leest het beroepschrift zo dat het indienen van het beroep namens de 23 omwonenden zag op elke eigen, persoonlijke, beslissing op bezwaar van de omwonenden. Zo ook eiser, die ook op 15 december 2021 een beslissing op bezwaar heeft ontvangen en daartegen op 21 januari 2022 beroep heeft ingesteld. Het beroepschrift is daarmee binnen de in artikel 6:7 van de Awb opgenomen termijn van zes weken ontvangen. Eiser heeft tijdig beroep ingesteld.

Belanghebbende

6. Eiser voert aan dat het huisvesten van asielzoekers in het gebouw De Linde in strijd is met het bestemmingsplan en dat de impact op de leefomgeving groot is, waardoor hij als direct omwonende als belanghebbende moet worden aangemerkt.

6.1.

Volgens artikel 7:1, eerste lid, van de Awb, in samenhang gelezen met artikel 8:1, eerste lid, van de Awb, kan uitsluitend een belanghebbende tegen een besluit bezwaar maken.

Volgens artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder belanghebbende verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

6.2.

Uit vaste jurisprudentie3 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) blijkt dat als uitgangspunt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT