Uitspraak Nº C/05/323268 KG ZA 17-349. Rechtbank Gelderland, 2017-08-02

Datum uitspraak:2017/08/02
Uitgevende instantie::Rechtbank Gelderland
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/323268 / KG ZA 17-349

Vonnis in kort geding van 2 augustus 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AZUR INVESTMENTS NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Zeewolde,

eiseres,

advocaat mr. I.J. Woltman te Leeuwarden,

tegen

[gedaagde] ,

handelend onder de naam [gedaagde],

wonende te Ede,

gedaagde,

advocaat mr. M.P.H. van Maanen Winters te Arnhem.

Partijen zullen hierna Azur en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding

 • -

  de mondelinge behandeling

 • -

  de brief met bijlagen van de zijde van Azur d.d. 23 juli 2017

 • -

  de brief met bijlagen van de zijde van [gedaagde] d.d. 24 juli 2017

 • -

  de pleitnota van Azur

 • -

  de pleitnota van [gedaagde] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

Azur is eigenaar van appartementen en recreatievilla’s op recreatieparken, onder meer op Strandresort Schier.

2.2.

[gedaagde] houdt zich bezig met de verhuur van vakantiehuizen via internet en bemiddeling tussen vakantieparken, huiseigenaren en huurders.

2.3.

Op 12 januari 2015 wordt een exclusieve verhuurbemiddelingsovereenkomst gesloten en op schrift gesteld door de Vereniging van Eigenaars [adres] (hierna: de VvE), waaronder de appartementen op Strandresort Schier vallen, en [gedaagde] . Artikel 10 van deze overeenkomst luidt:

10.1

Deze overeenkomst is aangegaan voor de appartementen die eigendom zijn van of een huurgarantie hebben van AZUR INVESTMENT NEDERLAND BV, conform Annex 3 voor een periode ingaande op de datum van de Algemene Leden Vergadering op 22 september 2014 en eindigt op 22 september 2019.

10.2

Deze overeenkomst is aangegaan voor de appartementen die eigendom zijn van andere eigenaren dan AZUR INVESTMENT NEDERLAND BV (…).

(…)

10.5

Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op te zeggen.

De opzegging van artikel 10.1 zal door het bestuur van de VVE geschieden. Voor de opzegging van artikel 10.2 zal het twee derde aantal van de betreffende eigenaars die verhuren, benodigd zijn. De opzegging geschiedt schriftelijk, per aangetekend schrijven, met bewijs van ontvangst (…).

10.6

De overeenkomst eindigt van rechtswege in geval [gedaagde] ,

 huuropbrengsten niet binnen 60 dagen na afloop van de voorgaande maand aan eigenaar heeft betaald (…).

2.4.

Op 17 augustus 2016 sluiten Azur en [gedaagde] een vaststellingsovereenkomst. Blijkens deze op schrift gestelde vaststellingsovereenkomst is zij tot stand gekomen omdat tussen partijen een verschil van mening was ontstaan over de verhuurbemiddeling van onder meer de aan Azur toebehorende appartementen in Strandresort Schier. Partijen hebben, zo blijkt uit de aanhef van de overeenkomst, naar een oplossing gezocht voor de samenwerking met Hogenboom Vakantieparken B.V. (hierna: Hogenboom). Het gaat erom dat tussen [gedaagde] en de VvE de exclusieve bemiddelingsovereenkomst geldt, terwijl afspraken aan de orde zijn over het loslaten van die exclusiviteit door [gedaagde] en overname van de bemiddeling door Hogenboom.

2.5.

In dit kader vervalt onder meer de overeenkomst van 12 januari 2015 tussen de VvE en [gedaagde] , zo blijkt uit art. 1 van de vaststellingsovereenkomst:

De huidige overeenkomst tussen [gedaagde] en de VVE terzake de verhuurbemiddeling op Strandresort Schier is in goed overleg tussen partijen beëindigd per 01 september 2016, waardoor [gedaagde] geen exclusiviteit meer toekomt terzake de verhuur van appartementen op het Strandresort Schier. Zowel [gedaagde] als Hogenboom zal een overeenkomst tot verhuurbemiddeling sluiten met VVE Schier. [gedaagde] en Hogenboom sluiten vervolgens eveneens een verhuurbemiddelingsovereenkomst en een overeenkomst van opdrachtverlening, waarbij deze partijen een samenwerking aangaan betreffende de verhuur van de appartementen op Strandresort Schier (…).

2.6.

Art. 9 van de vaststellingsovereenkomst bevat een opschortende voorwaarde:

Deze overeenkomst is aangegaan onder de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT