Uitspraak Nº C/05/389696 / HA ZA 21-312. Rechtbank Gelderland, 2022-10-26

ECLIECLI:NL:RBGEL:2022:5819
Docket NumberC/05/389696 / HA ZA 21-312
Date26 Octubre 2022
CourtRechtbank Gelderland (Neederland)

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaaknummer / rolnummer: C/05/389696 / HA ZA 21-312 / 1291 / 1690

Vonnis van 26 oktober 2022

in de zaak van

1 [eisende partij 1] ,

wonende te [plaats] ,

2. [eisende partij 2],

wonende te [plaats] ,

eisers,

advocaat mr. G.W.J.M. van Mierlo te Nijmegen,

tegen

1 [gedaagde partij 1] ,

2. [gedaagde partij 2],

advocaat mr. A.H.M. de Jonge te 's-Gravenhage,

3. [gedaagde partij 3],

allen wonende te [plaats] ,

gedaagden,

advocaat mr. A.J. van der Kolk te Zwolle.

Partijen worden hierna afzonderlijk [eisende partij 1] , [eisende partij 2] , [gedaagde partij 1] , [gedaagde partij 2] en [gedaagde partij 3] genoemd. Eisers worden hierna gezamenlijk [eisende partijen] genoemd. Gedaagden worden hierna gezamenlijk [gedaagde partijen] genoemd.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het tussenvonnis van 20 oktober 2021,

  • -

    het verkort proces verbaal van de mondelinge behandeling van 8 maart 2022.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

[eisende partij 1] is eigenaar van de woning aan de [adres 1] en [eisende partij 2] is eigenaar van de woning aan de [adres 2] te Nijmegen. [gedaagde partij 1] en [gedaagde partij 2] zijn eigenaar van de woning aan de [adres 3] en [gedaagde partij 3] is eigenaresse van de woning aan de [adres 4] te [plaats] . De achtertuinen van deze woningen grenzen aan een binnenplaats waarop de garages van (onder meer) [eisende partij 1] en [eisende partij 2] zijn gelegen.

2.2.

De binnenplaats is vanaf de openbare weg [straat] ) bereikbaar middels een weg die loopt tussen de woningen aan de [adres 3] en [adres 4] (hierna: de weg). Deze weg is vierenhalve meter breed. [gedaagde partij 1] , [gedaagde partij 2] en [gedaagde partij 3] zijn eigenaren van de grond waarover de weg loopt.

2.3.

Bij notariële akte van 26 oktober 1965 is voor het gebruik van de weg door derden een erfdienstbaarheid gevestigd:

“3. Ten laste van het op voormelde situatietekening met een streeparcering aangegeven gedeelte en ten nutte van het verkochte wordt een recht van uitweg gevestigd om te gaan naar en te komen van de openbare weg, gelegen ten noorden en/of ten zuiden van het verkochte, zijnde de heersende en lijdende erven, bedoeld in dit en het voorgaande beding, delen van gemelde kadastrale nummers [kad.nr. 1] en [kad.nr. 2] ;

4. Koopster of opvolgende verkrijgers zijn verplicht samen met de andere rechthebbenden op de uitweg het met een streep- en ruitarcering aangegeven gedeelte als uitweg ten behoeve van auto’s aan te leggen en te onderhouden, zulks ten genoegen van Burgemeester en Wethouders”.

2.4.

Bij de akte is de volgende situatietekening gevoegd:

AFBEELDING I

2.5.

De erfdienstbaarheid is gevestigd ten gunste van onder meer [eisende partijen] en ten laste van [gedaagde partijen] Op grond daarvan is het [eisende partijen] toegestaan om vanaf het plein dat achter hun woningen is gelegen over de weg naar [straat] te komen en gaan, hetgeen [gedaagde partijen] hebben te dulden.

2.6.

In de akte van levering met betrekking tot de levering van de [adres 3] staat de volgende omschrijving van deze erfdienstbaarheid:

Ten laste van de op een aan een akte van transport op vier en twintig december negentienhonderd vier en zestig voor mij, notaris, verleden gehechte situatietekening M.D. nummer [kad.nr.3] in kruisarcering aangeduide gedeelten van voormelde kadastrale percelen en ten behoeve van de met de letters B en D en de met streeparcering aangegeven gedeelten van voormelde kadastrale percelen, waarop of waaraan garages zijn of zullen worden gebouwd, zomede ten behoeve...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT