Uitspraak Nº C-09-593887-KG ZA 20-500. Rechtbank Den Haag, 2020-07-29

CourtRechtbank Den Haag (Neederland)
Docket NumberC-09-593887-KG ZA 20-500
ECLIECLI:NL:RBDHA:2020:7074
Rechtbank den haag

Team Handel – voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/593887 / KG ZA 20/500

Vonnis in kort geding van 29 juli 2020

in de zaak van

[eiser] te [plaats 1] ,

eiser,

advocaat mr. C.W. Flokstra te Amsterdam,

tegen:

de Staat der Nederlanden (het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie) te Den Haag,

gedaagde,

advocaten mr. L. Sieverink en mr. W. Heemskerk te Den Haag.

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als ‘eiser’ en ‘de Staat’.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties;

- de door de Staat overgelegde producties;

- de bij de mondelinge behandeling door de Staat overgelegde pleitnotities.

1.2.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 15 juli 2020. Ter zitting is vonnis bepaald op heden.

2 De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

2.1.

Eiser heeft mede leiding gegeven aan het [plaatselijk] charter van motorclub Hells Angels, een criminele organisatie die zeer ernstige strafbare feiten heeft gepleegd en waarin het plegen daarvan werd gestimuleerd en gefaciliteerd. Eiser heeft zich in deze context zelf ook schuldig gemaakt aan strafbare feiten en is bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 18 juli 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren.

2.2.

Eiser heeft zich gedurende zijn detentie aangesloten bij een nieuwe motorclub, met de naam Hardliners. Deze motorclub is – eveneens vanuit detentie – opgericht door een medeveroordeelde van eiser, die de functie van president bekleedde binnen het [plaatselijk] charter van de Hells Angels.

2.3.

In het kader van de executie van zijn gevangenisstraf en de beoogde resocialisatie neemt eiser al geruime tijd deel aan een zogenoemd penitentiair programma (PP).

2.4.

Gedurende zijn deelname aan het PP heeft eiser op 8 augustus 2019 met ruim twintig andere leden van de Hardliners, gehuld in de hesjes van de Hardliners (‘colours’), geposeerd op en rond het bordes van het stadhuis in Haarlem. Van het incident is een foto verschenen in het Haarlems Dagblad. Naar aanleiding hiervan heeft eiser een waarschuwing ontvangen van de directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) waar hij verblijft.

2.5.

Met het oog op de voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) van eiser heeft (de directeur van) de PI op 13 maart 2020 een advies opgesteld. De PI adviseert VI met algemene voorwaarden. Op 26 maart 2020 heeft Reclassering Nederland (hierna: de reclassering) een advies opgesteld. De reclassering heeft geconcludeerd dat het recidiverisico laag/gemiddeld is en heeft eveneens VI met algemene voorwaarden geadviseerd.

2.6.

Op 27 maart 2020 heeft de zaaks-officier van justitie advies uitgebracht. De zaaks-officier van justitie heeft geadviseerd de bijzondere voorwaarden op te leggen die bij eerdere verlofregimes hebben gegolden en daaraan toe te voegen dat eiser niet mag deelnemen aan publieke activiteiten van enige (motor)club.

2.7.

Op 30 april 2020 heeft de Centrale Voorziening voorwaardelijke invrijheidstelling (CVvi), die is belast met de taken van het openbaar ministerie (OM) op het gebied van de regeling voorwaardelijke invrijheidstelling, een VI-besluit ten aanzien van eiser genomen dat op 27 mei 2020 is ingegaan. In dat besluit zijn de volgende bijzondere voorwaarden gesteld:

- contactverbod met een slachtoffer;

- contactverbod met medeverdachten;

- contactverbod met alle leden van de Hells Angels, Hardliners of van enige andere zogenoemde Outlaw Motor Gang (OMG), nationaal of internationaal;

- locatieverbod in een straal van 2 kilometer rondom het adres [adres] , alwaar soms leden van de Hardliners samenkomen, inclusief elektronische controle door een enkelband;

- locatieverbod op een terrein of in een clubhuis van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT