Uitspraak Nº C/10/599847 / HA ZA 20-648. Rechtbank Rotterdam, 2022-07-06

ECLIECLI:NL:RBROT:2022:5474
Date06 Julio 2022
Docket NumberC/10/599847 / HA ZA 20-648

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/599847 / HA ZA 20-648

Vonnis van 6 juli 2022

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar het recht van het land van vestiging

INTERNATIONAL TRANSPORT WORKERS' FEDERATION,

gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,

2. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

NAUTILUS INTERNATIONAL,

gevestigd te Rotterdam,

4. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

FEDERATIE NEDERLANDSE VAKBEWEGING, optredende zowel pro se als in hoedanigheid van vertegenwoordiger van tot haar achterban behorende havenwerkers,

gevestigd te Utrecht,

eiseressen in conventie,

verweersters in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaat mr. R.J. Wybenga te Rotterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MARLOW NAVIGATION NETHERLANDS B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde in conventie,

eiseres in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaat mr. S.A. Tan te Rotterdam,

2. de rechtspersoon naar het recht van het land van vestiging

MARLOW NAVIGATION COMPANY LIMITED,

gevestigd te Limassol, Cyprus,

gedaagde in conventie,

advocaat mr. S.A. Tan te Rotterdam,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EXPERT SHIPPING B.V.,

gevestigd te Harlingen,

gedaagde in conventie,

eiseres in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaat mr. R.C.A. van 't Zelfde te Rotterdam

en

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BG FREIGHT LINE B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SAMSKIP B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

3. de rechtspersoon naar het recht van het land van vestiging

UNIFEEDER A/S,

gevestigd te Aarhus, Denemarken,

4. de rechtspersoon naar vreemd recht

EUCON SHIPPING & TRANSPORT LTD,

gevestigd te Dublin, Ierland,

5. de rechtspersoon naar het recht van het land van vestiging

X-PRESS CONTAINER LINE (UK) LTD,

gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,

gevoegde partijen,

advocaat mr. dr. G.W. van der Voet.

Oorspronkelijk eiseres in conventie sub 3, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (hierna: Ver.di), heeft haar vordering ingetrokken. Ook de tegen Ver.di gerichte vorderingen in reconventie zijn ingetrokken.

De (resterende) eiseressen in conventie zullen hierna ITF, Nautilus en FNV Havens genoemd worden dan wel, tezamen, ITF c.s. (in vrouwelijk meervoud).

Gedaagden sub 1 en 2 in conventie zullen hierna afzonderlijk Marlow Nederland respectievelijk Marlow Cyprus en gezamenlijk Marlow genoemd worden.

Gedaagde sub 3 in conventie zal hierna de Reder genoemd worden.

Gevoegde partijen zullen hierna gezamenlijk de Charterers genoemd worden.

1. De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaardingen van 3 juni 2020 met producties 1 tot en met 11

 • -

  de conclusie van antwoord tevens houdende voorwaardelijke eis in reconventie van Marlow Nederland met producties 1 tot en met 7

 • -

  de conclusie van antwoord tevens houdende voorwaardelijke eis in reconventie van de Reder met producties 1 tot en met 33

 • -

  het vonnis van 23 december 2020 in het bevoegdheidsincident en het incident tot voeging

 • -

  de conclusie van antwoord van Marlow Cyprus met producties 1 tot en met 3

 • -

  de conclusie van antwoord van de Charterers met producties 1 tot en met 51

 • -

  de akte houdende overlegging producties tevens akte houdende aanvulling verweer c.q. eis van de Reder met producties 34 tot en met 57

 • -

  de brieven van 4 maart 2021 waarin de rechtbank partijen oproept voor een mondelinge behandeling

 • -

  de zittingsagenda van 18 juni 2021

 • -

  de akte houdende overlegging producties tevens houdende mededeling van de Reder met producties 58 tot en met 76

 • -

  de akte houdende overlegging producties van de Reder met producties 77 tot en met 81

 • -

  de tweede akte houdende overlegging producties van 28 juni 2021 van de Reder met producties 82 en 83

 • -

  de akte houdende overlegging producties van de Charterers met producties 52 tot en met 63

 • -

  het bericht van 25 juni 2021 namens Charterers waarbij alsnog de juiste productie 63 is toegezonden

 • -

  de akte overlegging aanvullende producties van ITF c.s. met producties 12 tot en met 30

 • -

  de brief van 29 juni 2021 van de Charterers met producties 64 tot en met 67

 • -

  de tweede akte overlegging stukken van ITF c.s. met producties 31 tot en met 33

 • -

  de brief van 2 juli 2021 van Marlow met antwoorden op de in de zittingsagenda gestelde vragen

 • -

  de akte houdende antwoorden op vragen van de rechtbank van de Reder

 • -

  de akte beantwoording vragen van de rechtbank van ITF c.s.

 • -

  de akte houdende wijziging van eis van ITF c.s.

 • -

  de conclusie van antwoord in (voorwaardelijke) reconventie van ITF c.s. tegen Marlow Nederland

 • -

  de conclusie van antwoord in (voorwaardelijke) reconventie van ITF c.s. tegen de Reder

 • -

  de akte houdende wijziging van eis in reconventie van Marlow Nederland

 • -

  het bericht van de Charterers van 9 juli 2021 waarin zij bevestigen geen beantwoording van de vragen in de zittingsagenda te hebben toegestuurd

 • -

  de pleitnotities van ITF c.s.

 • -

  de spreekaantekeningen van Marlow

 • -

  de spreeknotities van de Reder

 • -

  de spreekaantekeningen van de Charterers

 • -

  het ter zitting zijdens Marlow overgelegde mapje met Special Agreements

 • -

  het proces-verbaal van mondelinge behandeling van 13 juli 2021

 • -

  de antwoordakte op akte houdende wijziging van eis van Marlow

 • -

  de akte houdende conclusie van antwoord op akte wijziging van eis tevens akte houdende intrekking eisen in reconventie van de Reder

 • -

  de antwoordakte op akte wijziging van eis van de Charterers

 • -

  de brief van 2 september 2021 van de Reder met opmerkingen over het proces-verbaal

 • -

  de brief van 7 september 2021 van ITF c.s. met opmerkingen over het proces-verbaal

 • -

  de brief van 8 september 2021 van Marlow met opmerkingen over het proces-verbaal

 • -

  de brief van 8 september 2021 van de Charterers met opmerkingen over het proces-verbaal.

1.2.

De Reder heeft haar vorderingen in voorwaardelijke reconventie ingetrokken.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten
2.1.

ITF is een internationale vakbondsfederatie, die in internationale context onder meer de belangen behartigt van bij haar aangesloten (lokale) vakbonden voor zeevarenden en havenwerkers (de ITF affiliates), zoals Nautilus en FNV Havens.

2.2.

Nautilus is een te Rotterdam gevestigde vakbond voor zeevarenden.

2.3.

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) is een werknemersvereniging die opkomt voor de belangen van werknemers in een groot aantal sectoren, waaronder de haven. Zij is aangeduid als FNV Havens, omdat deze zaak het werkterrein van haar onderdeel FNV Havens betreft.

2.4.

Marlow Nederland en Marlow Cyprus maken deel uit van een internationaal actief concern dat zich (onder meer) toelegt op crew management en het ter beschikking stellen van scheepsbemanningen. Marlow Cyprus is enig aandeelhouder van Marlow Nederland. Door Marlow worden wereldwijd ruim duizend (container)schepen gemanaged, waarvan een substantieel aantal actief is in Noord- en West-Europese wateren. Deze schepen doen regelmatig de Rotterdamse haven aan. De voor deze zaak van belang zijnde schepen waarvoor Marlow scheepsbemanning ter beschikking stelt (hierna: de Marlow schepen), hebben doorgaans een length overall van minder dan 170 meter en worden ingezet als feeders of in de short sea shipping. De bemanning werkzaam aan boord van de Marlow schepen is merendeels in dienst van Marlow Nederland of Marlow Cyprus, die jegens hen de rol van werkgever vervullen.

2.5.

De Reder was eigenaar van het door Marlow Nederland bemande schip m.s. “ [naam schip 1] ” (hierna: de [naam schip 1] ). Op 19 juli 2021 is de [naam schip 1] verkocht en geleverd aan een buitenlandse rechtspersoon.

2.6.

De Charterers bevrachten containerschepen met een lengte van minder dan 170 meter die binnen Europa worden ingezet.

2.7.

Marlow Cyprus is lid van de International Maritime Employers’ Council (hierna IMEC). IMEC is een internationale werkgeversorganisatie die opkomt voor de belangen van individuele reders (eigenaren), scheepsmanagers en werkgevers die voornamelijk bulk-, container- en tankschepen exploiteren respectievelijk doen bemannen. Het gros van de reders, scheepseigenaren, -managers en werkgevers die actief zijn in Europese en Canadese wateren is aangesloten bij IMEC.

2.8.

IMEC maakt deel uit van de Joint Negotiating Group (hierna: JNG), een internationaal collectief van maritieme werkgevers(organisaties).

2.9.

JNG vormt samen met ITF het International Bargaining Forum (hierna: IBF).

2.10.

Binnen IBF vinden tweejaarlijks onderhandelingen plaats over (onder meer) de beloning van zeevarenden en hun arbeidsvoorwaarden. Hetgeen op IBF-niveau wordt overeengekomen dient te worden doorgevoerd in:

(i) de IBF Framework Agreement, het raamwerk waarop bedrijfstakcao’s en/of ondernemingscao’s tussen lokale vakbonden met lokale werkgevers(organisaties) worden gebaseerd,

(ii) IBF Collective Bargaining Agreements, bedrijfstakcao’s en/of ondernemingscao’s tussen een lokale ITF affiliate (al dan niet mede namens ITF) en een lokale werkgever of werkgeversorganisatie,

(iii) IBF Special Agreements, ter zake van een concreet schip gesloten overeenkomsten tussen ITF en een lokale vakbond enerzijds en partijen aan scheepszijde anderzijds,

(iv) individuele zee-arbeidsovereenkomsten tussen zeevarenden en hun werkgevers.

2.11.

De onderhandelingen binnen IBF, waaraan onder meer de heer [persoon A] van Marlow Cyprus en de heer [persoon B] van FNV Havens deelnamen, leidden in februari 2018 tot een onderhandelingsresultaat, dat ertoe strekte dat sjorwerk aan boord van de betrokken schepen waar mogelijk...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT