Uitspraak Nº C/13/656278 / KG ZA 18-1150 MW/MV. Rechtbank Amsterdam, 2018-12-12

ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:8853
Date12 Diciembre 2018
Docket NumberC/13/656278 / KG ZA 18-1150 MW/MV
CourtRechtbank Amsterdam (Neederland)

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/656278 / KG ZA 18-1150 MW/MV

Vonnis in kort geding van 12 december 2018

in de zaak van

[eiseres]

,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

eiseres bij dagvaarding van 26 oktober 2018,

advocaat mr. S. Kleerebezem te Lelystad,

tegen

de naamloze vennootschap naar Belgisch recht

CASA INTERNATIONAL N.V.,

gevestigd te Olen (België),

gedaagde,

advocaat mr. N. de Jongh-Ruyters te Breda.

Partijen zullen hierna [eiseres] en Casa International worden genoemd.

1 De procedure

Ter zitting van 28 november 2018 heeft [eiseres] gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Ter zitting heeft zij haar eis gewijzigd, zoals hierna onder 3.1 vermeld.
Casa International heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen.
Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht.
Ter zitting waren aanwezig:

aan de zijde van [eiseres] [naam 1] en [naam 2] met mr. Kleerebezem en haar kantoorgenote mr. C. Brocklebank;

aan de zijde van Casa International [naam 3] met mr. De Jongh-Ruyters en haar kantoorgenote mr. A.L.W. Schalekamp.
Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2 De feiten
2.1.

[eiseres] en Casa International exploiteren beide een groothandel in artikelen die zijn bestemd voor decoratie binnens- en buitenshuis.

2.2.

Sinds 1 december 2016 brengt [eiseres] de hierna afgebeelde kerstversiering op de markt:

Foto product verwijderd.


De [product 1] en [product 2] zijn van [omschrijving materiaal en werking producten] De [product 1] en [product 2] kunnen [bevestigingsmanier] .

2.3.

De [product 1] en [product 2] zijn op 6 april 2017 op grond van de Gemeenschapsmodellenverordening geregistreerd als model bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie.

2.4.

In september 2018 heeft [eiseres] geconstateerd dat Casa International de hierna afgebeelde kerstversiering aanbiedt:

2.5.

Foto product verwijderd.

Bij brief van 24 september 2018 heeft [eiseres] Casa International – kort gezegd – gesommeerd de verkoop van de onder 2.4 afgebeelde producten te staken onder meer omdat hiermee inbreuk wordt gemaakt op de modelrechten van [eiseres] .

2.6.

Bij e-mail van 3 oktober 2018 heeft Casa International [eiseres] – kort gezegd – medegedeeld dat zij geen grond ziet om aan de sommatie te voldoen. Nadien is nog tussen partijen gecorrespondeerd, met name over de verhinderdata voor dit kort geding.

3 Het geschil
3.1.

In de dagvaarding vordert [eiseres] – kort gezegd – Casa International te veroordelen:
a. met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de auteursrechten van [eiseres] te staken en gestaakt te houden;
b. met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de modelrechten van [eiseres] te staken en gestaakt te houden;
c. binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis opgave te doen van (onder meer) de aantallen van de onder 2.4 afgebeelde producten die Casa International heeft geproduceerd, verspreid, verkocht en in voorraad houdt en van de brutowinst die met de verkoop hiervan is behaald, alsmede de naam en het adres van de producent;
d. subsidiair tot het staken van haar onrechtmatig handelen in de vorm van het slaafs nabootsen van de producten van [eiseres] ,

een en ander op straffe van dwangsommen (dat geen dwangsom zou worden gevorderd bij het onder d. gevorderde is een kennelijke verschrijving in de dagvaarding), met bepaling van de termijn ingevolge artikel 1019i Rv op zes maanden en met veroordeling van Casa International in de kosten van deze procedure overeenkomstig artikel 1019h Rv (€ 5.070,- exclusief btw en 6% kantoorkosten) en in de nakosten.
Blijkens de akte wijziging/vermeerdering van eis vordert [eiseres] – kort gezegd – Casa International, op straffe van dwangsommen, te veroordelen:
meer subsidiair

a. met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de auteursrechten van [eiseres] in Nederland te staken en gestaakt te houden;
b. met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de modelrechten van [eiseres] in Nederland te staken en gestaakt te houden;

c. tot het staken in Nederland van haar onrechtmatig handelen in de vorm van het slaafs nabootsen van de producten van [eiseres] .

3.2.

[eiseres] stelt hiertoe – samengevat weergegeven – dat haar werkneemster [naam 4] de modellen in 2016 heeft ontworpen. De modellen waren nieuw en hebben een eigen karakter en zijn in 2017 door [eiseres] als modelrechten geregistreerd. Op grond van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT