Uitspraak Nº C-13-566645 - FA RK 14-4241. Rechtbank Amsterdam, 2015-09-02

Datum uitspraak:2015/09/02
Uitgevende instantie::Rechtbank Amsterdam
 
GRATIS UITTREKSEL

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rekestnummer: C/13/566645 / FA RK 14-4241 (RT RK)

Beschikking van 2 september 2015 betreffende de echtscheiding

in de zaak van:

[verzoeker] [verzoeker] ,

wonende te [plaats] ,

verzoekende tevens verwerende partij,

hierna mede te noemen de man,

advocaat mr. E.K.E. van Herk te Amsterdam,

tegen

[verweerster] [verweerster] ,

wonende te [plaats] ,

verwerende tevens verzoekende partij,

hierna mede te noemen de vrouw,

advocaat mr. L.S. Timmermans en mr. C.K. Soeters te Amsterdam.

1 Het verloop van de procedure
1.1

De rechtbank heeft kennisgenomen van de ingekomen stukken.

1.2

De zaak is behandeld ter terechtzitting met gesloten deuren van 16 juni 2015.

1.3

Gehoord zijn: partijen bijgestaan door hun advocaten.

1.4

De minderjarige, die 12 jaar of ouder is, is in de gelegenheid gesteld haar mening kenbaar te maken.

2 De feiten
2.1

Partijen zijn met elkaar gehuwd te [plaats] op [datum] .

2.2

Partijen hebben tezamen de navolgende minderjarige kinderen:

[kind 1], geboren te [plaats] op [datum] ;

[kind 2], geboren te [plaats] op [datum] ;

hierna: de kinderen.

2.3

Partijen hebben de Nederlandse nationaliteit.

2.4.

Bij beschikking voorlopige voorziening van deze rechtbank van 20 augustus 2014 is – voor zover van belang – bepaald dat de man met ingang van 9 juli 2014 een bijdrage in de kosten van de kinderen dient te betalen van € 722,50 per kind per maand en een uitkering tot levensonderhoud van de vrouw van € 12.500,- per maand.

3.1

De verzoeken van de man

3.1.1.

De man verzoekt – na wijziging van zijn aanvankelijke verzoek – te bepalen :

I. dat de echtscheiding wordt uitgesproken;

II. dat de kinderen hun hoofdverblijf bij de vrouw zullen hebben;

III. dat een zorgregeling tussen hem en de kinderen wordt vastgesteld van eenmaal per veertien dagen een weekend van vrijdag uit school tot maandag naar school, althans te bepalen dat die regeling weer hervat wordt met ingang van 1 januari 2016 en dat de kinderen in de tussentijd in het kader van de reguliere zorgregeling gedurende twee doordeweekse dagen bij de man verblijven direct uit school tot de volgende ochtend naar school, de helft van de feest-, bijzondere dagen en schoolvakanties bij zich heeft, met bepaling dat de man in de oneven jaren de eerste keuze heeft van de vakantieperiodes waarin de kinderen bij hem verblijven en de vrouw in de even jaren, waarbij geldt dat de vakanties van een week of korter om en om per jaar in hun geheel aan een van partijen worden toegedeeld, zonder deze bij helfte te verdelen;

IV. dat tussen partijen de volgende informatie- en consultatieregeling ten aanzien van de kinderen geldt, inhoudende: dat partijen elkaar over en weer op de hoogte stellen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de kinderen, degene die rapporten, nieuwsbrieven of andere schoolinformatie ontvangt deze direct ter kennisname zal doorgeleiden naar de ander, voor zover de ander deze informatie niet rechtstreeks van school kan ontvangen;

V. te bepalen dat hij gerechtigd is tot het gebruik van zijn woning aan de [straat] te [plaats] en dat de vrouw gehouden is genoemde woning te verlaten binnen 3 weken na betekening van de in deze procedure te wijzen beschikking indien de vrouw de woning op dat moment niet al heeft verlaten;

VI. Kosten rechtens.

3.1.2

De man heeft zijn verzoeken onder IV en V ter zitting ingetrokken.

3.2

Het verweer en zelfstandige verzoeken van de vrouw

3.2.1

De vrouw verweert zich gemotiveerd tegen de verzoeken van de man.

3.2.2

Bij wege van zelfstandig verzoek – na wijziging van haar aanvankelijk verzoek –, verzoekt de vrouw:

1a. de echtscheiding uit te spreken;

1b. het hoofdverblijf van de kinderen bij haar te bepalen;

1c. een zorgregeling vast te stellen waarbij de kinderen eens in de veertien dagen van vrijdagmiddag na school tot maandagochtend naar school bij de man verblijven en dat de helft van de feestdagen en bijzondere dagen in onderling overleg tussen partijen worden verdeeld, een en ander met uitdrukkelijke bepaling dat het de man in geen enkele situatie is toegestaan om samen met de kinderen in een auto te zitten/rijden en dat het de man evenmin is toegestaan om met de kinderen over straat te gaan en met uitdrukkelijke bepaling dat de man steeds met de kinderen binnenshuis dient te verblijven;

1d. dat de informatie- en consultatieregeling vast wordt gesteld conform het bepaalde in artikel 3 van het ouderschapsplan door primair het gehele ouderschapsplan aan te hechten aan de te wijzen beschikking en meer subsidiair refereert de vrouw zich aan het oordeel van de rechtbank met betrekking tot het verzoek van de man ten aanzien van de informatie- en consultatieregeling;

1e. te bepalen dat de man onbeperkt belcontact tussen de vrouw en de kinderen zal toestaan gedurende de dagen dat zij bij de man verblijven;

1f. te bepalen dat de man aan de vrouw maandelijks een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen zal voldoen van € 1.800,= per kind per maand, telkens bij vooruitbetaling te voldoen, dan wel een bijdrage die de rechtbank juist acht, zulks met ingang van de datum van indiening van dit verweerschrift dan wel een door de rechtbank in goede justitie vast te stellen datum met de bepaling dat de man het schoolgeld van de internationale school voor zijn rekening neemt;

1g. te bepalen dat de man maandelijks een uitkering tot haar levensonderhoud zal voldoen van € 37.285,= bruto per maand, zolang zij in de echtelijke woning verblijft en dat daarnaast ook wordt bepaald dat de man naast de eigenaarslasten ook de gebruikslasten voor zijn rekening zal nemen, dan wel een uitkering van € 34.640= bruto per maand, dan wel een uitkering die de rechtbank juist acht met ingang van de datum beschikking dan wel een datum die rechtbank juist acht en vanaf de datum dat zij een andere zelfstandige woning betrekt een uitkering van € 42.047,= bruto per maand, dan wel een uitkering die de rechtbank juist acht;

1h. te bepalen dat zij bevoegd is tot het gebruik van de echtelijke woning aan de [straat] te [plaats] ;

1i. te bepalen dat de man een bedrag van € 332.875,= zal storten op een door de vrouw aan te wijzen bankrekening ten behoeve van de (toekomstige) schoolkosten van de kinderen binnen een maand na de te wijzen beschikking.

3.2.3

De vrouw heeft haar verzoeken onder 1d en 1e ter zitting ingetrokken.

3.3

Het verweer op de zelfstandige verzoeken

3.3.1

De man verweert zich gemotiveerd tegen de verzoeken van de vrouw, met dien verstande dat

- hij zich verweert tegen een vaststelling van een bijdrage voor de kinderen, voor zover die bijdrage een bedrag van € 722,50 per kind per maand te boven gaat, met uitsluiting van de wettelijke indexering per 1 januari 2015;

- hij zich verweert tegen het verzoek om partneralimentatie, voor zover die alimentatie een bedrag van € 6.500,- bruto per maand te boven gaat zolang de vrouw in de echtelijke woning blijft wonen en voor zover de alimentatie een bedrag van € 12.800,- bruto per maand te boven gaat met ingang van de datum waarop de vrouw zelfstandige woonruimte betrekt, alles met uitsluiting van de wettelijke indexering per 1 januari 2015, en met het verzoek de alimentatie te matigen op grond van grievend gedrag en te beperken in duur waarbij de man primair verzoekt de alimentatie te beëindigen op 1 januari 2018, althans op een datum die juist wordt geacht, en subsidiair de alimentatie van laatstbedoelde datum af te bouwen tot nihil, althans tot een lager bedrag;

- hij zich niet verweert tegen het verzoek om het gebruiksrecht aan haar toe te kennen met dien verstande (a) dat dit gebruik zich beperkt tot maximaal 6 maanden te rekenen vanaf de ontbinding van het huwelijk, (b) dat de vrouw tenminste vier keer per jaar toegang dient te verlenen aan een door de man in te schakelen onderhoudsmonteur(s), teneinde het goed functioneren van de daarin aanwezige voorzieningen te inspecteren en zo nodig reparaties uit te voeren en (c) dat de vrouw de man vooraf op de hoogte stelt wanneer zich grote reparaties aandienen en deze niet zelf laat uitvoeren, zonder zijn voorafgaande goedkeuring;

- hij zich refereert ten aanzien van het verzoek van de vrouw dat hij de kosten van de internationale school voor zijn rekening neemt.

3.3.2

Op de stellingen van partijen wordt hierna nader ingegaan.

4 De beoordeling
4.1

Ontvankelijkheid

4.1.2

Op grond van artikel 815 lid 2 sub a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dient het verzoekschrift tot echtscheiding een ouderschapsplan te bevatten ten aanzien van het minderjarige kind van partijen. In dit geval ontbreekt een door beide ouders ondertekend ouderschapsplan. Partijen hebben voldoende onderbouwd waarom zij geen ouderschapsplan hebben overgelegd. De rechtbank zal derhalve onder toepassing van artikel 815 lid 6 Rv het verzoek tot echtscheiding inhoudelijk behandelen.

4.2

Echtscheiding

4.2.1

Partijen verzoeken de echtscheiding tussen hen uit te spreken. Zij stellen dat het huwelijk duurzaam is ontwricht.

4.2.2

Tussen partijen staat vast dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Het verzoek tot echtscheiding is dan ook toewijsbaar.

4.3

Hoofdverblijfplaats

4.3.1

Partijen verzoeken de hoofdverblijfplaats van de kinderen bij de vrouw te bepalen.

4.3.2

Nu de hoofdverblijfplaats van de kinderen niet in geschil is tussen partijen en de rechtbank het in het belang van de kinderen acht dat zij bij de vrouw verblijven, zal de rechtbank aldus beslissen.

4.4

Zorgregeling

4.4.1

Partijen zijn ter zitting een voorlopige zorgregeling overeengekomen waarbij de kinderen met ingang van 16 juni 2015 iedere dinsdag na school tot woensdag naar school, om de week van vrijdag 15:30 uur tot zaterdag 13:00 uur, bij de man verblijven en waarbij de vriendin van de man de kinderen haalt en brengt, onder de voorwaarde dat het de man in geen enkele situatie is toegestaan om samen met de kinderen in een auto te zitten/rijden en dat het de man evenmin is toegestaan om met de kinderen over straat te gaan en dat de man steeds met de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT