Uitspraak Nº C/13/712730 / KG ZA 22-40. Rechtbank Amsterdam, 2022-03-04

ECLIECLI:NL:RBAMS:2022:952
Docket NumberC/13/712730 / KG ZA 22-40
Date04 Marzo 2022
CourtRechtbank Amsterdam (Neederland)

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/712730 / KG ZA 22-40 IHJK/MV

Vonnis in kort geding van 4 maart 2022

in de zaak van

1. de vennootschap naar Duits recht

TESA SE,

gevestigd te Norderstedt (Duitsland),

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TESA TL B.V.,

gevestigd te [woonplaats 1] ,

eiseressen in conventie bij dagvaarding van 19 januari 2022,

verweersters in reconventie,

advocaat mr. J.W. de Groot te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde sub 1] B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde sub 2] B.V.,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde sub 3] B.V.,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde sub 4] B.V.,

alle gevestigd te [woonplaats 1] ,

5. [gedaagde sub 5],

wonende te [woonplaats 1] ,

6. [gedaagde sub 6],

wonende te [woonplaats 1] ,

7. [gedaagde sub 7],

wonende te [woonplaats 2] ,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. S.J.H.M. Berendsen te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna ook Tesa SE en Tesa TL en gezamenlijk Tesa worden genoemd. Gedaagden zullen hierna ook [gedaagde sub 1] , [gedaagde sub 2] , [gedaagde sub 3] B.V., [gedaagde sub 4] , [gedaagde sub 5] , [gedaagde sub 6] en [gedaagde sub 7] en gezamenlijk de [gedaagden] worden genoemd.

1 De procedure

Tijdens de mondelinge behandeling van dit kort geding op 15 februari 2021 hebben Tesa SE en Tesa TL de dagvaarding en de akte wijziging van eis van 14 februari 2022 toegelicht. Zij hebben hun vorderingen gedeeltelijk ingetrokken (zie onder 3.2 van dit vonnis). De [gedaagden] heeft mede aan de hand van een vooraf ingediende conclusie van antwoord verweer gevoerd.
De [gedaagden] heeft een vordering in reconventie ingesteld en die vordering vermeerderd bij akte van 14 februari 2022. Tesa SE en Tesa TL hebben de vordering in reconventie bestreden.
Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht.
Bij de mondelinge behandeling waren aanwezig:

aan de zijde van Tesa SE en Tesa TL: mr. De Groot, mr. A.M. van Aerde en

mr. D. van der Linden; [naam 1] , [naam 2] , [naam 3] en [naam 4] , allen van Tesa SE, hebben de mondelinge behandeling bijgewoond door middel van een digitale verbinding; zij zijn hierbij bijgestaan door [naam 5] en [naam 6] , beiden tolk Nederlands/Engels;

aan de zijde van de [gedaagden] : mr. Berendsen, mr. L.P. Wiggers,

mr. M.A. Branger, [gedaagde sub 5] , [gedaagde sub 6] en [gedaagde sub 7] .
Na verder debat is vonnis bepaald op 4 maart 2022.

2 De feiten
2.1.

Tesa SE staat aan het hoofd van de Tesa Groep, een multinational die producten ten behoeve van de flexografische industrie produceert en ontwikkelt.

2.2.

Op 26 februari 2018 heeft Tesa SE een Sale and Purchase Agreement (SPA) gesloten op grond waarvan zij op 1 maart 2018 (de zogenoemde Completion Date) voor een bedrag van € 27.000.000,- (plus een variabele nabetaling) de aandelen heeft verkregen in [gedaagde sub 1] B.V. (oud). Zij heeft die aandelen verkregen van [gedaagde sub 4] (80%) en van [naam 7] (20%). In [gedaagde sub 1] B.V. (oud) is de zogenoemde Twinlock Sleeve ontwikkeld en geproduceerd, een herbruikbare en zelfklevende drukpersmal die wordt toegepast in de flexografische industrie. Op de sleeve rust geen octrooirecht.

2.3.

Op grond van de SPA zijn de volgende activa van [gedaagde sub 1] (oud) overgegaan naar Tesa SE: de Uniemerken “TWINLOCK” (met aanvraagnummers 017484262 en 018083813), de handelsnaam Twinlock, het klantenbestand, de knowhow, de goodwill en de werknemers. De handelsnaam [gedaagde sub 3] is niet overgedragen. Evenmin is de Machinery Business (reinigingsmachines) overgedragen.

2.4.

In artikel 14.1 van de SPA is een non-concurrentiebeding overeengekomen. Op grond hiervan is het [gedaagde sub 4] , [gedaagde sub 5] en [naam 7] niet toegestaan om tot drie jaar na de Completion Date (dus tot 1 maart 2021) direct of indirect een belang te hebben in een soortgelijke onderneming als [gedaagde sub 1] (oud) of in een onderneming die met [gedaagde sub 1] (oud) kan concurreren. In artikel 14.2 zijn partijen een wervingsverbod overeengekomen. Op grond hiervan dienen [gedaagde sub 4] , [gedaagde sub 5] en [naam 7] zich voor een periode van drie jaar te onthouden van het benaderen of het in dienst nemen van werknemers van Tesa, het benaderen of werken voor klanten of leveranciers van Tesa en het verrichten van handelingen die de concurrentiepositie van enige concurrerende onderneming kan versterken.

2.5.

Op 11 juli 2018 is de naam van [gedaagde sub 1] B.V. (oud) gewijzigd in Tesa TL. De letters TL verwijzen naar de Twinlock Sleeve. Tesa TL is gevestigd in hetzelfde pand als waarin [gedaagde sub 1] B.V. (oud) was gevestigd. Dit pand wordt gehuurd van [gedaagde sub 5] .

2.6.

Met ingang van 1 maart 2018 heeft [gedaagde sub 5] (via [gedaagde sub 4] ) op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden verricht ten behoeve van Tesa TL. Deze overeenkomst zou eindigen op 31 maart 2021, maar partijen zijn overeengekomen deze overeenkomst vervroegd te beëindigen per 30 juni 2019.

2.7.

[gedaagde sub 7] was tot eind juli 2020 werknemer van Tesa TL. Met ingang van september 2020 werkt hij voor de [gedaagden] . [gedaagde sub 6] was tot 16 maart 2021 werknemer van Tesa TL. Sinds die datum is hij werkzaam voor de [gedaagden] .

2.8.

De [gedaagden] produceert en ontwikkelt eveneens producten ten behoeve van de flexografische industrie. Sinds maart 2021 bestaat de [gedaagden] in zijn huidige vorm. [gedaagde sub 5] bezit 100% van de aandelen in [gedaagde sub 4] . [gedaagde sub 4] bezit 100% van de aandelen in [gedaagde sub 3] B.V. en in [gedaagde sub 1] (nieuw). Deze laatste vennootschap bezit 100% van de aandelen in [gedaagde sub 2] . In die vennootschap wordt de zogenoemde [gedaagde sub 3] Sleeve ontwikkeld en geproduceerd. Dit betreft eveneens een herbruikbare en zelfklevende drukpersmal die wordt toegepast in de flexografische industrie.

2.9.

Op 16 december 2021 heeft Tesa de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland verlof gevraagd voor het leggen van bewijsbeslag, afgifte ter gerechtelijke bewaring en het leggen van conservatoir beslag tot afgifte ter vernietiging. Hiertoe is in het beslagrekest – kort gezegd – opgenomen dat:
-de [gedaagden] en [gedaagde sub 5] inbreuk plegen op de TWINLOCK-Uniemerken;
- [gedaagde sub 5] en [gedaagde sub 4] de artikelen 14.1 en 14.2 van de SPA (zie 2.4) hebben overtreden;
- [gedaagde sub 5] en de [gedaagden] zich schuldig maken aan onrechtmatige concurrentie; en
- [gedaagde sub 5] en de [gedaagden] op onrechtmatige wijze bedrijfsgeheimen van Tesa TL hebben verkregen.
In § 4.1.1. van het beslagrekest staat over de beslagobjecten het volgende:
Het verzoek om verlof voor conservatoir bewijsbeslag strekt tot beslaglegging op kopieën van de navolgende (al dan niet digitale) bescheiden en gegevens over de periode vanaf 1 maart 2018 tot en met de datum van beslaglegging:
a. alle overeenkomsten tussen de [gedaagden] en derden met betrekking tot de Twinlock Sleeve;
b. alle (e-mail)correspondentie tussen de [gedaagden] en haar bestuurders en anderen die haar vertegenwoordigen met betrekking tot de Twinlock Sleeve;
c. alle inkooporders ontvangen door de [gedaagden] van afnemers met betrekking tot de Twinlock Sleeve;
d. alle verkoopfacturen verstrekt door de [gedaagden] aan afnemers met betrekking tot de Twinlock Sleeve;
e. alle onderdelen uit de boekhoudsystemen van de [gedaagden] met betrekking tot de Twinlock Sleeve en, voor zover deze onderdelen niet op de beslaglocatie zijn te abstraheren, een volledige export van deze data uit het (online) boekhoudsysteem;
f. het klantenbestand van de [gedaagden] met betrekking tot de Twinlock Sleeve;
g. alle interne correspondentie (waaronder, maar niet uitsluitend, e-mails en tekstberichten, via welk medium ook verzonden) tussen alle werkzame personen binnen de [gedaagden] met betrekking tot de Twinlock Sleeve en met betrekking tot de klanten van Tesa, waaronder in ieder geval, doch niet beperkt tot Gondi, AR Packaging en Tetra Pak; en
h. alle correspondentie (waaronder, maar niet uitsluitend, e-mails en tekstberichten, via welk medium ook verzonden) tussen alle werkzame personen binnen en de personen verbonden aan de [gedaagden] , waaronder, maar niet uitsluitend, [naam 9] , [naam 10] en [naam 11] met (oud-)werknemers van Tesa, althans specifiek met [gedaagde sub 6] , [gedaagde sub 7] , [naam 8] , [naam 12] , [naam 13] , en [naam 14] en klanten van Tesa, waaronder doch niet beperkt tot Gondi, AR Packaging en Tetra Pak.
Bij het woord Twinlock Sleeve zoals hiervoor onder a. opgenomen staat een voetnoot (voetnoot 36) waarvan de tekst als volgt luidt:
Zoals toegelicht in § 2.2.4 wordt onder ‘Twinlock Sleeve’ begrepen de sleeve die door de [gedaagden] tot voor kort in de markt werd gezet als “Twinlock” sleeve, ongeacht of voor deze sleeve al dan niet het merk “Twinlock” werd gebruikt, en de aanverwante Twinlock-producten.
De opsomming a t/m h uit het beslagrekest is overgenomen onder § 2.10.2 van de dagvaarding. Voetnoot 36 is overgenomen in de dagvaarding als voetnoot 22.

2.10.

In § 4.2.1. van het beslagrekest zijn de volgende beslaglocaties opgenomen: de kantooradressen van [gedaagde sub 1] , [gedaagde sub 3] B.V., [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 4] en de woonadressen van [gedaagde sub 5] , [gedaagde sub 6] en [gedaagde sub 7] .

2.11.

Op 16 december 2021 heeft de voorzieningenrechter het verlof toegestaan als verzocht, met dien verstande dat geen beslag mag worden gelegd op de woonadressen van [gedaagde sub 6] en [gedaagde sub 7] .

2.12.

Op 23 december 2021 heeft de deurwaarder het conservatoir bewijsbeslag...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT