Uitspraak Nº C/16/499957 / KL ZA 20-85. Rechtbank Midden-Nederland, 2020-07-17

Datum uitspraak:17 juli 2020
Uitgevende instantie::Rechtbank Midden-Nederland
 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Lelystad

zaaknummer / rolnummer: C/16/499957 / KL ZA 20-85

Vonnis in kort geding van 17 juli 2020

in de zaak van

1 [eiser sub 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. [eiser sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BOVEE HOLDING B.V.,

gevestigd te Zwartsluis,

eisers,

advocaat mr. A.C. Teeuw te Middelharnis,

tegen

1 [gedaagde sub 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. [gedaagde sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagden,

advocaat mr. J. Doornbos te Groningen.

Partijen zullen hierna [eisers c.s.] en [gedaagden c.s.] genoemd worden.

1 De procedure
1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding met producties

 • -

  de brief 17 april 2020 van de zijde van [eisers c.s.] met aanvullende producties

 • -

  de brief van 21 april 2020 van de zijde van [eisers c.s.] met een aanvullende productie

 • -

  de conclusie van antwoord met producties

 • -

  de conclusie van repliek, tevens houdende een eisvermeerdering

 • -

  de conclusie van dupliek

 • -

  het proces-verbaal van de bezichtiging ter plaatse op 2 juni 2020 met aansluitend een mondelinge behandeling waarin is afgesproken dat de zaak wordt aangehouden tot 2 juli 2020 ter beproeving van een minnelijke regeling

 • -

  de e-mail van mr. Teeuw van 9 juni 2020

 • -

  de email van mr. Doornbos van 12 juni 2020

 • -

  de e-mail van 30 juni 2020 van de zijde van [eisers c.s.] met de mededeling dat een gesprek niet op gang is gekomen en met het verzoek vonnis te wijzen

 • -

  de e-mail van 2 juli 2020 van de zijde van [gedaagden c.s.] met bijlagen (foto’s)

 • -

  de e-mail van 3 juli 2020 van de griffier waarin [eisers c.s.] in de gelegenheid wordt gesteld te reageren op de foto’s van [gedaagden c.s.] en gevraagd wordt de ingestelde vorderingen tegen het licht te houden in het licht van alles wat na het uitbrengen van de dagvaarding gebeurd is

 • -

  de bij e-mail van 7 juli 2020 ingezonden Akte met producties van de zijde van [eisers c.s.]

 • -

  de Akte van [gedaagden c.s.] van 15 juli 2020 met een productie

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1.

Ten gunste van het perceel van [eisers c.s.] en ten laste van het perceel van [gedaagden c.s.] is een recht van erfdienstbaarheid van weg gevestigd.

2.2.

Bij vonnis van 29 augustus 2019 in kort geding is [gedaagden c.s.] veroordeeld, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per dag dat niet aan de veroordelingen wordt voldaan tot een maximum van € 50.000,00, om:

- de toegangsweg over een effectieve breedte van tenminste 4 meter vrij te maken en vrij te houden;

- er zorg voor te dragen dat de twee hekwerken zodanig geopend kunnen worden dat een doorgang met een effectieve breedte van 4 meter is gewaarborgd;

- er zorg voor te dragen dat de honden geen belemmering vormen bij de uitoefening van de erfdienstbaarheid;

- de overhangende begroeiing/beplanting aan de gehele noordwestzijde van de toegangsweg zodanig te snoeien dat een effectieve breedte van 4 meter is gewaarborgd;

- de erfdienstbaarheid ongehinderd te laten gebruiken door [eisers c.s.] en derden die noodzakelijkerwijze het perceel van [eisers c.s.] moeten bereiken.

2.3.

Bij vonnis van 21 februari 2020 in kort geding is geoordeeld dat [gedaagden c.s.] niet heeft voldaan aan de hem opgelegde veroordelingen uit het vonnis van 29 augustus 2019 en dat de in dat vonnis opgenomen dwangsommen zijn verbeurd. De vordering van [gedaagden c.s.] tot schorsing van de executie van het vonnis van 29 augustus 2019 is afgewezen.

3 Het geschil
3.1.

[eisers c.s.] vordert, na vermeerdering van eis, om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

I. [gedaagden c.s.] hoofdelijk, dan wel ieder afzonderlijk, te veroordelen om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis:
- de toegangsweg over een effectieve breedte van ten minste 4 meter vrij te maken en vrij te houden, door alle aanwezig obstakels op de toegangsweg weg te nemen en weg te houden;
- er zorg voor te dragen dat de twee hekwerken zodanig geopend kunnen worden dat een doorgang met een effectieve breedte van 4 meter is gewaarborgd;
- er zorg voor te dragen dat de honden en geiten geen belemmering vormen bij de uitoefening van de erfdienstbaarheid;

II. [gedaagden c.s.] hoofdelijk, dan wel ieder afzonderlijk, te veroordelen om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de overhangende begroeiing/beplanting aan de gehele noordwestzijde van de toegangsweg zodanig te snoeien dat een effectieve breedte van 4 meter is gewaarborgd;

III. [gedaagden c.s.] hoofdelijk, dan wel ieder afzonderlijk, te gebieden de gevestigde erfienstbaarheid van weg ten behoeve van [eisers c.s.] ongehinderd te laten gebruiken op de bestaande wijze door [eisers c.s.] en derden die noodzakelijkerwijze het perceel van [eisers c.s.] moeten bereiken;

IV. [gedaagden c.s.] hoofdelijk, dan wel ieder afzonderlijk, te veroordelen om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de twee hekwerken te verwijderen en verwijderd te houden...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT