Uitspraak Nº NL22.15048. Rechtbank Den Haag, 2022-10-31

ECLIECLI:NL:RBDHA:2022:11472
Docket NumberNL22.15048
Date31 Octubre 2022
CourtRechtbank Den Haag (Neederland)
RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Middelburg

Bestuursrecht

zaaknummer: NL22.15048


uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen
[Naam], eiser

V-nummer: [Nummer]

(gemachtigde: mr. R.E. Temmen),

en

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder

(gemachtigde: mr. J. van Raak).


Procesverloop
Bij besluit van 4 augustus 2022 (het bestreden besluit) heeft verweerder de asielaanvraag van eiser in de verlengde procedure afgewezen als ongegrond.1

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

De rechtbank heeft het beroep op 20 oktober 2022 op zitting behandeld. Eiser is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Als tolk is verschenen M. Mhassan. Verweerder heeft zich via een beeldverbinding laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

1. Eiser stelt te zijn geboren op [Geboortedatum] en de Libanese nationaliteit te hebben. Hij heeft op 1 oktober 2021 in Nederland asiel aangevraagd.

2. Eiser heeft aan zijn asielaanvraag ten grondslag gelegd dat hij is benaderd door [Naam 2] om zich bij hen aan te sluiten. Eiser is onder meer benaderd via zijn werk. Omdat eiser weigerde zich aan te sluiten heeft dit geleid tot het verlies van zijn baan. Eiser is nadien door [Naam 2] drie dagen ontvoerd en mishandeld. Uiteindelijk is eiser vrijgelaten nadat hij gedwongen een document heeft ondertekend. Verder hebben zij een tatoeage in de nek van eiser gezet met de tekst ‘Only [Naam 2], do it’. Eiser is na de ontvoering gevlucht naar het zuiden van Libanon, waar hij tweeënhalf jaar heeft verbleven. Eiser is vervolgens via Beiroet gevlucht uit Libanon. Nadien zijn de ouders van eiser benaderd door [Naam 2] en hebben zij gevraagd naar eiser. Eisers vreest daarom bij terugkeer naar Libanon voor [Naam 2].

3. Verweerder acht de identiteit, nationaliteit en herkomst van eiser geloofwaardig. Verweerder vindt de problemen die eiser stelt te hebben ondervonden met [Naam 2] niet geloofwaardig. Verweerder overweegt daartoe dat eiser tegenstrijdige verklaringen aflegt over de tijdlijn waarbinnen de gestelde problemen met [Naam 2] zouden hebben plaatsgevonden. Verweerder meent dat uit het advies van Medifirst2 niet volgt dat van eiser niet verwacht mag worden dat hij bij benadering kan benoemen wanneer gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Ook daar is eiser volgens verweerder niet in geslaagd. Eiser verklaart verder summier over de gestelde ontvoering door [Naam 2]. Ook verklaart hij tegenstrijdig over de periode erna. Verweerder acht het verder ongerijmd dat eiser na de ontvoering tweeënhalf jaar zonder problemen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT