Uitspraak Nº NL22.16602. Rechtbank Den Haag, 2022-10-28

ECLIECLI:NL:RBDHA:2022:11474
Docket NumberNL22.16602
Date28 Octubre 2022
CourtRechtbank Den Haag (Neederland)
RECHTBANK DEN HAAG

Zittingsplaats Middelburg

Bestuursrecht

zaaknummer: NL22.16602


proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen

[Naam], eiser

V-nummer: [Nummer]

(gemachtigde: mr. E.G. Grigorjan),

en

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, verweerder

(gemachtigde: mr. H.J. Metselaar).

Procesverloop

Bij besluit van 24 augustus 2022 (het bestreden besluit) heeft verweerder de asielaanvraag van eiser niet in behandeling genomen op de grond dat Italië verantwoordelijk is voor de behandeling daarvan.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

De rechtbank heeft het beroep op 28 oktober 2022 in Breda op zitting behandeld. Eiser en zijn gemachtigde zijn niet verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Na afloop van de behandeling van de zaak ter zitting heeft de rechtbank onmiddellijk uitspraak gedaan.

Beslissing

De rechtbank:

 • -

  verklaart het beroep gegrond;

 • -

  vernietigt het bestreden besluit;

 • -

  draagt verweerder op om een nieuw besluit te nemen op de aanvraag met inachtneming van deze uitspraak;

 • -

  veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiser tot een bedrag van € 759 (zevenhonderdnegenenvijftig euro).

Overwegingen

1. De rechtbank stelt vast dat de overdrachtstermijn is gaan lopen op 15 april 2022, de datum van het fictieve claimakkoord. Dit betekent dat verweerder tot en met 15 oktober 2022 de gelegenheid had om eiser over te dragen aan de Italiaanse autoriteiten, tenzij de overdrachtstermijn op enig moment is opgeschort.1 Eiser heeft het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening op 29 augustus 2022 ingetrokken. De werking van het bestreden besluit is dus niet door een voorlopige voorziening opgeschort.2 Ook anderszins is niet gebleken dat de overdrachtstermijn is gestuit.

2. Nu eiser niet binnen de overdrachtstermijn is overgedragen aan de Italiaanse autoriteiten, is Nederland verantwoordelijk geworden voor de behandeling van zijn asielaanvraag. Hij dient opgenomen te worden in de nationale procedure. Verweerder heeft dit ter zitting beaamd. Verweerder heeft eisers asielaanvraag dan ook niet af kunnen wijzen op de grond dat Italië verantwoordelijk is voor de behandeling daarvan. Het beroep is gegrond en de rechtbank vernietigt het bestreden besluit. Verweerder zal een nieuw besluit moeten nemen met inachtneming van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT