Uitspraak Nº ROE 21 / 2023. Rechtbank Limburg, 2022-10-25

ECLIECLI:NL:RBLIM:2022:8237
Date25 Octubre 2022
Docket NumberROE 21 / 2023
RECHTBANK limburg

Zittingsplaats Roermond

Bestuursrecht

zaaknummer: ROE 21/2023

uitspraak van de enkelvoudige kamer 25 oktober 2022 in de zaak tussen [eiseres] , te [woonplaats] , eiseres

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht, verweerder

(gemachtigde: mr. M.E.J.M. Vorstermans).

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: Complex BV, vergunninghouder

(gemachtigde: mr. R.T.L.J. Jongen).

Procesverloop

Bij besluit van 22 oktober 2020 (het primaire besluit) heeft verweerder het verzoek van eiseres om handhavend op te treden (gedeeltelijk) afgewezen.

Bij besluit van 11 juni 2021 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiseres tegen het primaire besluit ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 7 oktober 2022. Eiseres is met voorafgaand bericht van afmelding niet verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Namens de derde-partij zijn verschenen [naam] en zijn gemachtigde.

Overwegingen

Inleiding

1. De rechtbank gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

1.1.

Eiseres huurt en bewoont de bovenwoning in het pand aan de [adres 1] te [woonplaats] . Op 17 augustus 2020 heeft eiseres aan verweerder verzocht om handhavend op te treden tegen bedrijfsactiviteiten die plaatsvinden op de begane grond van het pand. De begane grond bestaat onder meer uit een bedrijfskeuken met parkeergarage, die wordt gehuurd door vergunninghouder. Vergunninghouder gebruikt de begane grond voor voorbereidende keukenwerkzaamheden ten behoeve van restaurant [naam restaurant] , gevestigd aan [adres 2] te [vestigingsplaats] .

1.2.

Op 16 oktober 2017 heeft verweerder een omgevingsvergunning aan de vorige exploitant verleend voor het gebruik van de benedenverdieping voor een bijeenkomst- en horecafunctie, in afwijking van de woonbestemming die geldt op grond van het bestemmingsplan Centrum, vastgesteld op 21 mei 2013 (het bestemmingsplan). De omgevingsvergunning van 16 oktober 2017 is onherroepelijk. Op 25 augustus 2020 is deze omgevingsvergunning op naam gesteld van vergunninghouder als nieuwe huurder van de benedenverdieping.

1.3.

Bij het primaire besluit heeft verweerder het verzoek om handhaving ten aanzien van de keukenactiviteiten door vergunninghouder afgewezen, omdat volgens verweerder de bedrijfsactiviteiten passen binnen de verleende omgevingsvergunning. Verweerder is niet gebleken van strijdigheid met de aan de vergunning verbonden voorschriften. Bij het bestreden besluit heeft verweerder het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard en de afwijzing van het handhavingsverzoek onder aanvulling van de motivering in stand gelaten.

Standpunten partijen

2. Eiseres is van mening dat verweerder ten onrechte heeft besloten tot afwijzing van het verzoek om handhaving. Eiseres stelt (primair) dat de verleende omgevingsvergunning op verzoek van de vorige exploitant is ingetrokken, waardoor die omgevingsvergunning niet meer geldt. Verder stelt eiseres (subsidiair) dat sprake is van strijd met de verleende omgevingsvergunning omdat er sprake is van een afhaalfunctie ten behoeve van het restaurant [naam restaurant] , welke functie in de omgevingsvergunning expliciet wordt verboden. Verder is eiseres van mening dat de omgevingsvergunning enkel ziet op een kleinschalige bedrijfsfunctie, terwijl er sprake is van een grootschalige bedrijfsactiviteit ten behoeve van het restaurant. Haar woongenot wordt aangetast door de bedrijfsmatige activiteiten.

3. Verweerder stelt zich op het standpunt dat de omgevingsvergunning niet is ingetrokken en dus nog van kracht is en dat geen sprake is van strijd met de omgevingsvergunning. De keukenactiviteiten door vergunninghouder ten behoeve van het restaurant passen binnen de vergunde activiteit. In de omgevingsvergunning zijn volgens verweerder...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT