Uitvoeringsbesluit kapitaalmarkten herstelpakket I

Besluit van 13 oktober 2021 tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten ter uitvoering van drie Europese verordeningen in het kader van het herstel van de COVID-19-crisis (Uitvoeringsbesluit kapitaalmarkten herstelpakket I)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 25 augustus 2021, 2021-0000155699, directie Financiële Markten; Gelet op Verordening (EU) 2021/337 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2021 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 wat betreft het EU-herstelprospectus en gerichte aanpassingen voor financiële tussenpersonen en Richtlijn 2004/109/EG wat betreft het gebruik van het uniform elektronisch verslagleggingsformaat voor jaarlijkse financiële overzichten om het herstel van de COVID-19-crisis te ondersteunen (PbEU 2021, L 68), Verordening (EU) 2021/557 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2021 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2402 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-crisis (PbEU 2021, L 116) Verordening (EU) 2021/558 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2021 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft aanpassingen aan het securitisatiekader ter ondersteuning van het economisch herstel in respons op de COVID-19-crisis (PbEU 2021, L 116) en de artikelen 1:3a, vierde lid, 1:24, derde lid, 1:25, derde lid, 1:79, eerste lid, onderdeel b, 1:80, onderdeel b, en 1:81 van de Wet op het financieel toezicht; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 15 september 2021, nr. W06.21.0260/III); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 13 oktober 2021, 2021-0000204230, directie Financiële Markten; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt als volgt gewijzigd: AArtikel 2, eerste lid, onderdeel x, komt te luiden:x. voor verordening (EU) nr. 2017/2402 (securitisaties): 1°. de Nederlandsche Bank: ten aanzien van: – de artikelen 6 tot en met 9, 30, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, indien het een SSPE betreft als bedoeld in artikel 29, vierde lid, van de verordening (EU) nr. 2017/2402 (securitisaties), die is verbonden aan een initiator, oorspronkelijke kredietverstrekker of sponsor met een door de Nederlandsche Bank verleende vergunning; – de artikelen 5 tot en met 9, 29, zesde lid, 30, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, 43, vijfde tot en met achtste lid, voor zover het betreft een bank, tenzij de Europese Centrale Bank bevoegd is toezicht uit te oefenen op grond van de artikelen 4 en 6 van de verordening bankentoezicht, beleggingsonderneming onder de verordening kapitaalvereisten, verzekeringsonderneming of herverzekeringsonderneming als bedoeld in artikel 13, eerste onderdeel, onderscheidenlijk vierde onderdeel, van de richtlijn solvabiliteit II, een pensioenfonds of premiepensioeninstelling; en – de artikelen 18, 27, 30, tweede lid, onderdelen b en c, 43, tweede lid, en 43 bis, eerste en tweede lid; 2°. de Autoriteit Financiële Markten: ten aanzien van: – de artikelen 3, 4, aanhef en onderdelen a tot en met b, en 28; – de artikelen 6 tot en met 9, 30, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, indien het een SSPE betreft als bedoeld in artikel 29, vierde lid, van de verordening (EU) nr. 2017/2402 (securitisaties), die is verbonden aan een initiator, oorspronkelijke kredietverstrekker of sponsor zonder door een toezichthouder verleende vergunning of met een door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning of indien het een initiator of oorspronkelijke kredietverstrekker als bedoeld in artikel 29, vierde lid, van die verordening betreft; en – de artikelen 5 tot en met 9, 29, zesde lid, 30, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, en artikel 43, vijfde tot en met achtste lid, voor zover het een beleggingsinstelling, of icbe betreft; BBijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:1. In het onderdeel met betrekking tot Verordening (EU) nr. 575/2013 (Kapitaalvereisten) wordt in de opsomming van artikelen onder de aanduiding Deel 3. Kapitaalvereisten «269» vervangen door «269, 269 bis». 2. In het onderdeel met betrekking tot Verordening (EU) nr. 575/2013 (Kapitaalvereisten) wordt in de opsomming van artikelen onder de aanduiding Deel 10. Overgangsbepalingen, verslagen, toetsingen en wijzigingen «494 ter» vervangen door «494 ter, 494 quater». 3. In het onderdeel met betrekking tot Verordening (EU) nr. 2017/2402 (securitisaties) wordt «4» vervangen door «4, aanhef en onderdelen a tot en met b» en «43, vijfde tot en met achtste lid» vervangen door «43, vijfde tot en met achtste lid, 43 bis, eerste en tweede lid». 4. In het onderdeel met betrekking tot Verordening (EU) nr. 2017/1129 (prospectus) wordt «7, eerste tot en met elfde lid» vervangen door «7, eerste tot en met elfde lid en twaalfde lid bis», «20, eerste lid» vervangen door «20, eerste lid en zesde lid bis» en «23, eerste tot en met derde lid» vervangen door «23, eerste tot en met derde lid bis». 5. In het onderdeel met betrekking tot Verordening (EU) nr. 2017/1129 (prospectus) wordt in de opsomming van artikelen in numerieke volgorde ingevoegd:

14 bisCBijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:1. In het onderdeel met betrekking tot Verordening (EU) nr. 575/2013 (Kapitaalvereisten) wordt in de opsomming van artikelen onder de aanduiding Deel 3. Kapitaalvereisten na Boetecategorie 2 «269» vervangen door «269, 269 bis». 2. In het onderdeel met betrekking tot Verordening (EU) nr. 575/2013 (Kapitaalvereisten) wordt in de opsomming van artikelen onder de aanduiding Deel 10. Overgangsbepalingen, verslagen, toetsingen en wijzigingen na Boetecategorie 3 «494 ter» vervangen door «494, ter, 494 quater». 3. In het onderdeel met betrekking tot Verordening (EU) nr. 2017/2402 (securitisaties) wordt «4» vervangen door «4, aanhef en onderdelen a tot en met b» en «43, vijfde tot en met achtste lid» vervangen door «43, vijfde tot en met achtste lid, 43 bis, eerste en tweede lid». 4. In het onderdeel met betrekking tot Verordening (EU) nr. 2017/1129 (prospectus) wordt «7, eerste tot en met elfde lid» vervangen door «7, eerste tot en met elfde lid en twaalfde lid bis», «20, eerste lid» vervangen door «20, eerste lid en zesde lid bis» en «23, eerste tot en met derde lid» vervangen door «23, eerste tot en met derde lid bis». 5. In het onderdeel met betrekking tot Verordening (EU) nr. 2017/1129 (prospectus) wordt in de opsomming van artikelen in numerieke volgorde ingevoegd:

14 bis

3

ARTIKEL II

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt als volgt gewijzigd: ABijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:1. In het onderdeel met betrekking tot Verordening (EU) nr. 2017/1129 (prospectus) wordt «7, eerste tot en met elfde lid en twaalfde lid bis» vervangen door «7, eerste tot en met elfde lid» en «20, eerste lid en zesde lid bis» vervangen door «20, eerste lid». 2. In het onderdeel met betrekking tot Verordening (EU) nr. 2017/1129 (prospectus) vervalt «14 bis». BBijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:1. In het onderdeel met betrekking tot Verordening (EU) nr. 2017/1129 (prospectus) wordt «7, eerste tot en met elfde lid en twaalfde lid bis» vervangen door «7, eerste tot en met elfde lid» en «20, eerste lid en zesde lid bis» vervangen door «20, eerste lid». 2. In het onderdeel met betrekking tot Verordening (EU) nr. 2017/1129 (prospectus) vervalt met bijbehorende boetecategorie «14 bis».

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van artikel II dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2024.

ARTIKEL IV

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit kapitaalmarkten herstelpakket I.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 13 oktober 2021Willem-AlexanderDe Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de zevenentwintigste oktober 2021 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

§ 1. Inleiding

Dit besluit regelt de uitvoering van drie Europese verordeningen in het kader van het herstelpakket van de Kapitaalmarktunie naar aanleiding van de COVID 19-crisis. Het betreft de Verordening (EU) 2021/337 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2021 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 wat betreft het EU-herstelprospectus en gerichte aanpassingen voor financiële tussenpersonen en Richtlijn 2004/109/EG wat betreft het gebruik van het uniform elektronisch verslagleggingsformaat voor jaarlijkse financiële overzichten om het herstel van de COVID-19-crisis te ondersteunen (PbEU 2021, L 68), de Verordening (EU) 2021/557 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT