Uitvoeringsbesluit verordening herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen

Besluit van 8 november 2021 tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met de uitvoering van de verordening herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen en de verordening verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen (Uitvoeringsbesluit verordening herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 25 augustus 2021, 2021-0000155450, directie Financiële Markten; Gelet op Verordening (EU) 2021/23 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 en (EU) 2015/2365, en de Richtlijnen 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU en (EU) 2017/1132 (PbEU 2021, L 22), Verordening (EU) 2019/877 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met betrekking tot de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (PbEU 2019, L 150), Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2014, L 173), en de artikelen 1:24, derde lid, 1:79, eerste lid, onderdeel b, 1:80, aanhef en onderdeel b, 1:81 en 1:94, eerste lid, onderdeel h, van de Wet op het financieel toezicht; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 22 september 2021, nr. W06.21.0259/III); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 26 oktober 2021, 2021-0000207817, directie Financiële Markten; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt gewijzigd als volgt: AAan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, een definitie toegevoegd, luidende: verordening (EU) nr. 2021/23 (herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen):

verordening (EU) nr. 2021/23 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 en (EU) 2015/2365, en de Richtlijnen 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU en (EU) 2017/1132 (PbEU 2021, L 22). BIn artikel 2 wordt in het eerste lid, onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: af. voor verordening (EU) nr. 2021/23 (herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen): de Nederlandsche Bank. CArtikel 3a, eerste zin, komt te luiden:

Als nationale afwikkelingsautoriteit in de zin van verordening (EU) nr. 806/2014 (gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme) en verordening (EU) nr. 2021/23 (herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen), belast met de uitvoering en handhaving van de bij of krachtens die verordeningen gestelde regels, wordt aangewezen de Nederlandsche Bank. DIn artikel 7 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: l. verordening (EU) nr. 2021/23 (herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen). EBijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:1. In het onderdeel betreffende Verordening (EU) nr. 648/2012 (Emir) wordt in de numerieke volgorde «Artikel 45 bis» ingevoegd. 2. In het onderdeel betreffende Verordening (EU) nr. 600/2014 (MiFIR) wordt aan de opsomming van artikelen «Artikel 42, eerste lid» toegevoegd. 3. In het onderdeel betreffende Verordening (EU) nr. 806/2014 (gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme) wordt in de numerieke volgorde «artikel 10 bis, eerste lid» ingevoegd en wordt «artikel 12, eerste en tweede lid» vervangen door «artikel 12 tot en met 12 decies». 4. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: Verordening (EU) 2021/23 (herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen)

Artikel 9

eerste tot en met vierde lid, zesde tot en met elfde lid, dertiende en veertiende lid, zestiende tot en met eenentwintigste lid en drieëntwintigste lid.

Artikel 10

eerste lid en achtste tot en met tiende lid.

Artikel 12

zesde lid.

Artikel 13
Artikel 15

derde lid.

Artikel 16

derde lid, zesde en zevende lid.

Artikel 18

eerste, vijfde en zevende lid.

Artikel 19

eerste lid.

Artikel 20

eerste lid.

Artikel 23

derde lid.

Artikel 27

derde, vijfde en zesde lid.

Artikel 29

derde, vijfde en zesde lid.

Artikel 30

tweede, vierde en zesde lid.

Artikel 31
Artikel 33

zesde lid.

Artikel 34
Artikel 35

eerste lid.

Artikel 36

eerste lid.

Artikel 38

tweede lid.

Artikel 39
Artikel 40

zesde, negende en elfde lid.

Artikel 42

zevende en elfde lid.

Artikel 48

eerste lid.

Artikel 49

eerste lid.

Artikel 51

eerste en tweede lid.

Artikel 53

eerste en tweede lid.

Artikel 70

eerste lid.

Artikel 77

derde lidFBijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:1. In het onderdeel betreffende Verordening (EU) nr. 648/2012 (Emir) wordt in de numerieke volgorde ingevoegd:

45 bis

22. In het onderdeel betreffende Verordening (EU) nr. 600/2014 (MiFIR) wordt aan de opsomming van artikelen toegevoegd:

Artikel 42

eerste lid.

33. In het onderdeel betreffende Verordening (EU) nr. 806/2014 (gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme) wordt in de numerieke volgorde ingevoegd:

Artikel 10

bis, eerste lid.

34. In het onderdeel betreffende Verordening (EU) nr. 806/2014 (gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme) wordt «artikel 12, eerste en tweede lid» vervangen door «artikel 12 tot en met 12 decies». 5. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: Verordening (EU) 2021/23 (herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen)

Artikel

Boetecategorie

9, eerste tot en met vierde lid, zesde tot en met elfde lid, dertiende en veertiende lid, zestiende tot en met eenentwintigste lid en drieëntwintigste lid

3

10, eerste lid en achtste tot en met tiende lid

2

12, zesde lid

2

13

3

15, derde lid

2

16, derde lid, zesde en zevende lid

2

18, eerste, vijfde en zevende lid

2

19, eerste lid

2

20, eerste lid

2

23, derde lid

2

27, derde, vijfde en zesde lid

2

29, derde, vijfde en zesde lid

2

30, tweede, vierde en zesde lid

2

31

2

33, zesde lid

2

34

2

35, eerste lid

2

36, eerste lid

2

38, tweede lid

2

39

2

40, zesde, negende en elfde lid

2

42, zevende en elfde lid

2

48, eerste lid

2

49, eerste lid

2

51, eerste en tweede lid

2

53, eerste en tweede lid

2

70, eerste lid

3

77, derde lid

2GAan Bijlage 3 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:Verordening (EU) 2021/23 (herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen)

Artikel

Functie

Artikelen 9, eerste tot en met vierde lid, zesde tot en met elfde lid, dertiende en veertiende lid, zestiende tot en met eenentwintigste lid en drieëntwintigste lid, 13 en 70, eerste lid

beleid bepalen en leiding geven bij een centrale tegenpartij als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, van verordening (EU) nr. 648/2012 (EMIR)

ARTIKEL II

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 12 februari 2022 met uitzondering van artikel I, onderdeel E, onder 2 en 3, en onderdeel F, onder 2 tot en met 4. 2. Artikel I, onderdeel E, onder 2, en onderdeel F, onder 2, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. 3. Artikel I, onderdeel E, onder 3, en onderdeel F, onder 3 en 4, treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

ARTIKEL III

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit verordening herstel en afwikkeling centrale tegenpartijen

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 8 november 2021Willem-AlexanderDe Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de twaalfde november 2021 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

§ 1. Inleiding

Dit uitvoeringsbesluit strekt tot uitvoering van Verordening (EU) 2021/23 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 en (EU) 2015/2365, en de Richtlijnen 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU en (EU) 2017/1132 (PbEU 2021, L 22) (hierna: de verordening) door middel van wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten (hierna: het besluit). Deze verordening is op 22 januari 2021 gepubliceerd en op 11 februari 2021 in werking getreden. De verordening wordt trapsgewijs van toepassing. Op 11 februari 2022 zal een eerste deel van de verordening van toepassing worden dat ziet op (de beoordeling van) het herstelplan. Het overgrote deel van de verordening wordt van toepassing op 12 augustus 2022 en als laatste worden op 11 februari 2023 artikel 9, veertiende lid, en artikel 20 van de verordening van toepassing.

Naast dit uitvoeringsbesluit wordt ook een voorstel voor een uitvoeringswet opgesteld. Het wetsvoorstel zal in het najaar van 2021 openbaar geconsulteerd worden. Hierin zullen specifieke wijzigingen van o.a. de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Faillissementswet en enkele andere wetten worden opgenomen om de uitvoering van de verordening, voor zover nodig, verder te operationaliseren. De...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT