Uitvoeringsbesluit Wgnb BES

Besluit van 10 juli 2023, houdende regels ter uitvoering van de Wet grondslagen natuurbeheer- en bescherming BES, alsmede houdende wijziging van het Visserijbesluit BES in verband met het uitbreiden van verboden vistuigen en vistechnieken, redactionele verbeteringen en technische wijzigingen (Uitvoeringsbesluit Wgnb BES)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onze Minister voor Natuur en Stikstof van 11 juli 2022, nr. WJZ/22271787; Gelet op de artikelen 5, 10 en 11 van het op 18 januari 1990 te Kingston getekende protocol betreffende de bijzondere beschermde gebieden en de in de natuur levende dieren en planten, met bijlagen (Trb. 1990, 115), behorende bij het op 24 maart 1983 te Cartagena de Indias gesloten Verdrag inzake de bescherming en ontwikkeling van het mariene milieu in het Caraïbisch gebied (Trb. 1983, 152); Gelet op artikel 8a, derde lid, van de Wet grondslagen natuurbeheer- en bescherming BES en de artikelen 2, derde lid, 3, 4 en 12 van de Visserijwet BES; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 8 december 2022, no. W11.22.00092/IV); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onze Minister voor Natuur en Stikstof van 6 juli 2023, nr. WJZ/33364356; Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artículo 1
Artikel 1
  1. In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder: haaien en roggen:

dieren van soorten behorend tot de familie van de Elasmobranchii;Onze minister:

Onze Minister voor Natuur en Stikstof;wet:

Wet grondslagen natuurbeheer- en bescherming BES;Yarari-reservaat:

gebied dat op grond van artikel 2a, eerste lid, van de wet door Onze minister is ingesteld als natuurpark ten uitvoering van het SPAW-protocol, ten behoeve van dieren van walvisachtigen, haaien en roggen en hun leefgebieden, en dat de territoriale wateren van de openbare lichamen Saba, Sint-Eustatius en Bonaire omvat, alsmede de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, als bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voor zover deze betrekking heeft op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 2. In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt mede verstaan onder verhandelen: aankopen, te koop vragen, verwerven voor commerciële doeleinden, tentoonstellen voor commerciële doeleinden, gebruik met winstoogmerk, verkopen, in bezit hebben met het oog op verkoop, ten verkoop aanbieden of vervoeren met het oog op verkoop, huren, verhuren, ruilen of ten ruil aanbieden.

HOOFDSTUK 2 BESCHERMINGSMAATREGELEN YARARI-RESERVAAT Artículos 2 a 5
Artikel 2

Alle binnen het Yarari-reservaat van nature in het wild voorkomende soorten haaien en roggen die niet al zijn opgenomen in Bijlage II of Bijlage III bij het SPAW-protocol worden aangemerkt als beschermde soorten als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het SPAW-protocol.

Artikel 3
  1. Het is verboden om binnen het Yarari-reservaat: a. gericht te vissen op haaien of roggen van daar van nature in het wild voorkomende soorten die niet zijn opgenomen in Bijlage II bij het SPAW-protocol; b. haaien of roggen van deze soorten opzettelijk te verminken of anderszins te beschadigen of te doden; en c. haaien of roggen van deze soorten of eieren, of delen of producten daarvan, binnen het Yarari-reservaat of op het grondgebied van de openbare lichamen te verhandelen. 2. Bij toeval gevangen haaien en roggen worden onmiddellijk teruggezet, op zodanige wijze dat de kans op overleving zo groot mogelijk is.

Artikel 4
  1. Het is verboden om binnen het Yarari-reservaat haaien en roggen van daar van nature in het wild voorkomende soorten die niet zijn opgenomen in Bijlage II bij het SPAW-protocol opzettelijk te verstoren. 2. Het eerste lid geldt niet voor de uitoefening van activiteiten: a. die wetenschaps-, vormings- en beheersdoeleinden dienen: 1°. met het oog op het voortbestaan van de haaien en roggen; of 2°. ter voorkoming van aanzienlijke schade aan het mariene milieu van het Yarari-reservaat; of b. van een bestuurscollege, een eilandsraad of een bestuursorgaan van het Rijk, indien de activiteiten in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid zijn. 3. De activiteiten, bedoeld in het tweede lid, zijn uitsluitend vrijgesteld indien voldaan is aan elk van de volgende voorwaarden: a. op basis van de beste beschikbare kennis vormen zij evident geen bedreiging voor de haaien en roggen; b. op basis van de beste beschikbare kennis hebben zij evident geen wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van de haaien en roggen; en c. zij voldoen aan de in voorkomend geval bij ministeriële regeling gestelde nadere regels. 4. Onze minister kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het eerste lid, onder de voorwaarde dat het duurzaam voortbestaan van de populaties van haaien en roggen in het Yarari-reservaat niet in gevaar komt.

Artikel 5

Het is binnen het Yarari-reservaat verboden dieren van niet-inheemse soorten of eieren van die dieren uit te zetten.

HOOFDSTUK 3 WIJZIGINGEN IN ANDERE REGELGEVING Artículos 6 a 7
Artikel 6

Het Visserijbesluit BES wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:bottom longline:

lange hoofdlijn met vele korte zijlijnen met haakjes en aasvis, die horizontaal wordt afgezonken op de bodem; drift longline:

lange hoofdlijn met vele korte zijlijnen met haakjes en aasvis, die horizontaal net onder het wateroppervlak drijvend wordt gehouden; drop long line:

hoofdlijn met vele korte zijlijnen met haakjes en aasvis, die verticaal in het water wordt gehouden door een drijver aan het wateroppervlak en een gewicht aan de onderkant; haaien en roggen:

soorten behorend tot de familie van de Elasmobranchii;hookah-uitrusting:

onderwateruitrusting die de gebruiker via luchtaanvoer vanuit de buitenlucht boven het wateroppervlak in staat stelt om gedurende een lange periode onder water te verblijven; kieuwnet:

staand net dat uit een enkel net bestaat en verticaal in het water wordt gehouden door drijvers en zinkers; ringnet:

omsluitingsnet waarvan de bodem wordt samengetrokken door een sluitlijn aan de onderkant van het net, die door een reeks ringen langs de onderpees loopt, waardoor het net kan worden samengetrokken en gesloten; schrobnet:

bodem beroerend sleepnet;scuba-uitrusting:

onderwateruitrusting die de gebruiker via onder druk gebrachte ademhalingslucht in duikflessen in staat stelt om gedurende een lange periode onder water te verblijven;vergunninghouder:

de vergunninghouder bedoeld in artikel 2 van de Visserijwet BES;zeekomkommers:

soorten die behoren tot de familie van de Holothuroidea.BArtikel 2 komt te luiden:

Artikel 2
  1. Het is in de territoriale zee en de visserijzone verboden te vissen met: a. visfuiken met een maaswijdte van minder dan 50 millimeter; b. visfuiken die niet zijn voorzien van een ontsnappingsopening welke is afgedekt door een paneel, van biologisch afbreekbaar materiaal, dat na gebruik in zeewater uiteenvalt zodat na een periode van om en nabij 20 dagen een opening in één van de zijkanten van de fuik ontstaat van tenminste 20 centimeter bij 20 centimeter; c. chemische middelen; d. ontplofbare stoffen; e. aas bestaande uit vlees van zeezoogdieren of haaien en roggen; f. kieuwnetten met een grotere lengte dan 20 meter en een diepte groter dan 2,5 meter; g. drift longlines; h. ringnetten, tenzij deze ringnetten worden gebruikt voor de traditionele visserij op Bonaire, waarbij met deze netten vanaf het strand of vanaf kleine vaartuigen nabij de kust wordt gevist op horsmakreel in de territoriale wateren van Bonaire (Papiamento: Masbango); i. schrobnetten; j. hookah- of scuba-uitrusting; en k. bottom- en drop long lines met in totaal meer dan 20 haken. 2. Onze Minister kan nadere regels stellen aan het gebruik van vistuigen waarmee het is toegestaan te vissen. 3. Onze minister kan, gehoord de Visserijcommissie BES, tijdelijk ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, indien sprake is van een bijzondere omstandigheid en gewichtige belangen tot het verlenen van een ontheffing aanleiding geven. 4. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend en aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. 5. Een ontheffing kan worden gewijzigd of ingetrokken, indien: a. de bij de aanvraag verstrekte gegevens of bescheiden zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen, als bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest; b. de omstandigheden op grond waarvan de ontheffing werd verleend, zich zodanig hebben gewijzigd, dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen, als bij de beoordeling daarvan de gewijzigde omstandigheden aanwezig waren geweest; c. aan de ontheffing verbonden beperkingen of voorschriften niet worden nageleefd. 6. Het is verboden te handelen in strijd met de bij een ontheffing gestelde voorschriften. CArtikel 3 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd: a. De aanhef wordt vervangen door «Het is aan een ieder in de territoriale zee en de visserijzone verboden te vissen op de volgende vissen, of om deze vissen die in die gebieden zijn gevangen, aan boord te houden, over te laden, te verplaatsen, aan te landen, of voorhanden te hebben in die gebieden of in de onmiddellijke nabijheid van die wateren:». b. In onderdeel a wordt de zinsnede «van minder dan 18 cm lengte» vervangen door «uit een schelp met een lipdikte van minder dan 10 mm». c. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, worden twee onderdelen toegevoegd...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT