Besluit van 23 juni 2011 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 18 januari 1971, Stb. 27

Besluit van 23 juni 2011 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 18 januari 1971, Stb. 27

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 9 juni 2011, Directie Wetgeving 5698106/11/6, gedaan mede namens Onze Minister van Financiën; Gelet op artikel 120, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 15 juni 2011, nr. W03.11.0206/II);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 17 juni 2011, uitgebracht mede namens Onze Minister van Financiën; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 18 januari 1971, Stb. 27, wordt het woord «drie» vervangen door: vier.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot’s-Gravenhage, 23 juni 2011BeatrixDe Minister van Veiligheid en Justitie,I. W. Opstelten De Minister van Financiën,J. C. de Jager

Uitgegeven de negenentwintigste juni 2011 De Minister van Veiligheid en Justitie,I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit verhoogt de wettelijke rente per 1 juli 2011 van 3% naar 4%. Het betreft de wettelijke rente als bedoeld in artikel 119 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. De vorige wijziging vond plaats per 1 januari 2010 (Besluit van 23 december 2009, Stb. 618, tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 18 januari 1971, Stb. 27).

In de nota van toelichting bij het Besluit van 15 januari 2004, Stb. 13, is het systeem voor de bepaling van de hoogte van de wettelijke rente uiteengezet. Aanpassing van het percentage van de wettelijke rente geschiedt, voor zover nodig, halfjaarlijks per 1 januari en per 1 juli door bij de basisherfinancieringsrente (peildatum ultimo oktober respectievelijk ultimo april) van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT