Besluit van 8 november 2005, houdende het van kracht zijn voor de Rijn in Nederland van het Reglement betreffende veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen (Besluit Reglement veiligheidspersoneel passagiersschepen)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 2005

635

Besluit van 8 november 2005, houdende het van kracht zijn voor de Rijn in Nederland van het Reglement betreffende veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen (Besluit Reglement veiligheidspersoneel passagiersschepen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 9 september 2005, nr. HDJZ/SCH/2005-1803, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de op 17 oktober 1868 te Mannheim tot stand gekomen Herziene Rijnvaartakte (Trb. 1955, 161 en 1964, 83), de resolutie van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart van 25 november 2004 (protocol 2004-II-22) en artikel 26a, eerste lid, van de Binnenschepenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 6 oktober 2005, nr. W09.05.0409/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 november 2005, nr. HDJZ/SCH/2005-2135, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Voor de Rijn in Nederland met inbegrip van de Waal en de Lek is van kracht het Reglement betreffende veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen met de daarbij behorende bijlagen, dat is gevoegd bij dit besluit en dat kan worden aangehaald als: Reglement veiligheidspersoneel passagiersschepen (RVP).

Artikel 2
 1. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat bepaalt wie de bevoegde autoriteit onderscheidenlijk de plaatselijk bevoegde autoriteit is, dan wel de bevoegde autoriteiten zijn, bedoeld in het Reglement veiligheidspersoneel passagiersschepen. 2. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Staatsblad 2005 635 1

Artikel 3

Bij regeling van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat worden richtlijnen en aanwijzingen aan de bevoegde autoriteit gegeven overeenkomstig de door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart aangenomen resoluties.

Artikel 4

Overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens dit besluit is strafbaar, tenzij anders is bepaald.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Reglement veiligheidspersoneel passagiersschepen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 november 2005 Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K. M. H. Peijs

Uitgegeven de vijftiende december 2005

De Minister van Justitie, J. P. H. Donner

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.

STB9823 ISSN 0920 - 2064 Sdu Uitgevers 's-Gravenhage 2005

Staatsblad 2005 635 2

Bijlage bij het Besluit Reglement veiligheidspersoneel passagiersschepen

REGLEMENT VEILIGHEIDSPERSONEEL PASSAGIERSSCHEPEN (RVP)

Reglement betreffende veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen (RVP)

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.01

Begripsbepalingen

Voorzover hierna niets anders is bepaald, gelden de begripsbepalingen van artikel 1.01 van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995.

In dit reglement gelden als: 1. Schip voor dagtochten: een passagiersschip met een overeenkomstige aantekening in het certificaat van onderzoek; 2. Hotelschip: een passagiersschip met een overeenkomstige aantekening in het certificaat van onderzoek; 3. Bemanning: de vereiste minimum bemanning van het passagiersschip als bedoeld in artikel 23.12 van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 alsmede personen, die in dezelfde functie aanvullend aan boord zijn; 4. Veiligheidspersoneel: de deskundige voor de passagiersscheepvaart, eerste hulpverlener en persluchtmaskerdrager; 5. Passagier: iedere persoon aan boord, die niet tot de bemanning of tot het boordpersoneel behoort.

Artikel 1.02

Toepasselijkheid van het reglement

Het reglement regelt de verplichtingen voor de veilige exploitatie van passagiersschepen op de Rijn, in het bijzonder met betrekking tot het vereiste veiligheidspersoneel en hun kwalificatie.

Artikel 1.03

Veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen

 1. Aan boord van elk passagiersschip moet veiligheidspersoneel in voldoende aantal aanwezig zijn, zolang er passagiers aan boord zijn. 2. De leden van het veiligheidspersoneel kunnen tot de bemanning of tot het boordpersoneel behoren.

Artikel 1.04

Voorschriften van tijdelijke aard

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart kan voorschriften van tijdelijke aard vaststellen, wanneer het voor een aanpassing aan de technische ontwikkeling van de binnenscheepvaart noodzakelijk wordt geacht om in dringende gevallen afwijkingen van dit reglement toe te laten dan wel proefnemingen mogelijk te maken, waardoor de veiligheid en de vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer niet worden benadeeld. Deze

Staatsblad 2005 635 3

voorschriften van tijdelijke aard worden door de bevoegde autoriteit gepubliceerd en hebben een geldigheidsduur van ten hoogste drie jaren. Zij worden in alle Oeverstaten en België op hetzelfde tijdstip in werking gesteld en worden onder dezelfde voorwaarden buiten werking gesteld.

Artikel 1.05

Richtlijnen

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart kan voor de toepassing van dit reglement richtlijnen vaststellen. De bevoegde autoriteiten dienen zich aan deze richtlijnen te houden.

HOOFDSTUK 2. EISEN AAN HET VEILIGHEIDSPERSONEEL

Artikel 2.01

Deskundige voor de passagiersvaart

De deskundige voor de passagiervaart moet ten minste 18 jaar zijn en de vereiste bevoegdheid bezitten. Deze wordt geacht aanwezig te zijn, indien de betreffende persoon: a) aan een door de bevoegde autoriteit erkende basisopleiding heeft deelgenomen, die tenminste de eisen, bedoeld in artikel 4.01, vervult, en het examen met goed gevolg heeft afgelegd, en b) regelmatig ingevolge artikel 4.02, tweede lid, wordt bijgeschoold.

Artikel 2.02

Eerste hulpverlener

De eerste hulpverlener moet tenminste 17 jaar zijn en de vereiste bevoegdheid bezitten. Deze wordt geacht aanwezig te zijn, indien de desbetreffende persoon a) aan een cursus voor eerste hulpverlener heeft deelgenomen, en b) regelmatig ingevolge artikel 4.03 wordt bijgeschoold.

Artikel 2.03

Persluchtmaskerdrager

De persluchtmaskerdrager moet tenminste 18 jaar zijn en de vereiste bekwaamheid bezitten, om de ademhalingsapparatuur als bedoeld in artikel 15.12, tiende lid, onder a, van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 voor de redding van personen te kunnen gebruiken. Deze wordt geacht aanwezig te zijn, indien de betreffende persoon de lichamelijke geschiktheid en de bevoegdheid ingevolge de nationale voorschriften van de Oeverstaten of België aantoont en regelmatig ingevolge artikel 4.03 is bijgeschoold.

HOOFDSTUK 3. VERPLICHTINGEN BIJ DE EXPLOITATIE VAN PASSAGIERSSCHEPEN

Artikel 3.01

Aantal leden van het veiligheidspersoneel

Staatsblad 2005 635 4

 1. Deskundigen voor de passagiersvaart, eerste hulpverleners en persluchtmaskerdragers moeten ten minste in de navolgende aantallen beschikbaar zijn: a) gedurende de vaart aan boord

a

 1. Schepen voor dagtochten

  groep aantal aanwezige personen

  deskundige voor de passagiersvaart

  eerste hulpverlener

  1 tot en met 250 1 1

  2 meer dan 250 1 2

  bb) Hotelschepen

  groep aantal gereserveerde bedden

  deskundige voor de passagiersvaart

  eerste hulpverlener persluchtmaskerdrager

  1 tot en met 100 1 1 2

  2 meer dan 100 1 2 2

 2. tijdens het stilliggen moet het ingevolge onderdeel a voorgeschreven veiligheidspersoneel van de groep 1 permanent beschikbaar zijn.

  Voor hotelschepen waarvan de lengte niet meer is dan 45 m en waarvan in de kabines evenveel vluchtmaskers voor de aanwezige personen bij de hand zijn, zijn persluchtmaskerdragers niet vereist. 2. Op schepen voor dagtochten met een toegelaten...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT