Besluit van 15 juni 2011, houdende wijziging van de Vergoedingenregeling raad voor rechtsbijstand in verband met aanpassing van de maandelijkse vergoeding aan de voorzitter van de raad van advies

Besluit van 15 juni 2011, houdende wijziging van de Vergoedingenregeling raad voor rechtsbijstand in verband met aanpassing van de maandelijkse vergoeding aan de voorzitter van de raad van advies

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 mei 2011, directie Wetgeving, nr. 5696946/11/6;Gelet op artikel 4 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 2 van de Vergoedingenregeling raad voor rechtsbijstand wordt «1090» vervangen door: 674,75.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 15 juni 2011BeatrixDe Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,F. Teeven

Uitgegeven de drieëntwintigste juni 2011 De Minister van Veiligheid en Justitie,I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit strekt tot aanpassing van de maandelijkse vergoeding aan de voorzitter van de raad van advies van de raad voor rechtsbijstand. Op 1 juli 2010 is de Wet van 17 december 2009 tot aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke centralisatie van de raden voor rechtsbijstand (Stb. 2010, 2) in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet zijn de 5 raden voor rechtsbijstand vervangen door één nieuwe raad voor rechtsbijstand. Deze raad bestaat uit een bestuur en een raad voor advies. De raad van advies ziet toe op de algemene gang van zaken binnen de raad.

Het Besluit Vergoedingenregeling raad voor rechtsbijstand bepaalt welke vergoedingen worden ontvangen door onder andere de voorzitter en de leden van de raad van advies.

De vergoedingen zijn tot aan de inwerkingtreding van dit besluit dezelfde als die voor 1 juli 2010 werden ontvangen door de leden van de raden voor rechtsbijstand. In de praktijk is gebleken dat door de wijziging van taken de vergoeding voor de voorzitter van de raad van advies naar beneden bijgesteld kan worden.

Op grond van artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies bedraagt de vergoeding per vergadering ten hoogste 3% van het maximum van schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984)1, met dien verstande...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT