Besluit van 30 mei 2011, houdende wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie, het Besluit bezoldiging politie en het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie in verband met het Akkoord sector politie tot verlenging en aanvulling van het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2008–2010

Besluit van 30 mei 2011, houdende wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie, het Besluit bezoldiging politie en het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie in verband met het Akkoord sector politie tot verlenging en aanvulling van het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2008–2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 15 november 2010, nr. 2010-000717147;Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993;De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 9 december 2010, nr. No. W03.10.0524/II);Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 24 mei 2011, nr. 5696695/11/6;Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit algemene rechtspositie politie wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 17 vervallen het tweede en derde lid, alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.BAan artikel 35, tweede lid, wordt aan het slot de volgende zin toegevoegd: Onder de activiteiten, bedoeld in de vorige zin, worden mede begrepen activiteiten met het oog op individuele belangenbehartiging. CArtikel 35a komt te luiden:

Onze Minister kan, in overeenstemming met een of meer hoofdbesturen van de verenigingen van ambtenaren die zijn toegelaten tot het overleg met de commissie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, 12, eerste lid, 21, eerste lid, 22, eerste lid, 22a, eerste lid, en 22b, eerste lid, van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994, regels stellen inzake het toekennen van buitengewoon verlof voor vakbondsfaciliteiten, waaronder mede begrepen worden faciliteiten voor individuele belangenbehartiging. DArtikel 91, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd:1. De woorden «vijf jaar» worden telkens gewijzigd in: drie jaar. 2. Aan het slot wordt de volgende zin toegevoegd: In afwijking van de eerste en tweede zin bedraagt de aldaar genoemde termijn van drie jaar voor de ambtenaar die voor 1 januari 2015 is aangewezen als herplaatsingskandidaat, vijf jaar.

ARTIKEL II

Het Besluit bezoldiging politie wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1, eerste lid, onderdeel p. komt te luiden:p. salarisnummer: een aanduiding, bestaande uit een getal, die in een salarisschaal bij een salaris is vermeld: BArtikel 3 wordt als volgt gewijzigd:1. De puntkomma aan het slot van het tweede lid wordt vervangen door een punt. 2. Het derde lid komt te luiden: 3. In afwijking van het eerste en tweede lid wordt voor de aspirant die direct voorafgaand aan de datum van aanstelling ten minste twaalf maanden aaneengesloten inkomen uit arbeid genoot het salaris bij aanstelling zodanig vastgesteld dat het salaris, vermeerderd met de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering, gelijk is dan wel direct ligt onder dit genoten inkomen: a. in de volgens het tweede lid bij het opleidingsniveau behorende salarisschaal, of b. in de na afronding van de opleiding toepasselijke salarisschaal, bedoeld in het zevende lid, met dien verstande dat het salaris ten hoogste wordt vastgesteld op salarisregel 6 van de salarisschalen 4, 8 of 9, dan wel ten hoogste op salarisregel 7 van de salarisschalen 6 of 7. 3. In het zesde lid, onderdeel b, wordt «tot maximaal salarisregel 5 van die schaal» vervangen door: tot ten hoogste het in het derde lid, onderdeel b, bedoelde salarisregel. CNa artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3 bis
  1. In afwijking van artikel 3, eerste tot en met zesde lid, wordt voor aspiranten die de opleiding beginnen in de periode van 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2013 het op grond van artikel 3, eerste tot en met zesde lid, geldende salaris gedurende de gehele opleidingsperiode gedurende het theoretisch opleidingsdeel met 50% verminderd. Artikel 17a is niet van toepassing. 2. Onze Minister kan, in afwijking van het eerste lid, besluiten de vermindering van de salarissen van de aspiranten, bedoeld in het eerste lid, gelijkelijk te verdelen over het theoretische en het praktische opleidingsdeel. 3. Het bevoegd gezag kan, in geval van langdurige ziekte bij een aspirant, die op grond van dit artikel zijn salaris ontvangt, besluiten de vermindering van het salaris, bedoeld in het eerste lid, buiten beschouwing te laten. DArtikel 3 bis vervalt.EArtikel 10 wordt als volgt gewijzigd:1. Het eerste lid komt te luiden: 1. Ingeval van indeling in een hogere schaal wordt, met inachtneming van artikel 11, het salaris van de ambtenaar in de nieuwe schaal vastgesteld op het salaris gelegen onmiddellijk boven het salaris dat de ambtenaar genoot. 2. Het tweede lid komt te vervallen. 3. Onder vernummering van het derde lid tot het tweede lid wordt er na het tweede lid (nieuw) een lid toegevoegd, luidende: 3. Indien de datum van indeling in de hogere schaal samenvalt met de datum waarop een verhoging als bedoeld in artikel 9, eerste of tweede lid, plaatsvindt, vindt de indeling in de hogere schaal plaats voor de verhoging, bedoeld in artikel 9, eerste of tweede lid. FArtikel 37a, eerste lid, komt te luiden:1. De ambtenaar die 55 jaar of ouder is en deze leeftijd voor 1 januari 2012 bereikt, kan op zijn aanvraag, voor zover deze is ingediend voor genoemde datum, een functie worden opgedragen waaraan een salaris is verbonden met een lager maximum dan het maximum van de reeds voor hem geldende salarisschaal. In dat geval wordt op zijn salaris een inhouding toegepast. GNa artikel 49d wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 49

e.

Van de ambtenaar die voor 1 maart 2010 een salaris genoot met toepassing van bijlage I, zoals deze luidde voor die datum, wordt het salaris op 1 maart 2010 vastgesteld in de schaal met hetzelfde nummer van de bij dit besluit behorende bijlage I als de schaal uit bijlage I die voor 1 maart 2010 van toepassing was, in de periodiek met het bedrag dat overeenkomt met het oude salaris, dan wel bij gebreke daarvan, met het salarisbedrag dat onmiddellijk boven het bedrag van het oude salaris ligt. HBijlage I wordt vervangen door de in bijlage 1 bij dit besluit opgenomen bijlage.IBijlage III wordt vervangen door de in de bijlage 2 bij dit besluit opgenomen bijlage.

ARTIKEL III

Het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 6 wordt als volgt gewijzigd:1. In het eerste lid wordt «€ 0,18» vervangen door: € 0,14. 2...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT