Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

Wet van 8 juli 2020, houdende herstel van de voorzieningen in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is om, in overeenstemming met de artikelen 129, vierde lid, en 132, tweede en vijfde lid, in samenhang met artikel 132a, tweede lid van de Grondwet, alsmede artikel 232 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de tijdelijke voorziening wegens taakverwaarlozing op Sint Eustatius voor bepaalde tijd te verlengen en regels te stellen voor een geleidelijk herstel van de voorzieningen in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius; Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

(Begripsbepaling).

In deze wet wordt verstaan onder:bestuurscollege, eilandgriffier, eilandsbestuur, eilandsecretaris, eilandsraad, eilandgedeputeerden, griffie onderscheidenlijk gezaghebber:

bestuurscollege, eilandgriffier, eilandsbestuur, eilandsecretaris, eilandsraad, eilandgedeputeerden, griffie onderscheidenlijk gezaghebber als bedoeld in de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, van het openbaar lichaam Sint Eustatius; Onze Minister:

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;regeringscommissaris:

de regeringscommissaris, bedoeld in artikel 2;plaatsvervangend regeringscommissaris:

de plaatsvervangend regeringscommissaris, bedoeld in artikel 2.

HOOFDSTUK 2. (INRICHTING EN SAMENSTELLING VAN DE ORGANEN)

Artikel 2

(Regeringscommissaris en plaatsvervangend regeringscommissaris).

  1. In afwijking van hoofdstuk III van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn er geen eilandgedeputeerden en is er geen gezaghebber in het openbaar lichaam Sint Eustatius. 2. In afwijking van hoofdstuk III van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden op voordracht van Onze Minister bij koninklijk besluit, in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, een regeringscommissaris en een plaatsvervangend regeringscommissaris voor het openbaar lichaam Sint Eustatius benoemd voor de periode die eindigt op de dag waarop de gezaghebber bij koninklijk besluit is benoemd. Indien de regeringscommissaris of de plaatsvervangend regeringscommissaris tussentijds vervangen wordt, geschiedt dit op voordracht van Onze Minister bij koninklijk besluit, in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad. 3. De plaatsvervangend regeringscommissaris heeft tot taak de regeringscommissaris te ondersteunen en op diens verzoek in de waarneming van diens ambt te voorzien. 4. De artikelen 74, 75, 77 tot en met 80, 82 tot en met 87 en 89 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de daarop berustende bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de regeringscommissaris en de plaatsvervangend regeringscommissaris. 5. De bezoldiging, bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en tegemoetkomingen, vergoedingen en andere voorzieningen als bedoeld in het tweede lid van dat artikel, worden voor de regeringscommissaris en de plaatsvervangend regeringscommissaris vastgesteld door Onze Minister.

Artikel 3

(Verkiezing eilandsraad).

  1. In het openbaar lichaam Sint Eustatius vindt verkiezing plaats van de leden van de eilandsraad. Op voordracht van Onze Minister wordt bij koninklijk besluit, in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, de dag van de kandidaatstelling bepaald, waarbij kan worden afgeweken van artikel Ya 13 juncto artikel F 1, eerste lid, van de Kieswet en de in artikel Ya 13 juncto de artikelen G 1, achtste lid, G 3, eerste lid, G 4, derde lid, en G 5, eerste lid, onderdeel c, van die wet bedoelde termijnen inzake de registratie van de aanduidingen van politieke groeperingen. 2. Na verkiezing van de leden van de eilandsraad geschiedt in afwijking van artikel V 4 van de Kieswet het onderzoek van de geloofsbrieven van de benoemde leden van de eilandsraad door die leden. 3. In afwijking van artikel 19 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba komt de eilandsraad voor de eerste maal bijeen op de achtste dag na de dag van de stemming.

Artikel 4

(Zittingsperiode leden eilandsraad).

  1. De zittingsperiode van de leden van de ingevolge artikel 3 gekozen eilandsraad eindigt, in afwijking van artikel Ya 13 juncto artikel C 4 van de Kieswet, tegelijk met de zittingsperiode van de leden van de eilandsraden van de openbare lichamen Bonaire en Saba die op de dag van de stemming zitting hebben. 2. Indien de datum waarop overeenkomstig artikel 3, tweede lid, de benoemde leden tot de eilandsraad zijn toegelaten valt binnen twee jaar voor de datum van de reguliere eilandsraadsverkiezingen, blijft deze verkiezing in het openbaar lichaam Sint Eustatius achterwege. In dat geval eindigt de zittingsperiode van de leden van de eilandsraad tegelijk met de eerstvolgende zittingsperiode van de leden van de eilandsraden van de openbare lichamen Bonaire en Saba. 3. In het geval bedoeld in het tweede lid, worden in afwijking van artikel Ya 24 van de Kieswet in het openbaar lichaam Sint Eustatius een of meer stembureaus en een hoofdstembureau ingesteld voor de verkiezing van de leden van het kiescollege voor de Eerste Kamer, bedoeld in § 3a van hoofdstuk Ya van die wet.

Artikel 5

(Benoeming eilandgriffier).

  1. Na de dag waarop overeenkomstig artikel 3, tweede lid, de benoemde leden tot de eilandsraad zijn toegelaten, benoemt de eilandsraad zo spoedig mogelijk een eilandgriffier. Tot het tijdstip met ingang waarvan de eilandgriffier is benoemd blijft de medeondertekening, bedoeld in artikel 34 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT