Wet tot regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verevening pensioenrechten bij scheiding

Abbreviated label:Wvps
Court:Veiligheid en Justitie

Geldend van 01-03-2001 t/m heden

Wet van 13 december 2000 tot regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verevening pensioenrechten bij scheiding

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een wettelijke regeling te geven van het conflictenrecht met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed, dan wel beëindiging van het geregistreerd partnerschap anders dan door de dood of vermissing;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze;

ARTIKEL I

[Red: Wijzigt de Wet conflictenrecht huwelijksvermogensregime.]

ARTIKEL II

[Red: Wijzigt de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.]

ARTIKEL III
  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze wet is van toepassing op de verevening van pensioenrechten van echtgenoten wier echtscheiding of scheiding van tafel en bed op of na de datum van inwerkingtreding wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 13 december 2000

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de elfde januari 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT