Wet van 10 juli 2023, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit)

Wet van 10 juli 2023, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 maart 2023 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 maart 2023, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 maart 2023.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 10 juli 2023Willem-AlexanderDe Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de dertigste augustus 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-ZegeriusWijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (incidentele suppletoire begroting inzake ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. Amendementen)

Mutaties incidentele suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

12.880.328

13.009.330

2.785.406

136.927

0

0

Beleidsartikelen

11.897.914

12.026.916

2.753.735

136.927

0

0

1 Versterkte internationale rechtsorde

104.618

131.345

0

0

2 Veiligheid en stabiliteit

288.705

282.746

1.000

0

0

0

3 Effectieve Europese samenwerking

11.452.496

11.557.597

2.708.961

136.927

0

0

4...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT