Wet van 13 oktober 2021 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1160 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging (PbEU 2019, L 188) (Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s)

Wet van 13 oktober 2021 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1160 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging (PbEU 2019, L 188) (Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is regels te stellen ter uitvoering van Richtlijn (EU) 2019/1160 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging (PbEU 2019, L 188), die voorziet in verdere coördinatie van de voorwaarden die gelden voor fondsbeheerders die op de interne markt actief zijn en tot doel heeft de grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s te bevorderen; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op het financieel toezicht wordt gewijzigd als volgt:AIn artikel 1:1 worden in de alfabetische rangschikking twee definities ingevoegd, luidende: pre-marketing:

het verstrekken van informatie of het doen van een mededeling aan potentiële professionele beleggers in een lidstaat over beleggingsstrategieën of beleggingsideeën door, of in naam van, een beheerder van een beleggingsinstelling met de bedoeling na te gaan of deze professionele beleggers belangstelling hebben voor rechten van deelneming in een beleggingsinstelling die nog niet is opgericht, of een beleggingsinstelling die wel is opgericht maar waarvoor nog geen vergunning als bedoeld in artikel 2:65 is aangevraagd of de beheerder nog niet het voornemen aan de Autoriteit Financiële Markten heeft medegedeeld om rechten van deelneming in een Europese beleggingsinstelling aan te bieden als bedoeld in artikel 2:121c, eerste lid, en waarbij het verstrekken van de informatie of het doen van de mededeling in geen geval neerkomt op het aanbieden van rechten van deelneming aan professionele beleggers; verordening grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s:

verordening (EU) 2019/1156 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 en (EU) nr. 1286/2014 (PbEU 2019, L 188); BIn artikel 1:13b wordt onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot derde tot en met vijfde lid, een lid ingevoegd, luidende: 2. Artikel 2:69 is van overeenkomstige toepassing op een beheerder van een beleggingsinstelling met zetel in een niet-aangewezen staat als bedoeld in het eerste lid die tot pre-marketing aan professionele beleggers overgaat. CNa artikel 2:68 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2

69.

  1. Een Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 kan overgaan tot pre-marketing indien de te verstrekken informatie aan potentiële professionele beleggers niet: a. voldoende is om beleggers in staat te stellen zich ertoe te verbinden rechten van deelneming in een beleggingsinstelling te verwerven; b. neerkomt op inschrijfformulieren of soortgelijke documenten in ontwerp vorm of definitieve vorm; c. neerkomt op definitieve oprichtingsdocumenten, een prospectus of aanbiedingsdocumenten van een nog niet opgerichte beleggingsinstelling. 2. Indien een ontwerp-prospectus of ontwerp-aanbiedingsdocument wordt verstrekt, is de daarin opgenomen informatie voor beleggers niet voldoende om een beleggingsbeslissing te nemen, en wordt in het ontwerp-prospectus of ontwerp-aanbiedingsdocument duidelijk vermeld dat: a. het document geen aanbod of uitnodiging vormt om in te schrijven op rechten van deelneming in een beleggingsinstelling; en b. niet mag worden afgegaan op de daarin opgenomen informatie omdat deze onvolledig is en kan wijzigen. 3. De Nederlandse beheerder stelt de Autoriteit Financiële Markten binnen twee weken nadat de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT