Wet van 19 april 2023 tot wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken

Wet van 19 april 2023 tot wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het mede gelet op de Wereld Anti-Doping Code en internationale standaarden gewenst is een zelfstandig bestuursorgaan in te stellen dat als administratief beroepsinstantie belast is met de beoordeling van beroepen tegen besluiten die op grond van de Wereld Anti-Doping Code of internationale standaarden appellabel zijn en genomen worden door de Dopingautoriteit, zodat geborgd is dat het beroep tegen die besluiten plaatsvindt door een operationeel en institutioneel onafhankelijke commissie; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet uitvoering antidopingbeleid wordt als volgt gewijzigd:AVoor artikel 1 wordt toegevoegd:

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

.

BIn artikel 1 worden in de alfabetische rangschikking de volgende onderdelen ingevoegd:– Beoordelingscommissie dopingzaken:

de Beoordelingscommissie dopingzaken, genoemd in artikel 14, eerste lid;– internationale standaarden:

internationale standaarden voor technische en operationele aspecten van het antidopingbeleid, met inbegrip van bijbehorende technische documenten, die door het Wereld Anti-Doping Agentschap worden vastgesteld op grond van de Wereld Anti-Doping Code en op de website van het Wereld Anti-Doping Agentschap worden gepubliceerd; CNa artikel 3 wordt een hoofdstukopschrift ingevoegd luidende:

HOOFDSTUK 2. DE DOPINGAUTORITEIT

.

DIn artikel 5, tweede lid, wordt na «de Wereld Anti-Doping Code» ingevoegd «en internationale standaarden». EIn artikel 6, eerste lid, wordt, onder vervanging van «; en» aan het slot van onderdeel e door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door «; en», een onderdeel toegevoegd luidende: g. het nemen van andere besluiten. FOnder vernummering van artikel 13a tot artikel 28, artikel 15 tot artikel 30 en artikel 16 tot artikel 31, komt artikel 14 te vervallen en wordt na artikel 13 een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK 3 ADMINISTRATIEF BEROEP BIJ DE BEOORDELINGSCOMMISSIE DOPINGZAKEN Artículos 14 a 29
AFDELING 3.1 ALGEMENE BEPALINGEN Artículos 14 a 19
Artikel 14 Instelling Beoordelingscommissie dopingzaken
  1. Er is een Beoordelingscommissie dopingzaken. 2. De Beoordelingscommissie dopingzaken heeft haar zetel in een door Onze Minister te bepalen gemeente.

Artikel 15 Taken
  1. De Beoordelingscommissie dopingzaken is als beroepsorgaan belast met het beroep tegen besluiten van de Dopingautoriteit die genomen worden ter uitvoering van artikel 5, eerste lid, onder a, b of c voor zover ingevolge de Wereld Anti-Doping Code of internationale standaarden die besluiten appellabel zijn, tenzij ingevolge de Wereld Anti-Doping Code of internationale standaarden het Hof van Arbitrage voor Sport: 1°. exclusief bevoegd is om te oordelen over het besluit, of 2°. niet exclusief bevoegd is, maar het besluit voorligt bij het Hof van Arbitrage voor Sport. 2. Het beroep bedoeld in het eerste lid kan worden ingediend door een natuurlijk persoon of rechtspersoon die ingevolge de Wereld Anti-Doping Code of internationale standaarden daartoe bevoegd is. 3. Bij de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, kunnen persoonsgegevens, waaronder gegevens over gezondheid, andere bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT