Wet van 19 april 2023, houdende wijziging van onder andere de Les- en cursusgeldwet in verband met de aanpassing van de indexeringsbepalingen van het lesgeld en cursusgeld en aanpassing van de hardheidsclausule

Wet van 19 april 2023, houdende wijziging van onder andere de Les- en cursusgeldwet in verband met de aanpassing van de indexeringsbepalingen van het lesgeld en cursusgeld en aanpassing van de hardheidsclausule

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bepalingen over de indexatie van het lesgeld en cursusgeld aan te passen teneinde het lesgeld en cursusgeld minder gevoelig te maken voor incidentele pieken en dalen in de inflatie en de hardheidsclausule aan te passen zodat DUO meer maatwerk kan toepassen; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE LES- EN CURSUSGELDWET

De Les- en cursusgeldwet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 5 wordt als volgt gewijzigd:1. Het tweede lid komt te luiden: 2. De hoogte van het lesgeld wordt bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld. 2. Het derde lid komt te luiden: 3. Het bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde bedrag, bedoeld in het tweede lid, wordt jaarlijks aan de hand van de consumentenprijsindex geïndexeerd, op de wijze bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bepaald. Bij algemene maatregel van bestuur wordt tevens bepaald wat onder de consumentenprijsindex wordt verstaan. BArtikel 6 wordt als volgt gewijzigd:1. Het vierde lid komt te luiden: 4. De hoogte van het cursusgeld, bedoeld in het eerste lid, wordt bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden tevens voorschriften vastgesteld over de heffing en voldoening van het cursusgeld en de in het tweede lid bedoelde inschrijving. 2. Het zevende lid komt te luiden: 7. Het bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde bedrag, bedoeld in het vierde lid, wordt jaarlijks aan de hand van de consumentenprijsindex geïndexeerd, op de wijze bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bepaald. Bij algemene...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT