Wet van 21 december 2022, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wet van 21 december 2022, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022; Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 21 december 2022Willem-AlexanderDe Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de veertiende februari 2023 De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-ZegeriusTabel 1 Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

(3)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of - ) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of - ) 2e suppletoire begroting

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

TOTAAL

11 691 848

11 807 800

965 770

1 158 936

1 131 012

278 987

593 142

585 153

140 298

Beleidsartikelen

10 711 739

10 862 691

902 590

1 063 602

1 035 678

292 767

666 609

658 620

159 027

1 Versterkte internationale rechtsorde

114 112

123 822

56 745

11 010

24 027

6 640

2 Veiligheid en stabiliteit

276 987

282 496

1 000

– 23 823

– 14 072

0

1 819

10 930

0

3 Effectieve Europese samenwerking

10 265 666

10 402 889

868 916

1 022 551

1 020 753

278 467

647 767

647 626

159 327

4 Consulaire...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT