Wet van 22 april 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie)

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 22 april 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Socialen Zaken en Werkgelegenheid (XV), alle voor het jaar 2020; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 2 april van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 2 april, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 2 april.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 22 april 2020Willem-AlexanderDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de zevende mei 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (incidentele suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW en ISB

Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

53.465.388

53.495.100

1.923.357

175.000

175.000

0

Beleidsartikelen

52.877.560

52.904.699

1.870.837

– 276.000

– 276.000

0

1

Arbeidsmarkt

10.891.882

10.891.167

24.000

– 464.000

– 464.000

0

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

10.775.855

10.802.798

26.020

0

0

0

3

Arbei...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT