Wet van 23 januari 2019 tot wijziging van de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken met het oog op het toepassen van niet-doelgebonden subsidiecriteria

 
INDEX
GRATIS UITTREKSEL

Wet van 23 januari 2019 tot wijziging van de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken met het oog op het toepassen van niet-doelgebonden subsidiecriteria

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te voorzien in een wettelijke grondslag voor het toepassen van niet-doelgebonden criteria bij de verstrekking van subsidie; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt als volgt gewijzigd: A Aan artikel 3 worden twee leden toegevoegd, luidende: 3. In aanvulling op het bepaalde krachtens het eerste en tweede lid kan de verstrekking van subsidie afhankelijk worden gesteld van het voldoen aan beoordelingsmaatstaven, niet strekkende tot verwezenlijking van het doel van de subsidie, met betrekking tot: a. het beloningsbeleid van de subsidieaanvrager, b. het integriteitsbeleid van de subsidieaanvrager, c. de naleving van algemeen gangbare normen van maatschappelijk verantwoord ondernemen door de subsidieaanvrager, d. de naleving van internationaal aanvaarde humanitaire principes door de subsidieaanvrager, e. de positie van vrouwen, f. de gevolgen voor het milieu, g. de gevolgen voor internationaal erkende burger-, politieke, economische, sociale...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT