Wet van 23 september 2020 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Slotwet)

Wet van 23 september 2020 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Slotwet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2019; Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnootGegeven te ’s-Gravenhage, 23 september 2020Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de zestiende november 2020 De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Wijziging begrotingsstaten voor het jaar 2019 (Slotwet)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

5.421.259

5.560.406

679.437

124.331

123.261

30.808

113.068

6.895

93.205

Beleidsartikelen

5.013.304

5.152.451

662.005

26.778

25.708

– 26.659

73.166

– 33.007

78.781

1

Openbaar bestuur en democratie

59.323

59.323

21.965

1.472

1.472

0

5.208

– 3.465

– 455

2

Nationale veiligheid

274.253

274.253

13.214

10.653

10.653

1.500

12.425

12.425

0

3

Woningmarkt

4.104.088

4.104.213

521.000

9.813

9.813

– 30.723

17.656

17.656

32.958

4

Energietransitie gebouwde omg. en bouwkwaliteit

155.508

286.508

91

– 22.205

– 22.205

0

33.837

– 63.663

0

5

Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

94.897

102.919

3.824

10.354

9.284

3.750

10.134

10.134

9.890

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

174.479

174.479

1.609

5.724

5.724

– 1.186

– 6.431

– 6.431

7.462

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

33.427

33.427

520

8.278

8.278

0

– 223

– 223

1.027

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

117.329

117.329

99.782

2.689

2.689

0

560

560

27.899

Niet-Beleidsartikelen

407.955

407.955

17.432

97.553

97.553

57.467

39.902

39.902

14.424

11

Centraal apparaat

401.397

401.397

17.432

44.994

44.994

44.366

22.328

22.328

14.424

12

Algemeen

6.558

6.558

0

22.708

22.708

13.101

47.425

47.425

0

13

Nog onverdeeld

0

0

0

29.851

29.851

0

– 29.851

– 29.851

0

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

(5) Realisatie

Slotverschillen (6)=(5)–(4)

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

5.658.658

5.690.562

803.450

5.632.895

5.616.794

753.124

– 25.763

– 73.768

– 50.326

Beleidsartikelen

5.113.248

5.145.152

714.127

5.087.971

5.082.596

661.636

– 25.277

– 62.556

– 52.491

1

Openbaar bestuur en democratie

66.003

57.330

21.510

66.807

56.472

21.590

804

– 858

80

2

Nationale veiligheid

297.331

297.331

14.714

308.373

296.971

15.306

11.042

– 360

592

3

Woningmarkt

4.131.557

4.131.682

523.235

4.040.201

4.069.601

459.522

– 91.356

– 62.081

– 63.713

4

Energietransitie gebouwde omg. en bouwkwaliteit

167.140

200.640

91

245.813

206.163

270

78.673

5.523

179

5

Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

115.385

122.3...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT